Агрономічний факультет

Кафедра захисту рослин

Навчальна та методична  робота

Науково-педагогічний колектив кафедри забезпечує викладання таких дисциплін: «загальна ентомологія», «сільськогосподарська ентомологія», «загальна фітопатологія», «сільськогосподарська фітопатологія», «агрофармакологія», «інтегровані системи захисту рослин», «гербологія», «фітосанітарний моніторинг», «біологічний захист рослин», «хвороби сільськогосподарських культур», «шкідники сільськогосподарських культур», «основи прогнозу розвитку шкідливих організмів», «основи карантину рослин», «хімічний захист рослин», «методи випробувань засобів захисту рослин», «охорона навколишнього середовища під час застосування засобів захисту рослин» для студентів агрономічного факультету.

Під час викладання лекційного матеріалу та проведення лабораторно-практичних занять використовуються наукові досягнення вітчизняних та зарубіжних вчених, застосовуються сучасні технічні засоби навчання.

Викладачі кафедри захисту рослин виконують накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, які стосуються особливостей реалізації положень Болонського процесу та впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП).

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців: робочі навчальні плани та робочі програми з дисциплін для студентів розроблені з урахуванням кредитно-модульної структури та рекомендованого співвідношення аудиторної та самостійної роботи студентів; графік навчального процесу передбачає час для проведення модульних контрольних робіт.

Значна увага приділяється методичному забезпеченню навчального процесу. Розроблені навчальні програми з усіх дисциплін, що входять до складу фахової підготовки та навчально-методичні комплекси, які містять ґрунтовну інформацію стосовно змісту лекцій, лабораторно-практичних (семінарських) занять, самостійної роботи студентів, курсового проектування, рекомендованої літератури тощо.

Кафедра захисту рослин веде роботу щодо забезпечення студентів власними навчальними розробками. Вагомою допомогою в організації і підтриманні високого навчально-методичного рівня навчання є підготовка викладачами не тільки навчально-методичних комплексів, методичних вказівок, а й ряду навчальних посібників та підручників, які є рекомендованими для навчання у всіх вузах України.

Основні праці:
1. Технологія вирощування та інтегрований захист картоплі від шкодочинних організмів агроценозу в умовах Полісся і Північного Лісостепу України. Навчальний посібник / О.А. Дереча, М.С. Чернілевський, А.С. Малиновський, М.А. Дажук та ін. – Житомир: Волинь. – 2001. – 141с.
2. Біологізація землеробства в умовах Правобережного Полісся України. Навчальний посібник / М.С. Чернілевський, О.А. Дереча, Н.Я. Кривіч, М.Ф. Рибак. – ДАУ, 2002. – 156 с.
3. Дереча О.А., Венгер В.М., Рибак М.Ф., Герасимчук В.І. Природоохоронна технологія вирощування овочевих культур у відкритому ґрунті зони Північного Лісостепу і Полісся України. Навчальний посібник. – Житомир “Полісся”. – 2003. – 208 с.
4. Чернілевський М.С., Малиновський А.С., Дереча О.А. Зелене добриво – важливий захід підвищення родючості ґрунту та урожайності культур в умовах біологізації землеробства. Навчальний посібник. – Житомир, 2003. – 124 с.
5. Методологія і методика виховання студентів. Навчально-методичний посібник / О.А. Дереча, О.А. Заглада, П.В. Литвак, Малиновський А.С. та ін. – Житомир: Видавництво “Волинь”, 2004. – 172 с.
6. Екологія та рослинництво. Навчальний посібник / П.В. Литвак, А.С. Малиновський, М.Ф. Рибак, О.А. Дереча / 2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: Видавництво ДАУ, 2004. – 236 с.
7. Ресурсозберігаючі технології вирощування зернових культур для господарств різної форм власності. Навчальний посібник / О.А. Дереча, А.А. Майстер, А.О. Годований, А.С. Малиновський. – Житомир: Полісся, 2005. – 192 с.
8. Навчальний посібник з тестової перевірки знань спеціалістів сільськогосподарського виробництва / О.А. Дереча, А.С. Малиновський, М.М. Ключевич, Т.М. Тимощук; За ред. О.А. Деречі. – Житомир: ПП “Житомирська міська друкарня”, 2005. – 116 с.
9. Технологія вирощування та інтегрований захист соняшника від шкодочинних організмів в умовах Лісостепу України. Навч. посібник / ОА. Дереча, А.С. Малиновський, В.С. Маліновський, М.А. Дажук. – Житомир, 2007. – 86 с.
10. Технології та технологічні проекти вирощування основних сільськогосподарських культур. Навчальний посібник / О.Ф.Смаглій, О.А. Дереча, П.О. Рябчук та ін. – Житомир: Видавництво “Державний вищий навчальний заклад”, 2007. – 488 с.
11. Основи землеробства. Підручник. О.Ф. Смаглій, О.А. Дереча, Т.М. Тимощук, П.О. Рябчук; за редакцією О.Ф. Смаглія. – Житомир: Видавництво ДВНЗ «ДАУ», 2008. – 514 с.
11. Льонарство: Підручник / В.Г. Дідора, А.С. Малиновський, О.А. Дереча; за ред. В.Г. Дідори. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2008. – 488 с.
13. Технологія вирощування та захисту хмелю від шкідливих організмів / В.М. Венгер, С.О. Трибель, О.М. Лапа та ін.; За ред. В.М. Венгера. –К.: Колообіг: Фенікс, 2011. – 196 с.