Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту організацій ім. М.П. Поліщука

Завідувач кафедри

Осовська Галина Володимирівна –
Кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри,
доктор філософії в галузі економічних наук

У 1975 р. закінчила Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка і організація сільськогосподарського виробництва». Кандидатську дисертацію на тему «Підбір і використання кадрів апарату управління в агропромисловому об’єднанні «Укрхміль» захистила у 1983 р.

Сфера наукових інтересів: дослідження проблем кадрового забезпечення підприємств аграрного сектора, стратегічне управління, управління персоналом, інновації в управлінні логістичними системами в аграрному секторі. За період наукової діяльності опубліковано більше 130 наукових та навчально–методичних робот, з них 19 навчальних посібників і 3 підручники (16 – з грифом Міністерства освіти і науки).

Основні наукові на навчально-методичні праці:
1. Основи менеджменту. Підручник. – Київ: Кондор, 2006. – 664 с. (з грифом МОНУ у співавт. з Осовським О.А.).
2. Основи менеджменту. Навч. Посібник. Для студентів вищих навчальних закладів.– К.: Кондор, 2003. − 556 с. (з грифом МОНУ).
3. Основи менеджменту. Практикум: Навчальний посібник. − К.: Кондор. 2005. – 581 с. (з грифом МОНУ у співавт. з Копитовою І.В.).
4. Основи менеджменту. Навч.пос. для самостійного вивчення дисципліни. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 232 с. (у співавт. з Ревнівцевою О.В.).
5. Менеджмент організацій. Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007. – 676 с. (з грифом МОНУ у співавт. з Осовським О.А.).
6. Менеджмент організацій. Підручник. – К.: Кондор, 2009. – 680 с., 55,25 др. арк. (у співавт. з Осовським О.А.).
7. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник. − Житомир: ЖІТІ, 2002 (з грифом МОНУ у співавт. з Жалінською І.В., Фіщук О.А.).
8. Комунікації в менеджменті. – Київ: Кондор, 2003. − 218 с. (з грифом МОНУ)
9. Комунікації в менеджменті: Практикум. − Житомир: ЖІТІ, 2002. – 568 с. (з грифом МОНУ у співавт. з Копитовою І.В.).
10. Features of small business functioning in the region. / Business and economic development in central and eastern Europe: implications for economic integration into wider Europe. Conference proceedings. September 7–8,2001. Brno, Czech Republic, с 293–297. (co-authored with Kylakovska L.P.).
11. Analiza rozwoju matej przedsiebiorczosci w regionie zytomierskim (Ukraina) // Lunkcjonowanie і rozwoj organizacji w zmiennym otoczeniu III. Legnica 2003 г., 154. (co-authored with Osowski O., Powidajko P.).
12. Zarzadzanie rozwojem spoteczno–gospodarczym regionu zytomierkiego (Ukraina) // Rozpravy studia monografie: Wyzsza szkota menedzerska w legnisy / Pod redakcja prof. Dr hab. Stanislava Pajajczkowskiego, Legnica 2003 г., 29. (co-authored with Powidajko P.).
13. Zasady funkcjonowania matej przedsiebiorczosci w regionie zytomierskim (Ukraina) (Halina Osowska, Oleg Osowski, Petro Povidayko), Zarzajdzanie kapitalem і informacja. Redakcja naukowa Janina Stankiewicz, Zielona Gora. − 2003. − 23. (co-authored with Osowski O., Powidajko P.).
14. Rozwoj prezedsibiorstw w regionie zytomierskim (Ukraina) // Rozprawy studia monografie WSM w Legnicy, Nr 3. − Legnica 2004 − 145–157. (co-authored with Osowski O., Powidajko P.).
15. Innowacyjny model rozwoju regionu // Mikroekonomiczne aspekty europejskich stosunkow gospodarczych problemy praktyki. Redakcja naukowa Mieczyslawa Dudka. − Zielona Gora 2005. − С. 321−328 (co-authored with Powidajko P., Ryzuk S., Velychuk A.).
16. Обоснование эффективной кадровой стратегии сельскохозяйственных предприятий. // Управление социальным и экономическим развитием: инновационный и стратегический подходы. – Материалы международной практической конференции 20-21 мая 2010 г. – Гатчина: ГНЭФПТ. 2010. – С. 298–306 (у співавт. з Тимошенко Н.М.).
17. Державна політика підтримки сільськогосподарських підприємств. // Розвиток агробізнесу в України: проблеми пріоритети, перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету аграрного менеджменту, 25–27 березня 2010 р. «Розвиток агробізнесу в Україні: проблеми, пріоритети, перспективи». – Житомир, 2010.– С. 133–136 (у співавт. з Тимошенко М.М.).
18. Управління антикризовою діяльністю сільськогосподарських підприємств. // Формування стратегах розвитку регіонального АПК. Матеріали шостої міжфакультетської науково-практичної конференції молодих вчених 14 травня 2010 р. – Житомир, 2010 р. – С. 21–23 (у співавт. з Дишкант Н.О.).
19. Організаційні трансформації хмелепідприємств // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки. Матеріали Ш Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів. Рівне. – С. 222–225 (у співавт. з Муляр Т.С.).
20. Базові стратегії конкуренції: теоретико-методологічні засади. // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки. Матеріали Ш Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів. Рівне. – С. 274–276 (у співавт. з Барбаріч Т.М.).
21. Механізм управління конкурентоспроможністю продукції // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки. Матеріали III Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів. Рівне. – С. 323–325 (у співавт. з Осовським О.А.).
22. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту бакалаврських робіт студентами ОКР «Бакалавр»" спеціальності «Менеджмент організацій», 14с. (у співавт. з Рудик Р.І.).
23. Бюджетний підхід до управління конкурентоздатністю організації Г.В. Осовська // Вісник ЖДТУ, – Економічні науки. – 2011. – № 1 (55) – С. 336–339.
24. Управління організаційним забезпеченням стратегічного розвитку підприємств / Г.В. Осовська, Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я . – 2011. – Вип. 4 – С. 3–9 (у співавт. з Сіренко Н.М.).
25. Финансово-экономический механизм инновационной деятельности в условиях трансформации экономики Укрины. – Kryzys finansowy. – Tom II/ – Pod redakcja Slawomira Partyckiego / – Wydawnictwo KUL. – Lublin. 2012. – С. 365–571 (у співавт. з Осовским О.А.).

Контактний телефон: 0–412–22–48–83