Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економіки підприємства

Загальна інформаці

У процесі становлення кафедра змінювала свою назву. З 5.08.1960 р. завідувачем кафедри економіки та організації сільськогосподарського виробництва був доцент Зінченко О. С. (1960–1973) – перший декан економічного факультету. У 1973 році створена кафедра економіки сільського господарства (завідувач – доцент Брезінський В. Б. – 1973–1991 рр.). У результаті реорганізаційних процесів кафедра економіки з 1991 року по 1999 рік знаходилася у складі різних кафедр: аграрно-економічних відносин (завідувач Степура О. С. – 1991–1993 рр.), організації сільськогосподарського виробництва, яку було перейменовано у кафедру аграрного менеджменту (завідувачі: доцент Гаврилюк Л. І. – 1991–1994 рр., професор Поліщук М. П. – 1994–1999 рр.).

Кафедра економіки АПК створена на базі кафедри менеджменту організацій разом з факультетом аграрного менеджменту 6 серпня 1999 року. Першим її завідувачем був доктор економічних наук Ходаківський Є. І.

З 2000 р. кафедрою завідує заслужений економіст України, кандидат економічних наук, професор Павловська Л. Д.

Плідно працюють на кафедрі: д.е.н., професор Ходаківський Є.І.; к.е.н., доцент Ткачук В. І.; к.е.н., доцент Кільніцька О. С.; к.е.н., доцент Яценко О. М.; к.е.н., доцент Кравчук Н. І.; к.е.н., доцент Прокопчук О.А.; старший викладач Грабчук І.Ф.; асистенти к.е.н., Луференко Л.Ю., Мартинчик О. А., Ходаківський В.М., та старший лаборант Пугачова Н. С.

Майже всі співробітники кафедри – випускники нашого навчального закладу. У складі кафедри з 11 чоловік – 1 доктор економічних наук, професор, 1 к.е.н., професор, 5 – доцентів, кандидатів економічних наук; 1 – старший викладач, кандидат економічних наук, 3 асистенти, які закінчили аспірантуру, 1 старший лаборант.

Загальний обсяг навчального навантаження становить більш ніж 13 тис. годин на рік. Колектив співробітників кафедри проводить значну науково-дослідну роботу і надає практичну допомогу спеціалістам у впровадженні результатів наукових досліджень у виробництво.

Професор Павловська Л.Д. досліджує регіональні проблеми конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції та підприємств. Проходила наукове стажування у Варшавському аграрному університеті. Має біля 120 науково-методичних публікацій. Занесена до книги «Видатні вчені економісти-аграрники».

Професор Ходаківський Є.І. проводить дослідження з проблеми формування фінансово-банківського холдингу на обслуговуванні режиму пільгового інвестування на територіях пріоритетного розвитку Житомирської області. Занесений до книги «Видатні вчені економісти-аграрники». Має біля 140 науково-методичних публікацій.

Доцент Ткачук В.І. працює над регіональними аспектами ринкової трансформації сільського господарства. Брав участь у наукових семінарах з цієї проблеми у Німеччині та Польщі. Має 49 науково-методичних публікацій.

Доцент Кільніцька О.С. досліджує проблему формування самостійної зайнятості населення у сільському господарстві. Має 37 науково-методичних публікацій.

Доцент Яценко О.М. досліджує глобалізацію продовольчих ринків та формування конкурентних переваг продукції бджільництва. Має 91 науково-методичну публікацію. З 2009 року – докторант ЖНАЕУ.

Доцент Кравчук Н.І. працює над проблемою конкурентоспроможності продукції льонарства. Має 15 науково-методичних публікацій.

К.е.н., старший викладач Прокопчук О.А. захистила кандидатську дисертацію з проблем економічної стійкості сільськогосподарських підприємств, має 18 публікацій.

Асистент Мартинчик О.А. – досліджує напрями забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Має 7 науково-методичних публікацій.

Старший викладач Грабчук І.Ф. досліджує економічні проблеми кормовиробництва, захистила кандидатську дисертацію, має 15 публікацій.

