Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економічної теорії

  Завідувач кафедри

Якобчук Валентина Павлівна –
кандидат економічних наук, професор,
завідувач кафедри економічної теорії

  У 1980 році закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Політична економія».

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.01 – економічна теорія на тему «Особливості відтворення робочої сили в умовах агропромислової інтеграції» захистила у 1986 році в Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка.

У 2013 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання професора кафедри економічної теорії.

Навчальні дисципліни: «Політична економія», «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка».

Сфера наукових інтересів: дослідження аграрних пріоритетів національної економіки та регіональних особливостей аграрної політики України.

Основні наукові та методичні праці:
1. Якобчук В. П. Концепція статевого виховання та шляхи її реалізації // Навчально-методичний посібник «Методологія і методика виховання студентів». – Житомир. – 2000. – С. 25–29.
2. Якобчук В. П. Управління інвестиційною діяльністю – шляхи до реформування аграрної сфери // Тези міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції”. – Житомир: ДААУ. – Жовтень, 2001. – С. 300–301.
3. Якобчук В. П. Региональная аграрная политика: предназначение, принципы, приоритеты // Рыночная трансформация аграрного сектора региона. Житомир: – 2002. – С. 7–27.
4. Якобчук В. П. Принципы и приоритеты региональной аграрной политики в условиях трансформации экономики АПК // Ринкова трансформація економіки АПК: колективна Монографія у 4-х частинах. – К.: ІАЄ, 2002. – С. 87–90.
5. Якобчук В. П. Регіональні аспекти соціального розвитку села в пореформений період // Науковий вісник НАУ, Вип.52. – К.:2002. – С. 124–126.
6. Якобчук В. П. Регіональна аграрна політика та інтеграція економіки України в світове господарство // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці, Рута, 2002. – С. 317–320.
7. Якобчук В., Тиллак П., Зиновчук В. Региональные аспекты аграрных преобразований // Монография. – IАМО. – Халле, Германия, 2003. – 236 с.
8. Якобчук В. П. Синергетична парадигма дослідження регулювання динамічних процесів в агроекономічних системах // Тези міжнародної науково-практичної конференції «Методичні основи сучасного дослідження в аграрній економіці». – Житомир: ДААУ. –Березень, 2005. – С. 16–20.
9. Якобчук В. П. Регіональна аграрна політика в контексті євроінтеграції // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна в системі міжнародних економічних відносин» – К. – 2006.
10. Якобчук В. П. Сучасні аспекти державної підтримки АПК в контексті України до СОТ і ЄС // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Вип. 366. Економіка – Чернівці: Рута, 2007.
11. Якобчук В. П. Соціосинергетичний підхід як метод аналізу сучасних економічних систем // Збірник наукових праць. Частина 2. Вип.: Економіка Умань, 2008. С. 44–53.
12. Якобчук В. П, Кравець І. В. Сучасні аспекти державної підтримки АПК в контексті України до СОТ і ЄС // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 366. Економіка. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 97–100.
13. Якобчук В. П., Тузюк О. В. Формування організаційної культури аграрних підприємств в умовах інституційної трансформації економіки // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Вип. 366. Економіка – Чернівці: Рута, 2008. С. 84–87.
14. Захаріна О. В., Якобчук В. П. Прогнозування попиту і пропозиції на регіональному ринку зерна // Аграрно-промисловий підкомплекс України: стан та перспективи розвитку / Матеріали пленуму Спілки економістів України та Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ, 2009. – С. 245–251.
15. Якобчук В. П., Тищенко С. В. Конкурентоспроможність трудових ресурсів села // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І. В. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 325 с. – С. 64–67
16. Якобчук В. П., Кравець І. В. Еколого-економічний аспект розвитку підприємств галузі свинарства // Формування стратегії розвитку регіонального АПК: матеріали V міжфакультетської науково-практичної конференції молодих вчених, 28 травня 2009 р. – Житомир: В-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2009. – С.43–47.
17. Якобчук В. П, Кравець І. В. Формування конкурентоспроможного виробництва свинини на інноваційній основі // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2009 – № 7. – С. 300–305.
18. Якобчук В. П., Литвинчук І. Л. Роль страхування ризиків у вирішенні проблем сільськогосподарських підприємств в умовах ринку // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2009 – №7. – С. 305–308.
19. Якобчук В. П., Кащук К. М. Формування і розвиток агроінноваційних структур в Україні: проблеми та перспективи // Наук. вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 557-558. Економіка. – Чернівці, 2011. – С. 129–135
20. Якобчук В. П., Литвинчук І. Л. Управління економічними ризиками корпоративних підприємств в агробізнесі: монографія. Житомир. – В-во ЖНАЕУ. – 2012. – 160 с.
21. Якобчук В. П., Сайкевич М. І., Збродська О. В.Використання ресурсного потенціалу в сільськогосподарських підприємствах на радіаційно забруднених територіях: монографія. Чернівці. – 2012 р. – 181 с.
22. Якобчук В. П., Ходаківський Є. І., Литвинчук І. Л. Синергетика: методологія ефектів: колективна монографія. Житомир. ЖНАЕУ. – 2012. – 624 с.
23. Якобчук В. П. Аграрна безпека: стратегічний напрям розвитку національної економіки // збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету, 2013. – №2(22), т.4 (економічні науки). – С. 352–358.
24. Якобчук В. П. Економічна теорія. // Навчальний посібник. / В.П. Якобчук // Житомир: ПП «Рута», 2012. – 316 с. (Гриф Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України (лист 1/11-16206 від 17.10.2012 р.)).