Факультет обліку та фінансів

Кафедра аналізу і статистики ім. І.В. Поповича

Науково-педагогічний склад

Глібов Руслан Вадимович –
кандидат економічних наук, доцент

У 2000 р. закінчив Державну агроекологічну академію України за спеціальністю „Облік і аудит”.

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК – на тему “Еколого-економічні перспективи розвитку ринку молока в Поліській зоні Житомирської області” захистив у 2004 р. в Державному агроекологічному університеті.

Навчальні дисципліни: „Статистика”, „Фінансова статистика”.

Сфера наукових інтересів: аграрна політика, ринки продовольства.

Основні наукові та навчально-методичні праці:
1. Глібов Р. В. Трансформація агропродовольчого управління в умовах інноваційної економіки України / Р. В. Глібов // Формування стратегії розвитку аграрного сектора регіону: матеріали восьмої між факультетської науково-практичної конференції молодих вчених, 26 квітня 2012 р. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2012. – С. 40-41.
2. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія економічного аналізу» (для підготовки фахівців ОКР бакалавр галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки − 6.030.508 «Фінанси і кредит» денної форми навчання) / В. М. Микитюк, О. Д. Ковальчук, Р. В. Глібов, Т. М. Розумей, І. І. Світлишин, О. П. Русак. − Житомир: ЖНАЕУ. − 2012. − 58 с.
3. Методичні вказівки для виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз» (для студентів ОКР бакалавр галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки − 6.030.508 «Фінанси і кредит» денної форми навчання) / В. М. Микитюк, О. Д. Ковальчук, Р. В. Глібов, Т. М. Розумей, В. Ф. Шукалович − Житомир: ЖНАЕУ. − 2012. − 55 с.
4. Методичні вказівки з дисципліни «Фінансова статистика» (для підготовки фахівців ОКР бакалавр галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки − 6.030.508 «Фінанси і кредит» денної форми навчання) / В. М. Микитюк, О. Д. Ковальчук, Р. В. Глібов, Т. М. Розумей, І. І. Світлишин, В. Ф. Шукалович − Житомир: ЖНАЕУ. − 2012. − 55 с.
5. Глібов Р. В. Ідентифікація напрямів трансформації національного ринку продовольства / Р. В. Глібов // Наукові читання – 2013. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2013. – т. 2. – С. 166-169.
6. Глібов Р. В. Економічний аналіз продовольчого потенціалу / Р. В. Глібов, Т. М. Розумей // Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства: збірник тез доповідей за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23-24 січня 2014 р. – Житомир: ПП «Рута», 2014. – С. 37-39.

Контактна інформація:
м. Житомир, бульвар Старий, 7, ауд. 92
тел. (0412) 37–04–21,
e-mail: KAS@znau.edu.ua