Агрономічний факультет

Кафедра ґрунтознавства та землеробства

   Навчально-методична робота

Навчальний процес і науково-дослідну роботу забезпечують: завідуюча лабораторією Л.О. Кухарська, старші лаборанти: Л.В.Шевчук, Ю.О. Клименко, Н.П. Пелехата, В.М. Сенько.


В лабораторії агрохімії

На кафедрі забезпечується навчання за спеціальностями "Агрономія", "Лісове господарство", "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" (спеціалізації "Радіоекологія", "Екологія лісового господарства") із наступних дисциплін: геологія з основами геоморфології, ґрунтознавство з основами геології, ґрунтознавство, лісове ґрунтознавство, агрохімія, система застосування добрив, загальне та меліоративне землеробство, загальне землеробство з основами наукових досліджень, ґрунтозахисне землеробство, екологічне землеробство, агротехніка культур на осушених землях, основи землеробства, введення до спеціальності, основи адаптивно-ландшафтного землеробства, збереження і відтворення родючості ґрунту, екологічні основи застосування добрив, технології виробництва продукції рослинництва.

Рівень викладання та стан методичної роботи контролюється під час взаємовідвідування лекцій та лабораторно-практичних занять. Проводиться захист дипломних робіт та курсових проектів на комісії, аналіз організації навчального процесу на інших кафедрах університету. Протягом року проводиться систематичний контроль за навчально-виховним процесом: виконанням студентами контрольних робіт, лабораторних і практичних занять, самостійних завдань.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво науково-дослідною роботою. В даний час навчається 9 аспірантів з відривом та без відриву від виробництва.


В музеї ґрунтознавства

Ведеться робота з керівництва дипломними роботами студентів денної та заочної форм навчання. Щорічно 30–40 студентів беруть участь у роботі наукового гуртка при кафедрі та захищають дипломні роботи фахового рівня бакалавр, спеціаліст та магістр. Базою для їх виконання є дослідне поле університету, господарства Житомирської, Волинської, Рівненської областей та зона радіаційного забруднення. Дипломники беруть участь у республіканських, міжнародних конференціях.

Викладачі кафедри підтримують тісний зв'язок із сільськогосподарським виробництвом. Рекомендовано і впроваджено у виробництво ряд агротехнічних заходів підвищення родючості і окультурення дерново-підзолистих ґрунтів з метою підвищення урожайності основних сільськогосподарських культур.

За післявоєнні роки співробітниками кафедри опубліковано більше 1000 наукових праць і методичних рекомендацій, одержано 33 авторські свідоцтва на винаходи. За останні 10 років співробітниками кафедри видано 251 наукова праця, основні з них: «Зелене добриво», «Енергетична оцінка агроекосистем», «Агроекологія», «Еколого-технологічний словник – довідник з рослинництва», «Основи землеробства», «Технології та технологічні проекти вирощування сільськогосподарських культур», в тому числі, 1 підручник, 8 навчальних посібників з грифом МОН України.


Викладачі кафедри на захисті дипломної роботи

За час існування кафедри 46 співробітників захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатів наук.