Агрономічний факультет

Кафедра селекції та біотехнології

Загальна інформація

Створена у 2006 році на базі кафедри селекції і фітомедицини, яка у свій час сформувалася внаслідок багатьох перетворень, реорганізацій, починаючи ще з 30-х років ХХ століття.

У 1933 р. доцентом Г.Х. Молотківським заснована кафедра ботаніки і фізіології рослин. Завідували кафедрою доценти В.Б. Ботвіновський, О.Л. Барановський, Е.В. Бєляков, Е.П. Гусельников, М.В. Черевко та професор В.В. Фінн. Кафедра досягла значних успіхів у розробці наукових проблем з онтогенезу рослин, полярності, інтродукції, відродження популяцій з перехресним запиленням та розробці класифікаційних природних ландшафтних систем.

Кафедра селекції та насінництва створена у 1939 році. В різні періоди кафедрою завідували: професор А.С. Молостов, доценти В.В. Собчук, М.Р. Соловйов, Г.Я. Ісаєва, П.В. Литвак. Науковці кафедри спрямовували свої зусилля на виведення сортів гороху, люпину, розробку агротехніки вирощування їх насіння. Професором А.С. Молостовим видано навчальні посібники "Елементи варіаційної статистики" та "Методика польового досліду".

Нині кафедру селекції і біотехнології очолює доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АН вищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки України В.М. Положенець, який працює у


Доктор с.-г. н., професор В.М. Положенець

науковому напрямі фітопатології, імунітету та селекції картоплі на стійкість до шкідливих організмів. Він є одним з організаторів створення генофонду картоплі на стійкість до хвороб бактеріального походження. Ним створено вихідні форми з числа сортів вітчизняної, зарубіжної селекції, культурних, примітивних і диких видів та інцухт-ліній, які характеризуються високою резистентністю до хвороб і шкідників. Ці сортозразки знаходять широке використання в селекційних центрах та наукових установах України. Співавтор 12 сортів картоплі, зокрема, Зарево, Воловецька, Віхола, Луговська, Світанок київський, Українська рожева, Пролісок, Ромашка 8, Либідь, Бородянська рожева. Ці сорти районовані в Україні, Росії, Білорусії та країнах Прибалтики. Сорт Поліська готується для передачі до Державного сортовипробування рослин України.

Професором Положенцем В.М. опубліковано біля 300 наукових праць, з них п’ять монографій: “Хвороби і шкідники картоплі”, “Захист картоплі від хвороб і шкідників в агроценозі малопродуктивних земель Полісся”, “Селекція картоплі на стійкість до бактеріозів”, “Про картоплю”, “Агроекологічні основи вирощування картоплі”.

Ним запропоновано науково-обгрунтовану екологічну систему насінництва картоплі для Житомирської області. Має 13 авторських свідоцтв на винаходи. Він формує наукову школу з напряму захисту рослин, зокрема, під його керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій, а наразі є керівником п’яти аспірантів та двох пошукувачів.

На кафедрі селекції і біотехнології працюють доценти С.Ф. Гриб, І.В. Іващенко, Ю.Ф. Руденко, Л.В. Немерицька, старший викладач О.А. Тимощук та асистенти І. Ф. Вернигора, О. М. Невмержицька. На кафедрі під науковим керівництвом професора В.М. Положенця тільки в 2011 році успішно захистили кандидатські дисертації Вернигора І.Ф., Плотницька Н.М., Гурманчук О.В. Підготовлено до захисту кандидатські дисертації Невмержицькою О.М. та Журавською І.А. Успішно працюють над дисертаційними роботами аспіранти Ганько Т. та Фещук О.


Ознайомлення кафедри з новітніми методиками проведення досліджень в лабораторних умовах.

На кафедрі створено контрольно-насіннєву лабораторію для визначення якості насіння польових культур та біотехнологічну лабораторію з оздоровлення рослин від шкідливих мікроорганізмів методом культури верхівкової меристеми, проводяться експерименти з клітинної селекції. Студенти денної форми навчання з напряму підготовки «Агрономія» отримують фахову підготовку зі спеціалізації «Насінництво».

Кафедра має філії у Інституті картоплярства НААНУ, Миронівському інституті пшениці ім. В.М. Ремесла НААНУ, Житомирській обласній державній насіннєвій інспекції, Андрушівській державній сортовипробувальній станції та Житомирському обласному державному центрі експертизи сортів рослин, де студенти проходять навчально-виробничу практику.