Факультет обліку та фінансів

Кафедра аналізу і статистики ім. І.В. Поповича

Науково-педагогічний склад

Русак Олена Петрівна   –
кандидат економічних наук, старший викладач

 У 2000 р. закінчила Державну агроекологічну академію України (м. Житомир) за спеціальністю “Менеджмент ЗЕД підприємства”.

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему “Розвиток та підвищення ефективності функціонування підприємств з виробництва продукції птахівництва” захистила у 2010 р. в Житомирському національному агроекологічному університеті.

Навчальні дисципліни: „Статистика”, “Теорія економічного аналізу”, „Аналіз господарської діяльності”.

Сфера наукових інтересів: ефективність функціонування підприємств аграрної сфери.

Основні наукові та навчально-методичні праці:
1. Русак О.П. Формування виробничого потенціалу підприємств з виробництва м’яса птиці / О.П. Русак // «Держава та регіони»: наук. – вироб. журнал. Серія: «Економіка та підприємництво». – Запоріжжя. - 2011. – С. 140–144.
2. Русак О.П. Стратегія розвитку підприємств з виробництва продукції птахівництва / О.П. Русак // «Агроінком»: науково-практичне видання. – Київ. – 2011. – С. 40–43.
3. Микитюк В.М. Методика дослідження ефективності виробництва продукції птахівництва / В.М. Микитюк, О.П. Русак // Вісник сумського національного аграрного університету: науковий журнал. Серія: «Економіка і менеджмент». – Випуск 6/2. – 2011. – С. 50 – 54.
4. Русак О.П. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств аграрної сфери / О.П. Русак, В.С. Русак // Наука й економіка: наук.-теорет. журн. / ХЕУ. – Хмельницький. – 2011. – С. 127–130.
5. Микитюк В.М. Аграрне підприємництво: тенденції та проблеми розвитку/ В.М. Микитюк, О.П. Русак // Інноваційна економіка: всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопіль. – 2012. - №9(650). – с. 18-21.
6. Мармоза А.Т. Тестові завдання з дисципліни „Статистика” по другому змістовному модулю „Сільськогосподарська статистика з основами соціально-економічної статистики” для студентів економічних спеціальностей / А.Т. Мармоза, С.В. Чугаєвська , О.П. Русак // Житомир: Вид-во ЖНАЕУ. – 2012. – 96 с.
7. Микитюк В.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія економічного аналізу» (для підготовки фахівців ОКР бакалавр галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки – 6.030508 «Фінанси і кредит» денної форми навчання) / В.М. Микитюк, О.Д. Ковальчук, Р.В. Глібов, Т.М. Розумей, І.І. Світлишин, О.П. Русак // Житомир: ЖНАЕУ, 2012. – 58 с.
8. Методичні рекомендації із застосування кореляційно-регресійного аналізу при написанні курсових, дипломних робіт та проведенні наукових досліджень для студентів економічних спеціальностей / А.Т. Мармоза, С.В. Чугаєвська, Р.В. Глібов, О.П. Русак, В.Ф. Шукалович // Вид-во «ЖНАЕУ». – Житомир, 2014. – 42 с.
Монографії:
1.Якобчук В. П. Інноваційний розвиток галузі свинарства / В.П. Якобчук, І.В. Кравець, О.П. Русак. – Житомир.: В-во Євенок О.О. – 2012. – 187 с.
2. Микитюк В.М. Розвиток та підвищення ефективності функціонування підприємств галузі птахівництва / В.М. Микитюк, О.П. Русак, І.В. Кравець. Монографія. – Житомир: «Полісся», 2013. – 168 с.

Контактна інформація:
м. Житомир, бульвар Старий, 7,ауд. 92
тел. (0412) 37–04–21