Асистент Ходаківський В.М. завершив дослідження із проблеми забезпечення ефективної інвестиційної діяльності с.-г. підприємств, має 8 науково-методичних публікацій.

Всього за час створення кафедри співробітниками здійснено більш ніж 100 методичних та наукових публікацій, отримано один патент.

Серед них :
1. Методологія наукових досліджень у парадигмі синергетики: колективна монографія ⁄⁄ Ходаківський Є.І., Данилко В.К., Цаль-Цалко Ю.С. Видавництво Житомирського державного технологічного університету, Житомирського обласного об’єднання громадської організації “Спілка економістів України”. – Житомир: Рута, 2009. – 332 с.
2. Ходаківський Є.І., Богоявленська Ю.В., Грабар Т.П. Психологія управління: Навчальний посібник з грифом МОНУ. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.
3. Синергетична парадигма економіки: колективна монографія ⁄⁄ Ходаківський Є.І., Грабар І.Г., Цаль-Цалко Ю.С. Видавництво ЖДТУ та Житомирського обласного об’єднання громадської організації “Спілка економістів України”. – Житомир: Рута, 2007. – 160 с.
4. Ходаківський Є.І. Еколого-економічне управління підприємством: навчальний посібник (редакція та співавторство) – Житомир: В-во ДВНЗ “Державний агроекологічний університет”, 2007. – 134 с.
5. Pavlovska L. Regional peculiarities of the post-privatization development of Ukraine’s agrarian sector in the context of integrating into the European Union. // Problemy rolnictwa swiatowego, Warszawa: SGGW, tom XII, 2004. – P. 220–227. Провідне наукове видання інших держав.
6. Павловська Л.Д. Економіка підприємства: навч. посібник, 2-ге видання –доповнене та перероблене. Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2011. – 612 с. Гриф Міністерства освіти і науки України.
7. Павловська Л.Д., Перелигін М.М. Ефективність використання виробничих ресурсів хлібопекарської промисловості: монографія. Житомир: ПП «Рута», 2006. – 178 с.
8. Павловська Л.Д., Яценко О.М. Євроінтеграційний вектор розвитку аграрного сектора економіки: монографія. Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2009. – 328 с.
9. Павловська Л.Д., Заходим М.В. Забезпечення конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств: монографія. Житомир: Вид-во «Полісся», 2011. – 207 с.
та інші методичні та наукові публікації у фахових виданнях і збірниках науково-практичних конференцій.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво дипломними роботами, готують магістрів та аспірантів. Студенти факультету аграрного менеджменту, які беруть участь у роботі наукового студентського гуртка кафедри, займають призові місця на міжвузівських та міжнародних студентських конференціях.

Викладачі кафедри організовують та проводять виїзні заняття з групою резерву керівних кадрів зі складу студентів усіх спеціальностей ЖНАЕУ (професор Павловська Л. Д. – координатор цієї групи).

Всі викладачі кафедри, в т.ч. і куратори академічних груп – доценти Кільніцька О.С., Кравчук Н.І., ст. викладачі Прокопчук О.А., Грабчук І.Ф., асистент Мартинчик О.А. постійно займаються виховною роботою серед студентів щодо зміцнення студентського колективу, створення сприятливого психологічного клімату, виховання патріотизму та високих загальнолюдських цінностей.

Доцент Ткачук В.І. – член Вченої ради ЖНАЕУ; професор Ходаківський Є.І. – член Вченої ради ЖНАЕУ, вченої ради факультету аграрного менеджменту, спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, професор Павловська Л.Д. – член Вченої ради ЖНАЕУ, вченої ради факультету аграрного менеджменту, координатор школи резерву керівних кадрів, доцент Яценко О.М. – голова ради молодих вчених ЖНАЕУ, завідувач редколегії газети Міністерства аграрної політики України, департаменту освіти, науки та дорадництва „Аграрна освіта” у ЖНАЕУ, доцент Кільніцька О.С. – керівник наукового студентського гуртка, доцент Кравчук Н.І. – секретар вченої ради факультету аграрного менеджменту; асистент Мартинчик О.А. – профорг кафедри.