Екологічний факультет


   Загальна інформація

Екологічний факультет заснований у серпні 1997 року, та підготовку спеціалістів з напряму «Екологія» зі спеціальностей «Радіоекологія» і «Агроекологія» в університеті розпочато ще у 1995 році. Кафедра економіки навколишнього середовища і екосоціології та кафедра загальної екології, були створені в університеті саме з метою більш ефективного впровадження концепції екологічної освіти і виховання. Пізніше до складу факультету увійшли новостворені кафедри: моніторингу навколишнього природного середовища, менеджменту підприємств та правознавства.

У 1999 році кафедра менеджменту підприємств відійшла до новоствореного факультету аграрного менеджменту.

Наступною зміною у складі факультету було переведення у 2001 році кафедри економіки навколишнього середовища і екосоціології до складу факультету лісового господарства. Внаслідок різних реорганізацій, до складу факультету, у свій час, входила і кафедра математики. Пізніше у структуру факультету влилася кафедра хімії, а у 2002 році створено кафедру охорони природних ресурсів (нині – охорони довкілля та збалансованого природокористування).

Перший випуск інженерів - радіоекологів відбувся у 2000 році, правознавців кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст - 2001 році, інженерів - екологів у 2002 році.

Першим деканом екологічного факультету був кандидат філософських наук, доцент В .О. Патарідзе, а з вересня 1999 року по грудень 2003 факультет очолював кандидат сільськогосподарських наук, доцент Б.В. Борисюк. З 2004 по 2012 роки деканом факультету був кандидат сільськогосподарських наук, доцент П. М. Малярчук, з 2012 року деканом факультету знову обрано кандидата сільськогосподарських наук, доцента Б.В. Борисюка.

Важливий вклад у становлення факультету внесли: заступники декана з навчальної роботи Ю.А. Білявський, Т.І. Ковтун, Г.В. Трофімова, В.П. Фещенко, І.П. Прокопенко, заступники декана з наукової та виховної роботи: І.В.Шульга, А.П. Войцицький, М.З. Зосимович, Т.М. Мислива, Г.М. Мартенюк, завідувачі кафедрами: М.Й. Долгілевич, Б.А.Шелудченко, В.П. Дубровський, Б.М. Федишин, П.П. Надточій, Л.А. Котюк, В.Є. Пропастін, Л.В. Михайловський. Наразі в деканаті працюють заступники декана: з навчальної роботи – кандидат сільськогосподарських наук, доцент О.В. Іщук, з наукової роботи – кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач Б.В. Матвійчук, з виховної роботи – кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач Н.С. Бордюг, фахівець С.В. Миненко. Незмінним фахівцем факультету є В.І. Гайдамака.

Наразі на екологічному факультеті ЖНАЕУ здобувають освіту понад півтори тисячі студентів за напрямками ОКР «Бакалавр»: «Правознавство» і «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», ОКР «Магістр» та «Спеціаліст» за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Факультет складається з п’яти кафедр. Чисельність науково-педагогічних працівників (НПП), що забезпечують навчальний процес підготовки фахівців за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» складає - 90 чоловік, 57 з яких безпосередньо є штатними працівниками екологічного факультету, 6 докторів наук. Наразі подані на відкриття ОКР «Магістр» ліцензійні справи із двох спеціальностей: «Екологічна безпека» (голова робочої групи д. т. н., професор Пількевич І.А.) і «Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)» (голова робочої групи д. с-г. н., професор Дубовий В.І.).

Лекційний курс із переліку дисциплін робочого навчального плану проводиться, в основному, на закріплених за кафедрами факультету трьох аудиторіях: 604 та 708 (4 н. к.) і 110 (2 н. к.). Для проведення лабораторно-практичних занять до послуг студентів 2 комп’ютерні класи, оснащені сучасними ПК, 16 навчальних лабораторій, з яких 10 мають статус лабораторій, а ,відповідно, у структурі кафедр є завідувачі лабораторій.

Разом з тим, відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України за №1543 від 27.12. 2011 р., введені нові стандарти вищої освіти ОПП та ОКХ, в яких визначені ряд навчальних модулів, для освоєння яких студент повинен самостійно виконувати цикл лабораторних досліджень, зокрема, з оцінки якості поверхневих і підземних вод, ґрунтів, повітря і інших об’єктів довкілля. На факультеті, одноосібно або у співавторстві з науковцями інших навчальних і наукових закладів, видано більше 100 посібників, підручників, монографій та рекомендацій виробництву. Співробітниками, у складі творчих колективів, розроблено понад 50 типових програм навчальних дисциплін у системі Міністерства аграрної політики України. Вони є авторами більше 70 розробок, що захищені авторськими свідоцтвами, патентами та свідоцтвами про державну реєстрацію.

Традиційними є на факультеті проведення «круглих столів» з провідними науковцями з різноманітних тематик, які безпосередньо стосуються охорони та збереження довкілля.

Науково-педагогічний колектив здійснює наступні напрямки наукових досліджень: екологічний моніторинг заповідних територій; вивчення техногенних впливів на структуроутворюючі процеси в ґрунтах; розробка технології застосування нових екологічно безпечних похідних стимуляторів росту рослин; інтродукція та біоконверсія; міграція радіонуклідів в лісових та сільськогосподарських ландшафтах; агроекологічний моніторинг ґрунтового покриву Полісся та вдосконалення управління продуктивністю агроценозів; особливості міграції важких металів у ґрунтовому профілі і фітоценозах рекреаційних зон селітебних територій та приватного сектора; фіторекультивація порушених та техногенно забруднених земель; технології вирощування енергетичних культур та утилізація біомаси; природоохоронне управління; вдосконалення системи екологічної освіти та виховання.


Мал. Круглий стіл з питань водопідготовки та якості води

Викладачі факультету беруть участь і у спортивно-масових заходах, як внутрішньо-університетських, так і Всеукраїнській спартакіаді «Здоров’я».

 
Мал. Команда викладачів ЖНАЕУ з волейболу і епізод спортивного змагання