Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економіки підприємства

Завідувач кафедри

Ткачук Василь Іванович –
 доктор економічних наук,
завідувач кафедри економіки підприємства

У 1984 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Агрономія».

Докторську дисертацію зі спеціальності 08.00.04. — «Економіки та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Диверсифікація діяльності аграрних підприємств: теорія, методологія, практика» захистив у 2012 році в Львівському національному аграрному університеті.

Викладає навчальні дисципліни: розміщення продуктивних сил та інфраструктура ринку, національна економіка, економіка і організація інноваційної діяльності, економіка та організація діяльності об’єднань підприємств, економіка та організація аграрних формувань.

Сфера наукових інтересів: дослідження процесів економічного розвитку, диверсифікації сільськогосподарських підприємств – конкурентоспроможність продукції підприємств, галузей сільського господарства.

Має 72 наукові публікацій, в т.ч. 43 – у наукових фахових виданнях. Керує роботою 1 аспіранта та 1 здобувача. 5 аспірантів захистили кандидатські дисертації і отримали вчене звання кандидата економічних наук.

Основні наукові та навчально-методичні праці:
1. Ткачук В.І. Диверсифікація сільської економіки: соціально-економічний ефект / Ткачук В.І., Куцмус Н.М. // Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК». 2009–№ 4.–160с.
2. Соколова А.О., Ткачук В.І. Фінансова диверсифікація в системі запобігання банкрутству аграрних підприємств // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2009.– Вип. 63.– С. 77–81.
3. Дідора В.Г. Формування конкурентоспроможності продукції льонарства / В.Г. Дідора, В.І. Ткачук, Н.І. Кравчук // Вісник ЖНАЕУ : наук. теорет. зб. – Житомир: вид-во ЖНАЕУ, 2009. – Вип. 2 (25), т.2. – С. 216–228.
4. Ткачук В.И. Современные направления инновационной деятельности. Роль инноваций в развитии агропромышленного комплекса. – М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова: «Энциклопедия российских деревень», 2008. – 733с.
5. Ткачук В.І. Інфраструктурне забезпечення диверсифікації аграрних підприємств. Науково-практичний збірник НДІ «Украгропромпродуктивність». Випуск 10.–2008.–С. 30–34.
6. Ткачук В.І. Диверсифікація аграрного підприємництва: монографія Т 48 / В.І. Ткачук. – Житомир: ЖНАЕУ. – 2011. – 268 с.
7. Ткачук В.І. Теоретично-методологічні засади диверсифікації сільської економіки в контексті європейського досвіду / В.І. Ткачук, Т.О. Зінчук // Міжнародний науково-виробничий журнал Економіка АПК. 2011-№1. – С. 27-34.
8. Ткачук В.І. Зелений туризм як форма диверсифікації та розвитку сільськогосподарського виробництва / В.І. Ткачук // Науково-практичний збірник НДІ «Украгропромпродуктивність» «Продуктивність агропромислового виробництва».№ 17. – 2011– С. 75-79.
9. Ткачук В.І. Формування та реалізація стратегії диверсифікації аграрних підприємств / В.І. Ткачук // Вісник аграрної науки Причорномор’я: науково-теоретичний фаховий журнал/В.С.Шебанін (гол.ред.) та ін.–Миколаїв, 2011.–Вип.1(58). – С.57-62.
10. Ткачук В.І. Методологія диверсифікації діяльності аграрних підприємств / В.І. Ткачук // Всеукраїнський науково-виробничий журнал Інноваційна економіка.–2011.–4’2011(23).– С.82-88.
11. Ткачук В.І. Диверсифікація сільської економіки як напрям регіональної політики ЄС / В.І. Ткачук // Науково-практичний журнал Регіональна економіка.–2011.– №3. – С.149-159.
12. Ткачук В.І. Виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств як передумова розвитку диверсифікації / В.І. Ткачук, О.С. Кільницька // Аграрна економіка.– Львівського національного аграрного університету 2011.–№1-4.–Т.4.– С.155-160.
13. Ткачук В.І. Роль кооперації у реалізації диверсифікаційних намірів сільськогосподарських товаровиробників / В.І. Ткачук, В.В. Зіновчук // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. ¬ 2011.¬ № 2. (29).¬ С. 123 - 125.
14. Ткачук В.І. Інновації як фактор підвищення ефективності виробництва зерна [Електронний ресурс] / В.І.Ткачук // Ефективна економіка. – 2014. – № 2. – Режим доступу до журналу: http: www.economy.nayka. com.ua.
15. Ткачук В.І.Механізм управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств/ В.І. Ткачук, М.І. Яремова //Науково-теоретичний збірник Вісник ЖНАЕУ. –2011.–№2(29), т.2.–с.252-261.
16. Ткачук В.І. Формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств/ В.І. Ткачук, М.І. Яремова// Всеукраїнський науково-виробничий журнал Інноваційна економіка.–2012.–12’2012(38).– с. 280-283.
17. Ткачук В.І. Мотиваційні засади диверсифікації діяльності аграрних підприємств/ В.І. Ткачук // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) -2013. - № 1 (21), том 3. – 378 с.
18. Ткачук В.І. Економічна безпека та стійкість сільськогосподарських підприємств. Монографія / В.І. Ткачук, О.А. Прокопчук, М. І. Яремова, – Житомир: «Волинь», 2013. – 276 с.
19. Ткачук В.І. Формування регіонального кластера в галузі хмелярства / В.І.Ткачук // Науковий журнал Львівського національного аграрного університету «Аграрна економіка» 2013, Т.6, №1-2

Контактна інформація:
м. Житомир, бульвар Старий, 7,
роб. (0412) 37–24–15): Tkachuk.Agro@mail.ru