Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту організацій ім. М.П. Поліщука

Загальна інформація

Кафедра менеджменту організацій є однією з основоутворюючих кафедр факультету економіки та менеджменту, діяльність якої традиційно спрямовується на забезпечення у студентів високого рівня управлінських знань та розвиток науково-практичних положень сучасної парадигми менеджменту.

Її історія бере свій початок від 1992 р., коли було створено єдину кафедру циклу економічних дисциплін (зокрема, економіка, організація сільського господарства, бухгалтерський облік та аналіз, статистика). Подальші трансформації кафедри відбулися у 1996 р., коли вона була перейменована на кафедру аграрного менеджменту, та у 1999 р. – відповідно на кафедру менеджменту організацій. З травня 2005 р. кафедрі було присвоєно почесну назву «Кафедра менеджменту організацій ім. М.П. Поліщука», яку він очолював протягом 1994–2005 рр. Під його керівництвом захистили дисертації та отримали дипломи кандидатів наук 11 аспірантів та здобувачів.

Сучасна кафедра менеджменту організацій здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом «Менеджмент» зі спеціальності «Менеджмент організацій», що зумовило розробку професорсько-викладацьким складом кафедри методичного забезпечення з цілого спектру дисциплін, вивчення яких дозволяє студентам засвоїти не лише основи управління, а й стратегічний, зовнішньоекономічний, інноваційний, інвестиційний та операційний аспекти менеджменту, ази організації праці менеджерів, зокрема, за рахунок побудови сучасних бізнес-комунікацій, та управління персоналом. Методичні напрацювання викладачів кафедри знайшли своє відображення у близько 500 навчально-методичних працях.

Методичними здобутками кафедри слід вважати також традицію щорічного проведення студентських конференцій та конкурсів робіт, присвячених соціально-економічним проблемам сучасного менеджменту.

Якість забезпечення навчального процесу корелюється з високим рівнем кваліфікації науково-педагогічного складу кафедри. На кафедрі працює 3 професори, з них 2 доктори економічних наук, 13 кандидатів. Кількість викладачів зі ступенем складає 85 %. Нині на кафедрі 17 аспірантів та два докторанти.

Важливим чинником, який визначає параметри діяльності та розвитку кафедри менеджменту організацій, є статус випускаючої кафедри. Це зобов’язує її членів не лише до висококваліфікованого підходу до організації та забезпечення навчального процесу, а й до постійного наукового пошуку. Тому, в напрацьованому активі членів кафедри містяться поряд із захищеними кандидатськими дисертаціями і численні наукові праці, тематика яких відповідає сучасним тенденціям розвитку економіко-управлінської наукової думки в Україні та світі.

Протягом останніх років кафедра менеджменту організацій виконувала комплексну науково-дослідну роботу, присвячену проблемі забезпечення ефективного менеджменту підприємств АПК, що входить до теми «Розробити та обґрунтувати стратегічні напрями і пріоритети формування конкурентоспроможного аграрного сектора економіки Північно-Західного регіону України». Зокрема, розвиваються такі напрями досліджень:
1. Активізація маркетингової діяльності олійно-жирових підприємств засобами брендингу.
2. Економіко-організаційний механізм забезпечення якісною сировиною овочепереробних підприємств.
3. Державне регулювання інвестиційної діяльності аграрних підприємств.
4. Управління логістичною діяльністю сільськогосподарських підприємств.
5. Формування та ефективність використання машинно-тракторних парків сільськогосподарських підприємств.
6. Управління технологічними інноваціями на підприємствах харчової промисловості.
7. Транспортна логістика у технології виробництва та маркетингу картоплі.
8. Тенденції формування методичного алгоритму оцінки соціально-економічного розвитку агросфери України.
9. Диверсифікація діяльності підприємств технічного сервісу в АПК Житомирської області.
10. Економічна діагностика діяльності сільськогосподарських підприємств.
11. Реінжиніринг як інструмент антикризового управління на підприємствах хлібопекарської галузі.

З наукової точки зору, проведення досліджень завершилося захистом 5 кандидатських дисертацій аспірантами кафедри.

Перспективи подальших наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри менеджменту організацій пов’язуються з розробкою та обґрунтуванням напрямів формування соціально-економічних систем менеджменту агробізнесу. В рамках цієї теми планується дослідження за такими напрямами:
• методологія формування управлінського потенціалу керівників системи агробізнесу регіону.
• розробка та обґрунтування напрямів соціально-економічного управління розвитком аграрного бізнесу регіону.
• формування адаптивних структур управління розвитком аграрних підприємств регіону;
• обґрунтування механізму впровадження інноваційних систем управління в менеджмент агробізнесу регіону.
управління технологічними інноваціями на підприємствах харчової промисловості.

Над розробкою науково-дослідної тематики працюють викладачі та аспіранти кафедри, чисельність яких у 2011 р. досягла 39.

У перспективі (2014 р.) планується захист докторської дисертації Зелінської А.М. на тему «Розвиток біоенергетики аграрного сектора на сталій основі: теорія, методологія, практика».

Два роки працює над докторською дисертацією Кравчук І.І. на тему «Тенденції формування методичного алгоритму оцінки соціально-економічного розвитку агросфери України».

Особливу гордість в науковій роботі кафедри становлять досягнення студентів, які на достойному рівні беруть участь у регіональних та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт й конференціях. Крім того, в рамках вивчення дисципліни «Основи менеджменту» на кафедрі щорічно проводиться конкурс «Менеджмент віртуального підприємства», який сприяє активізації творчої ініціативи студентів у поєднанні з вивченням практичних аспектів дисципліни.

Лише за останні роки на кафедрі було підготовлено ряд підручників й методичних рекомендацій:
Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій. Підручник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: Кондор, 2009. – 680 с.
Фатхутдінов Р.А., Осовська Г.В. Управління конкурентоздатністю організації. Підручник / Р.А. Фатхутдінов, Г.В. Осовська. – К.: Кондор, 2009. – 470 с.
Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій. Для самостійного вивчення: Навчальний посібник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: Кондор, 2009. – 378 с.
Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту: Навч.посібник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: Кондор, 2010. – 368 с.
Осовська Г.В., Бай С.І., Гайдай Ю.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій. Електронний підручник / Г.В. Осовська, С.І. Бай, Ю.В. Гайдай, О.А. Осовський. – Київ, 2011
Орликовський М.О., Осовська Г.В., Ткачук В.І. Самоменеджмент: практикум. Підручник для студентів екон.вузів / М.О. Орликовський, Г.В. Осовська, В.І. Ткачук. – К.: Кондор, 2012. – 410 с.
Осовська Г.В., Вітер З.Д. Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу «Менеджмент та маркетинг» для студентів ОКР бакалавр напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва». – 2011. – 130 с.
Осовська Г.В., Копитова І.В. та ін. Методичні рекомендації до виконання і захисту дипломних робіт в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спец. 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» ОКР «магістр». – 2011. – 83 с.
Осовська Г.В., Копитова І.В. та ін. Методичні рекомендації до виконання і захисту дипломних робіт в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спец. 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» ОКР «спеціаліст». 2011. – 71 с.
Присяжнюк О.Ф. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «Управління проектами» для студентів факультету економіки та напрямів підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» (професійного спрямування 7.050107 «Економіка підприємств», 8.050107 «Економіка підприємств»), 0502 «Менеджмент», (професійного спрямування 8.050201 «Менеджмент організацій»). 2011. – 50 с.
Осовська Г.В. Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з «Менеджменту» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «бакалавр» (електронний варіант)