Екологічний факультет

Кафедра хімії

Загальна інформація

Кафедра хімії – ровесниця університету – заснована в 1922 році. Довоєнний період її функціонування пов’язаний з іменами професора С. М. Рутківського, доцентів А. С. Ярошевської, А. М. Айзенберга та А. А. Коровицького. У повоєнний період кафедрою керували кандидат хімічних наук, доцент Т. Є. Коваль (з 1946 по 1948, з 1960 по 1977 рр.) та кандидат сільськогосподарських наук, професор О. О. Стольгане (з 1948 по 1960 рр.). Пізніше кафедру хімії очолювали кандидат біологічних наук, доцент Є. С. Трускавецький (з 1977 по 1983 рр.), кандидат біологічних наук, доцент В. О. Стеценко (з 1984 по 1994 рр.) та кандидат технічних наук, доцент Б. М. Федишин (з 1994 по 2009 рр.). Нині кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор О.С. Заблоцька.

На кафедрі працюють 7 викладачів. З них – 1 доктор педагогічних наук та 5 кандидатів хімічних наук. Доцент В. І. Дорохов є лауреатом премії Сороса, дійсним членом Нью-Йоркської академії наук. Професор Заблоцька нагороджена грамотою Еколого-аудиторської палати України.

Наукова діяльність викладачів кафедри за час її існування мала таку спрямованість:
- розв’язання проблем розвитку сільськогосподарського виробництва, агрохімії, агротехніки та методики агрономічного аналізу в лабораторних та польових умовах; -
- вивчення фізико-хімічного складу ґрунтів Центрального Полісся України;
- дослідження впливу хімічних засобів захисту рослин та мінеральних добрив на підвищення урожайності сільськогосподарських культур;
- вивчення властивостей гетероциклічних похідних дифенілметану;
- визначення вмісту Сульфуру в сироватці крові при гіпервітамінозі А;
- дослідження динаміки деяких біологічних показників крові великої рогатої худоби при їх годівлі з використанням амоній хлориду;
- визначення вільних амінокислот шлункового соку;
- дослідження обміну Калію і Натрію у хворих на цукровий діабет;
- дослідження фізіологічних процесів, що відбуваються в рослинних організмах картоплі, хмелю та інших культур у зв’язку із застосуванням органічних добрив;
- встановлення впливу осмотичного тиску поживних сумішей та мінеральних добрив на розвиток рослин;
- удосконалення хімічних засобів боротьби із шкідниками, хворобами рослин та бур’янами.

Результати досліджень співробітників кафедри систематично упроваджувалися в сільськогосподарське виробництво.

На початку 90-х років розпочалася творча й плідна співпраця між доцентами кафедри хімії В. І. Дороховим, Г. Є. Івановим, Б. М. Федишиним, Г. В. Павлюком та науковцями Інституту органічної хімії НАН України за такими напрямками:
- синтез нових типів гетерокумуленів (ізоціанатів і карбамідів) та вивчення їхніх властивостей;
- одержання біологічно активних речовин, які, за прогнозами, можуть мати рістрегулюючі властивості;
- ідентифікація синтезованих речовин за допомогою методів ядерного магнітного резонансу високої чутливості;
- вивчення рістрегулюючих властивостей синтезованих речовин на сільськогосподарській культурі – картоплі;
- відпрацювання технології застосування отриманих регуляторів росту рослин;
- еколого-економічна оцінка ефективності використання рістрегулюючих речовин;
- розробка технології та регламенту процесу виробництва найбільш активних регуляторів росту;
- обмін науковою інформацією та підготовка спільних наукових публікацій;
- підготовка навчальних підручників, посібників та монографій.

За цей час за результатами спільної роботи з провідними науковцями Інституту органічної хімії д.х.н., професором Л. І. Самарай, д.х.н. М.В. Вовком, д.х.н. А. А. Толмачевим, д.х.н. В. І. Бойко, к.х.н. А. В. Больбутом та багатьма іншими надруковані десятки наукових праць у таких провідних хімічних журналах, як “Журнал органической химии”, “Журнал общей химии” та “Известия вузов. Химия и химическая технология” (Росія), “Synthetic Communictions” (Велика Британія), “Химия гетероциклических соединений” (Естонія), “Український хімічний журнал” (Україна) та багато інших. Отримано патенти на винаходи, підготовлені та надруковані за рішеннями Міністерства аграрної політики України та Міністерства освіти України навчальні посібники з хімії, біогеохімії та актуальних проблем екології.

Протягом останніх п’ятнадцяти років триває творча співпраця д.пед.н., професора кафедри хімії О. С. Заблоцької з лабораторією хімічної і біологічної освіти Інституту педагогіки АПН України, яку очолює д.п.н., професор, старший науковий співробітник Л. П. Величко.

