Факультет обліку та фінансів

Кафедра аналізу і статистики ім. І.В. Поповича

Науково-педагогічний склад

Шукалович Василь Федорович  –
кандидат економічних наук, доцент, докторант

У 2002 р. закінчив Державний агроекологічний університет за спеціальністю „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”.

З 2004 р. по 2007 р. навчався в аспірантурі Державного агроекологічного університету.

У березні 2008 року захистив дисертацію на тему: «Розвиток підприємств молокопродуктового підкомплексу» (08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності).

Навчальні дисципліни: „Національна економіка”, „Проектний аналіз”.

Сфера наукових інтересів: процеси вертикальної інтеграції в АПК.

Наукові публікації:
1. Шукалович В.Ф. Контрактна форма організації трансакцій в молокопродуктовому під комплексі/ В.Ф. Шукалович, В.М. Микитюк// Вісник Житомирського агроекологічного університету. – 2008. - №2. – Ч.2. С. –
2. Шукалович В.Ф. Організаційно-економічні важелі забезпечення розвитку підприємств молоко продуктового підкомплексу в умовах економічної кризи/ В.Ф. Шукалович, О.Д. Ковальчук// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2010. – №8. – с. 340-345
3. Шукалович В.Ф. Исследование инвестиционной привлекательности предприятий молокоперерабатывающей отрасли (на примере Житомирской области)/ В.Ф. Шукалович, С.В. Чугаевская// Management theory and studies for rural business and infrastructure development. – 2008. – Vol.15. - Issue 4 – p. 57-65
4. Шукалович В.Ф. Подолання ризиків формування вертикально інтегрованих структур в агробізнесі в умовах високої специфічності активів/ В.Ф. Шукалович// Наук. вісн. Львівського нац. унів. вет. Медицини та біотехнологій ім.. С.З. Гжицького. – Том 14. - №1(51), Ч.2. – Серія економічні науки. – С.377-381.
5. Шукалович В.Ф. До питання формування вертикальної інтеграції в агробізнесі/ В.Ф. Шукалович, В.М. Трокоз// Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2011. – №2. – С. 212-220.
6. Шукалович В.Ф. Вертикальна інтеграція, координація та контроль в агробізнесі/ В.Ф. Шукалович// Наука й економіка: наук. теор. журнал Хмельницького економічного університету. – 2012. – Вип 4 (28). – Т.1 – С. 202-209.
7. Шукалович В.Ф. Аналіз формування вертикально інтегрованих структур у птахівничому агробізнесі США: уроки для України/В.Ф. Шукалович// Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2013. – Вип. 12. – Частина 1. – С.341-348.
8. Шукалович В.Ф. Виробництво цукрового буряка та цукру в Україні: вплив процесів вертикальної інтеграції, структуризації ринків та сучасні загрози стабільності// В.Ф. Шукалович// Агросвіт. - №19. – 2013. – с. 38-43
9. Шукалович В.Ф. Переробка м’яса: визначення ланцюга формування вартості продукції, ризиків та інвестицій в специфічні активи/ В.Ф. Шукалович// Інвестиції: практика і досвід. – 2013. - №21. – С. 52-56
10. Шукалович В.Ф. Інтеграція і ринковий обмін: структурний підхід до визначення і формування/ В.Ф. Шукалович// Вісник ЖНАЕУ (економічні науки). – 2012. - №2(32), т.2. – С.98-109
11. Шукалович В.Ф. Аналіз динаміки зміни цін в продовольчих маркетингових ланцюгах в Україні/ В.Ф. Шукалович// Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2013. – Вип. 18. – Частина 1. – С.132-137.

Контактна інформація:
м. Житомир, бульвар Старий, 7, ауд. 93
тел. (0412) 37–04–21
e-mail: shukalovych@ukr.net