Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Завідувач кафедри

ЗІНЧУК ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Науковий ступінь – доктор економічних наук.

Вчене звання – професор.

Посада – завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Відомості про науково-педагогічну діяльність.
В університеті працює з 1984 року на посадах асистента кафедри, старшого викладача, доцента, професора кафедри, завідувача кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи – більше 25 років.

Відомості про навчання.
У 1982 р. закінчила Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Економіка та організація сільськогосподарського підприємства ” , з 1986 до 1989 рр. навчалася в аспірантурі цього ж навчального закладу.
У 1990 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю "Економіка, планування та управління народним господарством (сільське господарство)".
У 2000 р. за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для народного господарства України, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена знаком “Відмінник освіти України”.
З 2005 до 2008 рр. навчалася у докторантурі ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України ” на денній формі.
У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему: “ Євроінтеграційна перспектива аграрного сектора економіки України: теорія, методологія, практика ”.

Викладає дисципліни:
- міжнародні економічні відносини;
- міжнародна економіка;
- інтеграційна економіка.

Напрями наукових досліджень:
Міжнародна та європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки України.

Публікації.
Понад 70 наукових праць.

Організаційна робота.
- член спеціалізованої вченої ради Д 14.083.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук Житомирського національного агроекологічного університету та Д 27.821.03 Білоцерківського національного університету;
- голова Державної екзаменаційної комісії у Білоцерківському національному аграрному університеті за ОКР “Спеціаліст”, “Магістр” зі спеціальності “Менеджмент ЗЕД”;
- голова Державної екзаменаційної комісії у Сумському національному аграрному університеті за ОКР “Магістр” зі спеціальності “Менеджмент ЗЕД”.

1. Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки України. Монографія / Житомир: ДВНЗ “Держ. агроекол. ун-т”, 2008. – 384 с.
2. Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції. Кол. монографія / М. Бетлій, О. Бородіна, Т.Зінчук [та ін.]; за ред. О.М. Бородіної. Ужгород: IВА, 2006. – 496 с.
3. Интеграционные процессы в контексте формирования аграрного рынка. Региональные аспекты аграрных преобразований: политика, реструктуризация, рыночная адаптация / под ред. П. Тиллака, В. Зиновчука. – Халле: IАМО, 2003. – С. 199-214.
4. Гармонізація стандартів якості і безпеки агропродовольчої продукції до європейських умов. Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України на внутрішньому і зовнішньому ринках: наук. доп. / за ред. В.М. Трегобчука, Б.Й. Пасхавера. – К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2007. – С. 133-155.
5. Регіональні пріоритети інвестиційної діяльності в аграрній сфері. Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання / за ред. П.Т. Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є. Мазнєва. – К.: ІАЕ, 2001. – Т. 2. – С. 113-115.
6. Аграрна політика України: можливості та перспективи інтеграції в ЄС. Економіка України. – 2000. – №12. – С. 58-66. Регіональні особливості формування ринку інновацій Вест. Харьковского гос. политехн. ун-та: Сб. науч. трудов. Серия "Технический прогресс и эффективность производства". – Харьков: ХГПУ, 2000.– Вып. 122 (в 4 частях), Ч. 1. – С. 74-77.
7. Екологічні пріоритети інноваційної політики в АПК. Вісн. Сумського держ. аграр. ун-ту. Сер. "Економіка та менеджмент". – Суми, 2001. – Вип. 2. – С. 113-116.
8. Інвестиційна політика в АПК: цілі та пріоритети у пореформений період. Наук. вісн. нац. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. – К: НАУ, 2002. – Вип. 52. – С. 135-138.
9. Конкурентні можливості АПК у контексті інтеграції України в ЄС. Вісн. Львівського держ. аграр. ун-ту. Сер. "Економіка АПК". – 2004. – №11(1). – С. 212-217.
10. Євроінтеграційні процеси в системі аграрної економічної освіти. Вісн. Хмельницького нац. ун-ту: Наук. журнал. Серія "Екон. науки". – Хмельницький, 2005. – №4, Ч. 2 , Т. 3 . – С. 100-103.
11. Міжнародне співробітництво в регулюванні глобальних екологічних проблем. Вісн. ДАУ: Наук.-теорет. зб. – Житомир: Державний агроекологічний університет, 2005. – Вип. 1 (14). – С. 168-177.
12. Проблеми забезпечення якості та безпеки агропродовольчої продукції в контексті інтеграційних процесів України. Вісн. Сумського НАУ: Наук. журнал. Серія “Економіка та менеджмент”. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005. – Вип. 3–4 (16-17). – С. 311-316.
13. О государственной поддержке сельского хозяйства Украины в контексте евроинтеграционных перспектив. Государственное регулирование сельского хозяйства: концепции, механизмы, эффективность. – М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова, “Энциклопедия российских деревень”, 2005. – С.582-586.
14. Еволюція теоретико-методологічних досліджень процесу західноєвропейської інтеграції та її особливості в аграрному секторі. Вісн. ін-ту екон. прогнозування. – 2005. – С. 79-89.
15. Тенденции формирования бизнес-климата в сельском хозяйстве Украины в условиях евроинтеграционных процессов. Крупный и малый бизнес в сельском хозяйстве: тенденции развития, проблемы, перспективы. – М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова, “Энциклопедия российских деревень”, 2006. – С.486-490.
16. Гармонізація стандартів продукції АПК до вимог ЄС. – Агроінком. – 2006. – №1. – С.10-15.
17. Аграрна політика країн ЦСЄ у контексті інтеграції до ЄС: реалії та перспективи для України. - Економіка України. – 2006. – №4. – С. 74-88.
18. Соціальний захист сільського населення в країнах ЦСЄ - членах ЄС / Т.O. Зінчук, Н.М. Куцмус. - Економіка АПК. – 2006. – №3. – С. 102-109.
19. Міжнародна економічна інтеграція: проблеми дефініції та особливості в аграрному секторі. - Економіка і держава. – 2006. – № 7. – С. 25-28.
20. Регіональна інтеграція: європейський та світовий досвід для України (теоретико-методологічний підхід). Вісн. нац. ун-ту водогосподарювання та природокористування: Зб. наук. праць. Серія "Економіка". – Рівне, 2006. – Вип. 4 (36), Ч.1. – С. 74-87.
21. Соціально-економічні тенденції розвитку аграрного сектора України та ЄС: порівняльний аналіз. Вісн. Хмельницького нац. ун-ту: Наук. журнал. Серія "Екон. науки". – Хмельницький, 2006. – Т. З. – С. 167-171.
22. Нова парадигма сільського розвитку Європейського Союзу: перспективи для України. Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №11. – С. 104-114.
23. Продовольча безпека в умовах євроінтеграційного курсу України: внутрішні та зовнішні прояви. Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – Вип. 225, Т. ІІІ. – С.595-603.
24. Еколого-економічні аспекти розвитку біоенергетики в ЄС: нові тенденції та перспективи для України. Вісн. Держ. агроекол. ун-ту: Наук.-теорет. зб. – Житомир: ДВНЗ “Держ. агроекол. ун-т”, 2007. – Вип. 1 (18). – С.234-246.
25. Імплементація нової європейської моделі сільського розвитку в країнах ЄС (на прикладі Греції). Наук. вісн. Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. Серія "Економіка". – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 328-329. – С.125-130.
26. Сучасні тенденції розвитку торгівлі агропродовольчою продукцією між Україною та ЄС. - Інноваційна економіка. – 2007. – №2. – С. 45-50.
27. Проблеми формування сучасної євроінтеграційної моделі в аграрному секторі України. Таврійський наук. вісн.: Зб. наук. праць ХДАУ. – Херсон: Айлант, 2007. – Вип. 53. – С. 250-259.
28. Роль програми “LEADER” у формуванні західноєвропейської моделі сільського розвитку. - Український соціум. – 2007. – №5-6. – С. 109-118.
29. Екологізація аграрного виробництва в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку в умовах європейського вибору. Вісн. Сумського НАУ: Наук. журнал. Серія “Економіка та менеджмент”. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2008. – Вип. 4 (28). – С. 135-143.
30. Вектори аграрного протекціонізму в умовах членства України в СОТ та європейської перспективи. Наук. вісн. Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. Сер. "Економіка". – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 367. – С.78-84.
31. Про що свідчать виявлені конкурентні переваги в аграрному секторі в умовах європейського вибору та членства України в СОТ Друк. Вісн. Львівського держ. аграр. ун-ту: Економіка АПК. – Львів: ЛДАУ, 2008. – №15. – С. 30-39.
32. Политика развития села: интегрированный подход / Social and economic rural development: Management theory and infrastructure development. – Research papers 17 (2). – Kaunas-Zhytomir, 2009. – P. 127–137 (у співавторстві).
33. Проблеми відповідності організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств України умовам Європейського Союзу / Т.О. Зінчук, Н.М. Куцмус / Економіка та управління АПК. Зб. наук. праць. – Біла церква, 2010. – Вип. 2 (71). – С. 28–34.
34. Ринок сільськогосподарських генетично модифікованих продуктів: виклики та особливості регулювання в ЄС та Україні / Т.О.Зінчук / Економіка і менеджмент. Наук. журнал. Вісник СНАУ. – Суми, 2010. – Вип.. 6/2 (42). – С. 3–8.
35. Многофункциональная роль сельского хозяйства в условиях глобального социально-экономического кризиса / Partnerstwo i wspolpraca a kryzys gospodarczo-spoleczny w Europie ssrodkowej I wschodniej / Pod red. Slawomira Partyckiego. – Widawnictvo KUL. – Lublin, 2010. – Tom 1. – С.178–183.
36. Теорія, політика та практика сільського розвитку / За ред. чл.-кор. НАНУ О.М.Бородіної та чл.-кор. УААН І.В.Прокопи. – Київ: Інститут економіки і прогнозування НАНУ, 2010. – 384 с. (Особистий внесок: пп..2.1, 2.2, 2.3 – С. 289-313) та інші.