Метою цієї спільної діяльності є поглиблення змістового компоненту викладання хімічних дисциплін, удосконалення методики формування теоретичних понять хімії, розробка відповідних дидактичних матеріалів та їх апробація. Результатом цієї творчої співпраці стало видання О. С. Заблоцькою навчально-методичного посібника «Формування знань про структурну організацію органічних речовин та її рівні» за редакцією Л. П. Величко (2005 рік), методичних рекомендацій та дидактичних матеріалів до проведення лабораторних занять з дисципліни «Хімія з основами біогеохімії», формування предметних компетенцій та самостійної роботи студентів напряму підготовки «Екологія та охорона навколишнього середовища» (2006 рік), лабораторних практикумів з аналітичної хімії та фізичної і колоїдної хімії для студентів спеціальності «Захист рослин» (2007 рік), навчального посібника «Хімія з основами біогеохімії» (гриф МОН України, 2009 рік), монографії (2011 рік), збірника тестових завдань з хімії (2012, 2013 рік), робочих журналів та методичних розробок для проведення лабораторних занять, а також публікація більше 40 наукових статей у фахових видання України та тощо.

Відповідно до вимог Болонського процесу, розроблено перелік предметних компетенцій з хімії, концепцію та методику їх формування у майбутніх фахівців екологічних та агрономічних спеціальностей. Проведено апробацію результатів цієї роботи у процесі викладання навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах освіти.

Успішно працює кафедра хімії з кафедрами інших факультетів. Так, доцент, к.х.н. Н. М. Кураченко зі співробітниками кафедри технології виробництва та якості продукції тваринництва доцентами к.с-г.н. В. М. Біденком і О. І. Шубенком проводять дослідження з теми „Ефективність використання солей і комплексонатів мікроелементів з метою зниження переходу радіонуклідів з ґрунту в рослини та тваринницьку продукцію”, що є дуже актуальною для радіаційно забруднених територій. Експериментальні дослідження проводяться на базі господарств Народицького району. Результати досліджень показують позитивний вплив мікроелементів на обмінні процеси, збільшення продуктивності та якості тваринницької продукції. Результати роботи відображені в наукових статтях та доповідях на конференціях. Готуються рекомендації для виробничників.

Наразі кафедра хімії – це науково-навчальний підрозділ екологічного факультету університету, який забезпечує викладання 25 хімічних дисциплін для всіх спеціальностей університету, де вивчається хімія як фундаментальна дисципліна, зокрема на технологічному, агрономічному, екологічному інженерно-технічному факультетах та факультетах ветеринарної медицини і лісового господарства. У сучасних навчальних лабораторіях студенти оволодівають основними прийомами та методологією хімічних досліджень, необхідних у подальшому вивченні ними спеціальних дисциплін і майбутній професійній діяльності.

Удосконалення навчального процесу та наукова робота – пріоритетні напрямки діяльності кафедри. В активі колективу кафедри більше 500 наукових та навчально-методичних публікацій, дев’ять авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Викладачі кафедри є розробниками типових програм з навчальних дисциплін “Хімія” (кандидат технічних наук Б. М. Федишин), “Основи екологічної хімії” (кандидат технічних наук Б. М. Федишин), “Хімія з основами біогеохімії” (доктор педагогічних наук О. С. Заблоцька, кандидат хімічних наук В. І. Дорохов, кандидат технічних наук Б. М. Федишин), “Екологічна токсикологія” (кандидат технічних наук Б. М. Федишин), “Біогеохімія” (кандидат хімічних наук В. І. Дорохов) для студентів напряму підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, “Хімія” (кандидат хімічних наук Г. В. Павлюк) для студентів напряму підготовки “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва”, авторами 3 підручників (1 – із грифом Міністерства освіти і науки України), понад 40 навчальних посібників (3 – з грифом Міністерства освіти і науки України, 4 – з грифом Міністерства аграрної політики України), численних наукових статей. Нині на кафедрі розробляються нові активні форми навчання, лабораторні практикуми, робочі журнали. Успішно використовуються в навчальному процесі тестова форма контролю знань студентів, ТЗН, електронні посібники. Усі навчальні дисципліни забезпечені методичними матеріалами для виконання лабораторних робіт та самостійного вивчення курсів.

На кафедрі впроваджуються інноваційні технології навчання, зокрема компетентнісний підхід, реалізується кредитно-модульна система організації навчального процесу.

Співробітниками кафедри виготовлено навчальний фільм “Фотоколориметричний аналіз” (автор – Б. М. Федишин) та педагогічних програмний засіб “Структурна організація органічних речовин” (автор – О. С. Заблоцька).

