Факультет обліку та фінансів

Кафедра аналізу і статистики ім. І.В. Поповича

Науково-педагогічний склад

Розумей Тетяна Миколаївна –
кандидат економічних наук, доцент

У 1995 р. закінчила Державну агроекологічну академію України за спеціальністю „Облік і аудит”.

Кандидат економічних наук з 2002 року.

Дисертацію зі спеціальності 08.06.01 – Економіка підприємства і організація виробництва – на тему “Підвищення ефективності виробництва екологічно чистого м’яса ВРХ у сільськогосподарських підприємствах радіоактивно забруднених районів Полісся” захистила у 2001 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту аграрної економіки УААН, м. Київ.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:
– з 1995 по 1996 р. – викладач-стажист кафедри бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності с.-г. підприємств;
– з 1996 по 1997 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності с.-г. підприємств;
– з 1997 по 2000 р. – аспірант очної аспірантури;
– з 2000 по 2002 р. – асистент кафедри аналізу і статистики;
– з 2002 по 2004 р. – старший викладач кафедри аналізу і статистики;
– з 2004 р. по теперішній час – доцент кафедри аналізу і статистики ім. І.В. Поповича.

Навчальні дисципліни: „Теорія економічного аналізу”, „Стратегічний аналіз”, „Аналіз господарської діяльності”, „Фінансовий аналіз”, „Економічний аналіз”, „Макроекономічний аналіз”.

Сфера наукових інтересів: аналіз ефективності господарської діяльності аграрних підприємств, інноваційно-інвестиційний розвиток аграрних підприємств, аналіз ринку сільськогосподарської продукції.

Підготовлено та опубліковано понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Основні наукові та навчально-методичні праці за останні роки:
1. Розумей Т.М. Основні напрями ефективного і сталого розвитку м’ясного скотарства // Вісник ЖНАЕУ. - Випуск № 2 (25), т.2 (економічні науки). 2009. - С. 247-253.
2. Розумей Т.М. Проблеми формування і функціонування ринку землі в Україні / Т.М. Розумей, Ю.В. Гримашевич // Формування стратегії розвитку регіонального АПК // Матеріали Шостої міжфакультетської науково-практичної конференції молодих вчених, 14 травня 2010 р. – Житомир: Вид-во Житомирський національний агроекологічний університет, 2010. – С. 3-5.
3. Розумей Т.М. Економічні проблеми виробництва м’яса великої рогатої худоби в Україні / Т.М. Розумей // Вісник ЖНАЕУ - Випуск № 1 (26), т.2 (економічні науки) . – 2010.– С. 202-209.
4. Розумей Т.М. Активізація фінансового інвестування в агропромисловий комплекс / Т.М. Розумей, Козловська В.В. // Обліково-аналітичне та фінансове забезпечення розвитку АПК України: проблеми і перспективи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої , 40-річчю економічного факультету, 25-26 листопада 2010 р. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2010. – С. 90-92.
5. Розумей Т.М. Використання оперативного лізингу підприємствами аграрного сектору / Т.М. Розумей, Н.А. Карасьова // Обліково-аналітичне та фінансове забезпечення розвитку АПК України: проблеми і перспективи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої, 40-річчю економічного факультету, 25-26 листопада 2010 р. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2010. – С. 100-103.
6. Микитюк В.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія економічного аналізу» (для підготовки фахівців ОКР бакалавр галузі знань «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 0306 «Менеджмент» денної і заочної форм навчання) / В.М. Микитюк, Т.М. Розумей, О.Д. Ковальчук, Р.В. Глібов, І.І. Світлишин, В.Ф. Шукалович // Житомир: ЖНАЕУ, 2011. - 71 с.
7. Микитюк В.М. Методичні вказівки для виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз» (для студентів ОКР спеціаліст галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» денної і заочної форм навчання) / В.М. Микитюк, Т.М. Розумей, О.Д. Ковальчук, В.Ф. Шукалович // Житомир: ЖНАЕУ, 2011. – 50с.
8. Розумей Т.М. Гендерна нерівність та її вплив на ринок праці в Україні / Т.М. Розумей, А.О. Арсєєва // Вісник ЖНАЕУ. – Випуск № 1 (28), т. 2 (економічні науки). – 2011. – С. 208-241.
9. Розумей Т. Проблеми кредитування сільськогосподарських підприємств / Т.Розумей, Н.Шафаренко // Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 26-27 квітня 2012 р. Ч 2. – Тернопіль: Крок, 2012. – С. 146 – 148.
10. Микитюк В.М. Методичні вказівки для виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз» (для студентів ОКР бакалавр галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямку підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної форми навчання) / В.М. Микитюк, О.Д. Ковальчук, Р.В. Глібов, Т.М. Розумей, В.Ф. Шукалович // Житомир: ЖНАЕУ, 2012. – 55 с.
11. Микитюк В.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія економічного аналізу» (для підготовки фахівців ОКР бакалавр галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки – 6.030508 «Фінанси і кредит» денної форми навчання) / В.М. Микитюк, О.Д. Ковальчук, Р.В. Глібов, Т.М. Розумей, І.І. Світлишин, О.П. Русак // Житомир: ЖНАЕУ, 2012. – 58 с.
12. Розумей Т.М. Економічні проблеми підвищення ефективності виробництва м’яса великої рогатої худоби / Т.М. Розумей // Наукові читання – 2013. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2013. – т. 2. – С.169 – 173.