Факультет обліку та фінансів

Кафедра аналізу і статистики ім. І.В. Поповича

 Науково-педагогічний склад

Чугаєвська Світлана Володимирівна  –
кандидат економічних наук, доцент

У 1995 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Франка за спеціальністю математика.

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК – на тему “Інтеграція в молокопродуктивному підкомплексі” захистила у 2005 р. в ННЦ „Інститут аграрної економіки” УААН.

Навчальні дисципліни: „Статистика”, „Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті”, „Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті”.

Сфера наукових інтересів: економічний аналіз діяльності аграрних підприємств.

Основні наукові та навчально-методичні праці:
1. Чугаєвська С. В. Вплив агрохімічних факторів на формування обсягів виробництва продукції рослинництва / С. В. Чугаєвська, Л. В. Тарасович. – Економіка та управління АПК. Збірник наук. праць. – Біла церква, 2010. – № 3 (75). – С. 34-37;
2. Чугаєвська С.В. Проблеми якості молочної продукції в умовах вступу України до СОТ / С.В. Чугаєвська // Матеріали ІV Міжнародної наук. - практ. конф. «Конкурентоспроможність в умовах глобалізації». – Житомир: ЖФ КІБІТ, 2010. – С. 182-187;
3. Чугаєвська С.В. Облікове забезпечення статистичної звітності сільськогосподарських підприємств / С.В. Чугаєвська, О.А. Янко // Матеріали VІ Міжфакультетської наук. - практ. конф. молодих вчених «Формування стратегії регіонального АПК». – Житомир: ЖНАЕУ, 2010. – С. 122-125;
4. Чугаєвська С.В. Особливості застосування кореляційно-регресійного аналізу в сучасних економічних дослідженнях / С.В. Чугаєвська, В.І. Литвинчук // Матеріали VІ Міжфакультетської наук. - практ. конф. молодих вчених «Формування стратегії регіонального АПК». – Житомир: вид-во ЖНАЕУ, 2010. – С. 200-203;
5. Чугаєвська С.В. Удосконалення системи управління якістю продукції молокопереробних підприємств як фактор підвищення їх конкурентоспроможності в умовах членства України у СОТ / С.В. Чугаєвська // Наукові читання: науково-практична конференція за матеріалами НДР викладачів ЖНАЕУ. – Житомир: ЖНАЕУ, 2013. – с. 74-79;
6. Чугаєвська С. В. Методологічні засади дослідження конкурентоспроможності молочної продукції / С.В. Чугаєвська // Регіональна економіка. – Львів, 2013. – №2 (68). – С. 211-218;
7. Мармоза А.Т. Тестові завдання з дисципліни „Статистика” по першому змістовному модулю „Теорія статистики” для студентів економічних спеціальностей / А.Т. Мармоза, С.В. Чугаєвська, О.П. Русак // Житомир: Вид-во ЖНАЕУ – 2010. – 63 с.
8. Мармоза А.Т. Тестові завдання з дисципліни „Статистика” по другому змістовному модулю „Сільськогосподарська статистика з основами соціально-економічної статистики” для студентів економічних спеціальностей / А.Т. Мармоза, С.В. Чугаєвська, О.П. Русак // Житомир: Вид-во ЖНАЕУ. – 2012. – 96 с.
9. Чугаєвська С. В. Методологічні засади дослідження конкурентоспроможності молочної продукції / С.В. Чугаєвська // Регіональна економіка. – Львів, 2013. – №2 (68). – С. 211-218;
10. Методичні рекомендації із застосування кореляційно-регресійного аналізу при написанні курсових, дипломних робіт та проведенні наукових досліджень для студентів економічних спеціальностей / А.Т. Мармоза, С.В. Чугаєвська, Р.В. Глібов, О.П. Русак, В.Ф. Шукалович // Вид-во «ЖНАЕУ». – Житомир, 2014. – 42 с.

Контактна інформація:
м. Житомир, бульвар Старий, 7, ауд. 92
тел. (0412) 37–04–21
e-mail: KAS@znau.edu.ua