У студентів і викладачів користуються попитом підручники, посібники та монографії, підготовлені співробітниками кафедри:
1. Камінський Б. Т., Камінський Д. Б., Федишин Б. М. Хімія води і водних розчинів / За ред. Б. Т. Камінського. − Житомир: ЖІТІ, 2000. − 419 с.
2. Федишин Б. М., Дорохов В. І., Павлюк Г. В. Загальна хімія. − Житомир: Видавн. Державного агроекологічного університету, 2001. − 276 с.
3. Б. М. Федишин, В. І. Дорохов, Г. В. Павлюк, О. З. Короткова. Основи хімічного аналізу / За ред. Б. М. Федишина. – Житомир: Вид. ДАУ, 2002.  158 с.
4. Хімія та екологія атмосфери: Навчальний посібник./Б. М. Федишин, Б. В. Борисюк, М. В. Вовк, В. І. Дорохов, Г. В. Павлюк/ За ред. Б. М. Федишина.  Житомир: «Льонок», 2003. − 266 с.
5. Дорохов В. І., Павлюк Г. В., Федишин Б. М. Біогеохімія: Навчальний посібник / За ред. Дорохова В. І. – Житомир: „Полісся”, 2004. − 144 с.
6. Б. М. Федишин, С. М. Кравченко, В. І. Дорохов, Г. В. Павлюк. Хімія. Частина І. Загальна неорганічна та аналітична хімія: Лабораторний практикум для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» /За ред. Федишина Б. М. – Житомир: Видавництво «Волинь», 2004. − 300 с.
7. Дорохов В. І., Шелест З. М., Скиба Г. В., Барабаш О. М. Біогеохімія: Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2004. − 272 с.
8. Заблоцька О. С. Формування знань про структурну організацію органічних речовин та її рівні: Навчально-методичний посібник. – Житомир: „Полісся”, 2005. − 112 с.
9. Б. М. Федишин, С. М. Кравченко, В. І. Дорохов, Г. В. Павлюк. Хімія.  Частина ІІ. Органічна хімія: Лабораторний практикум для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / За ред. Федишина Б. М. – Житомир: Видавництво «Волинь», 2005. − 268 с.
10. Федишин Б. М., Дорохов В. І., Павлюк Г. В., Головко Е. А., Борисюк Б. В. Основи екологічної хімії. Підручник / За ред. Б. М. Федишина. − Житомир, ДАУ, 2006. – 500 с.
11. Заблоцька О. С. Методичні рекомендації та дидактичні матеріали до проведення лабораторних занять з дисципліни ″Хімія з основами біогеохімії″, формування предметних компетенцій та завдання самостійної роботи студентів спеціальності (6.070800) ″Екологія та охорона навколишнього середовища″ / О. С. Заблоцька. – Житомир: Держ. агроеколог. ун-т, 2006. – 327 с.
12. Б. М. Федишин, В. І. Дорохов, Г. В. Павлюк, Н. В. Іванова. Хімія та біохімія біогенних елементів.  Житомир: ДАУ, 2006. – 348 с.
13. Заблоцька О. С. Методичні розробки до лабораторного практикуму з аналітичної хімії, формування предметних компетенцій та завдання для самостійної роботи студентів спеціальності (7.130.104) ″Захист рослин″ / О. С. Заблоцька. – Житомир: Держ. агроеколог. ун-т, 2007. – 117 с.
14. Заблоцька О. С. Лабораторний практикум з фізичної та колоїдної хімії, предметні компетенції та завдання для самостійної роботи студентів спеціальності (7.130.104) ″Захист рослин″ / О. С. Заблоцька. – Житомир : Держ. агроекол. ун-т, 2007. – 187 с.
15. Трускавецька Л. М. Аналітична хімія та геохімія довкілля: навчально- методичний посібник для виконання лабораторних робіт та самостійної роботи. Навчальн.- метод. посібник Житомир, 2008. – 128 с. ( У співавт.: Скиба Г. В., Заньковець Н. М., Аристархова Е. О.,Герасимчук О. Л.).
16. Павлюк Г. В., Федишин Б. М., Дорохов В. І. Фізична і колоїдна хімія (навч. посібник). − Житомир: Вид-во ДВНЗ «Держ. агро. ек. універ.», 2008. − 455 с.
17. Павлюк Г. В., Федишин Б. М., Дорохов В. І. Органічна хімія (навч. посібник). − Житомир: Вид-во ДВНЗ «Держ. агро. ек. універ.», 2008. − 576 с.
18. Федишин Б. М., Дорохов В. І., Павлюк Г. В. Хімія з основами біогеохімії. Посібник, ЖНАЕУ, 2008 – с. 259.
19. Павлюк Г. В., Федишин Б. М., Дорохов В. І. Органічна хімія. Посібник, ЖНАЕУ, 2008 – с. 576.
20. Заблоцька О. С. Хімія з основами біогеохімії: навч. посіб. для студентів екологічних спеціальностей. – Житомир : Вид-во “Житомирський національний агроекологічний університет”, 2009. – 428 с. (гриф МОН України).
21. Хімія з основами біогеохімії: навч. посібник [для студ. напряму підготовки «Екологія, охорона навколиш. середовища та збалансоване природокористування»] / Б.М. Федишин, О. С. Заблоцька, В. І. Дорохов, Г. В. Павлюк, М. В. Вовк; за ред. Б. М.Федишина. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2010. – 536 с.
22. Заблоцька О. С. Формування предметних компетенцій з хімії у студентів екологічних спеціальностей : монографія / Ольга Сергіївна Заблоцька. – Житомир : Житомирський національний агроекологічний університет, 2011. – 424 с. – Бібліогр. : с. 380–414.
23. Федишин Б. М., Заблоцька О. С., Дорохов В. І., Павлюк Г. В. Хімія з основами біогеохімії. Лабораторний практикум / За редакцією Федишина Б. М. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2011. – 220 с.
24. Заблоцька О. С. Тестові завдання з хімії для самостійної роботи студентів [навч. посіб. для студентів напрямів підготовки «Захист рослин» і «Агрономія» (скорочений термін навчання)] / О. С. Заблоцька. – Житомир : ЖДУ, 2012. – 260 с.
25. Федишин Б. М., Дорохов В. І., Павлюк Г. В., Заблоцька О. С., Борисюк Б. В. Основи екологічної хімії : Підручник / За ред. Б. М. Федишина. – Херсон: Олді-Плюс, 2014. - 512 с. (гриф МОН України).

