Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту інвестиційної діяльності

  Про кафедру

Кафедра менеджменту інвестиційної діяльності є структурним підрозділом факультету економіки та менеджменту  Житомирського національного агроекологічного університету, яка забезпечує проведення навчально-методичної, наукової і виховної роботи. Кафедра створена 19 червня 2006 р. в результаті реформування кафедри менеджменту організацій та кафедри моделювання економічних процесів і комп’ютерної техніки.

Становлення кафедри було зумовлено необхідністю концентрації зусиль науково-педагогічного колективу університету на новітніх досягненнях у сфері виробничих та інформаційних систем з метою спрямування студентів економічних спеціальностей на поглиблене вивчення організації виробництва, планування діяльності підприємств, автоматизованих інформаційних систем та технології управління господарськими процесами.

Викладацький склад колективу кафедри сформовано з висококваліфікованих фахівців, що підтверджується результатами їх наукової діяльності. Результати досліджень узагальнено у 250 наукових та навчально-методичних працях. Викладачі кафедри також надають консультаційну допомогу сільськогосподарським підприємствам з питань організації, планування виробництва, проектування інформаційних систем та з питань створення і ведення інформаційних баз на підприємствах.

Нині у навчальному процесі та науково-дослідній роботі беруть участь 13 штатних працівників та 1 сумісник, з них 1 професор, 6 доцентів, 4 старші викладачі, 2 асистенти та старший лаборант, з них мають наукові ступені доктора економічних наук – 2, кандидата економічних наук – 6.

За кафедрою організації виробничих та інформаційних систем закріплено 9 аспірантів, науковими керівниками яких є д. е. н., професор Кузубов М. В. та завідувач кафедри, д. е. н., доцент Скидан О. В.

Викладачі та аспіранти кафедри беруть активну участь в наукових дослідженнях, результати яких опубліковані у численних збірниках та матеріалах міжнародних, Всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях, а також у фахових виданнях України.

Протягом 2006–2011 рр. на кафедрі підготовлено та захищено чотири кандидатські дисертації.

Кафедру очолює доктор економічних наук, доцент Скидан Олег Васильович.

Завдання кафедри

Головне завдання кафедри полягає у підвищенні ефективності навчального процесу та адаптації його до сучасних вимог; покращенні методичного забезпечення навчальних дисциплін; залученні студентів до наукової роботи, виконання ними курсових та дипломних робіт економічного змісту із застосуванням інформаційних систем; посиленні ролі виробничих практик у підготовці майбутніх висококваліфікованих фахівців.

Діяльність кафедри

Кафедра забезпечує проведення занять на більшості факультетів університету, а саме: на факультеті аграрного менеджменту, економічному, агрономічному, технологічному, екологічному, факультеті механізації та ветеринарної медицини.

Кафедра готує спеціалістів у сфері економіки та організації сільськогосподарського виробництва, агробізнесу і технологічних процесів з використанням економіко-математичних методів, розробки, проектування, дослідження й випробування систем введення та обробки економічної інформації, сучасних пакетів прикладних програм, нових інформаційних технологій і засобів обчислювальної техніки. Випускники університету із спеціалізації «Інформаційні системи в менеджменті» отримують знання з реалізації процесів обробки інформації й управління на підприємствах сфери агробізнесу на основі найновіших досягнень у сфері програмного забезпечення.

Кафедра організації виробничих та інформаційних систем це:

  • цікаве навчання, прекрасний колектив, взаєморозуміння;

  • висококваліфікований професорсько-викладацький склад;

  • сучасне технічне забезпечення;

  • новітні інформаційні технології;

  • можливість самовдосконалення та застосування набутих знань в економіці, організації виробничих та інформаційних систем, автоматизації технологічних і виробничих процесів.

Кафедра організації виробничих та інформаційних систем
Житомирський національний агроекологічний університет,
бульвар Старий, 7,
м. Житомир
E-mail: ovis@academy.zt.ua