Екологічний факультет

Кафедра охорони довкілля та збалансованого природокористування

 

 

Створена в жовтні 2002 року. З часу створення кафедру очолює професор, доктор сільськогосподарських наук П.П. Надточій.

Специфікою діяльності кафедри є підготовка фахівців-радіоекологів, здатних вирішувати питання, пов’язані з мінімізацією наслідків техногенних аварій і катастроф, у тому числі і глобальних масштабів, якою є аварія на ЧАЕС.

Пріоритетними напрямками діяльності кафедри є здійснення навчального процесу, над вдосконаленням якого постійно ведуть роботу викладачі, та проведення наукових досліджень.

Філії кафедри:

• Житомирський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції;

• Житомирський обласний центр радіологічного контролю;

• Науково-дослідний інститут регіональних екологічних проблем ЖНАЕУ.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є агроекологічний моніторинг ґрунтового покриву Полісся та вдосконалення управління продуктивністю агроценозів, вичення міграції радіонуклідів у лісоаграрних ландшафтах, особливості міграції важких металів у ґрунтовому покриві і фітоценозах рекреаційних зон селітебних територій та земельних ділянок приватного сектору, фіторекультивація порушених і техногенно забруднених земель, технології вирощування енергетичних культур і утилізації біомаси.

Колектив кафедри проводить науково-досілідну роботу на тему “Вивчити агроекологічний стан лісоаграрних ландшафтів Полісся та розробити стратегію вдосконалення управління їх продуктивністю” (№ державної реєстрації 01040006127).

Кафедра має тісні наукові зв’язки з Варшавським сільськогосподарським університетом (Польща), Центром радіаційного захисту і радіоекології Ганноверського університету (Німеччина), Інститутом прикладної біотехнології Radostim (Німеччина), Брянським сільськогосподарським інститутом (Росія).

На кафедрі виконують науково-дослідні роботи п’ять аспірантів під керівництвом професора П. П. Надточія, доцентів М. І. Дідуха, Т. М. Мисливої, В. О. Зінченка.

Напрямками досліджень, над якими вони працюють, є:

  • агроекологічний стан ґрунтів агроландшафтів Правобережного Полісся та Лісостепу України, у тому числі й забруднених радіонуклідами, вдосконалення технології відтворення родючості та продуктивності агроекосистем;

  • міграція та акумуляція важких металів в агроландшафтах та урбоекосистемах Житомирського Полісся;

  • особливості формування дозового навантаження населення на радіонуклідно забруднених територіях Житомирської області.

Викладачами кафедри у співавторстві видано 2 монографії та 6 навчальних посібників з грифом Мінагрополітики України. Найвагомішими досягненнями кафедри охорони природних ресурсів у даному напрямку діяльності є такі видання:

1. Досвід подолання наслідків Чорнобильської катастрофи / Надточій П. П., Малиновський А. С., Можар А. О. та ін. – Київ: Світ, 2003. – 372 с.

2. Надточій П. П., Вольвач Ф. В., Гермашенко В. Г. Екологія ґрунту та його забруднення. – К.: Аграрна наука, 1998. – 286 с.

3. Мислива Т. М., Долгілевич М. Й. Основи моніторингу довкілля: Навчальний посібник. – Житомир: Рута, 2007. – 377 с.

4. Охорона і раціональне використання природних ресурсів та рекультивація земель: Навчальний посібник / За заг. ред. Надточія П.П., Мисливої Т. М. – Житомир, 2006. – 410 с.

5. Мислива Т.М., Надточій П.П. Екологічна безпека. Навчальний посібник. – Житомир: Рута, 2008.– 300 с.