Агрономічний факультет

Кафедра геодезії та землеустрою

Напрямом підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій»

У 2010 році в Житомирському національному агроекологічному університеті відкрито підготовку фахівців за новим напрямом 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».

На навчання до університету було прийнято 89 студентів. Сьогодні цей напрям об’єднує 175 чоловік.

Випускною є кафедра «Геодезії та землеустрою», яку очолює кандидат сільськогосподарських П. І.Трофименко.

Навчальний процес забезпечено необхідними методичними матеріалами для проведення лекційних, лабораторних та практичних занять. На кафедрі створено сучасну лабораторно-практичну базу, придбано новітні прилади та обладнання. Студенти мають змогу проходити навчально-виробничі практики у польових або виробничих умовах з використанням сучасних приладів та обладнань.

Кафедра динамічно розвивається. Сьогодні на кафедрі працює 7 штатних працівників. З них 6 кандидатів наук, 5 доцентів, 2 асистенти.

На кафедрі забезпечується викладання наступних дисциплін: «Вища геодезія», «Геодезія», «Геодезичні роботи при землеустрої», «Географічні інформаційні системи», «ГІС і бази даних», «Державний земельний кадастр», «Землеустрій», «Землевпорядне проектування», «Землевпорядкування», «Землевпорядкування і кадастр», «Земельний кадастр», «Електронні геодезичні прилади», «Економіко-математичні методи і моделювання в землеустрої», «Картографія», «Комп’ютерна графіка в землеустрої», «Ландшафтознавство в землеустрої», «Математична обробка геодезичних вимірювань», «Меліорація земель», «Метрологія, сертифікація і стандартизація», «Методи наукових досліджень», «Організація і управління виробництвом», «Основи управління земельними ресурсами», «Охорона земель», «Планування використання земельних населених пунктів», «Прогнозування використання земель», «Рекультивація з основами маркшейдерії», «Супутникова геодезія та сферична астрономія», «Топографія», «Топографія з основами картографії», «Фотограметрія і дистанційне зондування».

Студенти мають змогу брати участь у студентських олімпіадах за напрямом підготовки, а також всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Навчальний процес забезпечений сучасним обладнанням необхідним для підготовки фахівців.

Головні завдання кафедри на сьогодні:
• забезпечення якісної підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»;
• формування потужного науково-педагогічного складу;
• вдосконалення матеріально-технічної бази;
• співробітництво з науково-дослідними і виробничими установами в Україні та за її межами.

Фахівці за напрямом підготовки вирішують такі виробничі завдання:
■ вивчають способи наземних та інших видів зйомки земної поверхні
(у тому числі дистанційне зондування);
■ застосовують різні методи побудови планів та карт;
■ здійснюють відведення земельних ділянок та розробку необхідної технічної документації (технічні звіти, державні акти на земельні ділянки, договори оренди, договори на право концесії та інші);
■ проведення земельно-оціночних робіт – якісну оцінку ґрунтів, економічну оцінку земель, грошову оцінку земельних ділянок та нерухомого майна (нормативна грошова оцінка та експертна грошова оцінка земельних ділянок);
■ проведення кадастрових зйомок;
■ реєстрація земельних ділянок;
■ проведення землевпорядних робіт з впорядкування території в межах господарств та територіально-адміністративних утворень;
■ встановлення оптимального співвідношення між окремими угіддями та виявлення оптимальних розмірів сільськогосподарських підприємств; проведення геодезичних робіт при здійснені будівництва виробничих об'єктів
■ здійсненні контролю за використанням та охороною земель.

Перспектива працевлаштування фахівців
Фахівці за напрямом підготовки 6.080101 – геодезія, картографія та землеустрій є затребуваними на ринку праці. Після закінчення навчання та отримання диплому за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» випускники можуть працювати у різних структурах:
■ державній землевпорядній службі (обласні головні управління, районні управління інститутів «Укрземпроект», «Гіпроводгосп») та інші;
■ державній службі земельного кадастру (ДЗК);
■ інспекції з контролю та використання земельних ресурсів, державній агенції із земельних ресурсів при міністерстві аграрної політики та продовольства;
■ приватних проектних організаціях, які здійснюють комплекс землевпорядних робіт та робіт з експертної оцінки земель й нерухомого майна;
■ органах влади та місцевого самоврядування на посадах спеціалістів із землеустрою.