Наукові дослідження проводяться на базі наукової лабораторії кафедри, де є все необхідне для плідної роботи. Наукова робота здійснюється за темами:
1. «Синтез та вивчення рістрегулюючих властивостей нових біологічно активних речовин на сільськогосподарських культурах» (2012− 2016 рр.). Виконавці: Дорохов В. І. і Павлюк Г. В. Тема зареєстрована, але не фінансується і проводиться за ініціативою викладачів.
2. Теоретичні та методичні засади формування предметних компетенцій з хімії у майбутніх фахівців екологічних та агрономічних спеціальностей. Виконавець Заблоцька О. С. Тема зареєстрована, але не фінансується і проводиться за ініціативою викладача.
3. Ефективність використання комплексонатів мікроелементів з метою зниження переходу радіонуклідів з ґрунту в рослини та тваринницьку продукцію. Виконавці: Біденко В. М. і Кураченко Н. М. Тема зареєстрована, але не фінансується і проводиться за ініціативою викладачів.

Кафедра має угоди про науково-технічне співробітництво з Інститутом органічної хімії Національної Академії Наук України, Інститутом педагогіки Національної Академії педагогічних наук України та Інститутом сільського господарства Полісся Національної Академії аграрних наук.

Колектив кафедри співпрацює з наступними закладами:
− Лабораторія хімічної і біологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України;
− Лабораторія генетики Інституту тваринництва УААН м. Харків;
− Житомирський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді;
− Інститут органічної хімії НАН України;
− Київський національний аграрний університет;
− Інститут сільського господарства Полісся НААН;
− Житомирський державний технологічний університет;
− Житомирський державний університет ім. І. Я. Франка.

Виховна робота на кафедрі спрямована на виховання всебічно розвиненого фахівця, патріота, людини, яка вміє ставити перед собою мету і досягати її. Всі викладачі є кураторами студентських груп і працюють з ними за загальноприйнятою в університеті програмою. На лекціях, лабораторних заняттях акцентується увага на загальнолюдських цінностях, ролі людини у ставленні до навколишнього середовища, завданнях, які стоять перед майбутніми спеціалістами. На виховання майбутнього фахівця спрямована робота і студентських наукових гуртків, де студенти знайомляться з можливостями хімії з утилізації та знезараження відходів життєдіяльності людини і новими екологічно безпечними хімічними технологіями. За результатами цієї роботи проводяться щорічні міжфакультетські науково-пізнавальні конференції викладачів та студентів кафедри хімії на тему «Хімічні аспекти екології», на які запрошуються випускники ЗОШ м. Житомира.

В арсеналі наукових здобутків кафедри й переможці Всеукраїнських олімпіад з хімії для студентів вищих аграрних закладів.