Екологічний факультет

Кафедра правознавства

Завідувач кафедри

Німко Ольга Борисівна –
зав. кафедри правознавства,
доцент, кандидат юридичних наук

Німко О. Б. працює в університеті на кафедрі правознавства з 2008 р.

Освіта вища – юридична. У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Адміністративно-правове регулювання державного молодіжного житлового кредитування в Україні».

Коло наукових інтересів:
– адміністративне право;
– фінансове право;
– біржове право;
– банківське право;
– підприємницьке право;
– інтелектуальна власність,
– цивільне право та процес, сімейне право;
– господарське право та процесс;
– нотаріат;
– судові та правоохоронні органи.

Забезпечує викладання дисциплін: «Адміністративне право», «Фінансове право», «Господарське право», «Судові та правоохоронні органи», «Господарське законодавство».

Наукові публікації:
1. Берлач А., Німко О. Управління у сфері державного молодіжного житлового кредитування: правові та організаційні засади // Право України. – 2005. – №1. – С. 69–70.
2. Німко О. Б. Застосування світового досвіду молодіжного іпотечного кредитування в умовах перехідної економіки України // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 2. – С. 19–22.
3. Німко О. Б. Економічні передумови здійснення державної молодіжної житлової політики // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових праць. – Донецьк, 2006. – С. 111–118.
4. Німко О. Б. Поняття державного управління у сфері державного молодіжного житлового кредитування, його функції та принципи // Державотворчі процеси і соціально-економічні моделі розвитку України на сучасному етапі: Збірник наукових статей: В 2-х т. – Донецьк. – 2007. – С.183–188.
5. Німко О. Б. Механізм правового регулювання організації та проведення земельних аукціонів в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 10. – С. 130–132.
6. Німко О. Б. Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву як орган управління соціально-культурною сферою // Управління адміністративно-політичною діяльністю у сфері захисту прав і свобод громадян та забезпечення правопорядку: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса. – 2005. – С.130–136.
7. Німко О. Б. Організаційно-правові засади управління у сфері державного молодіжного житлового кредитування // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Збірник тез доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К. – 2005. – С.394–396.
8. Німко О. Б. Державне житлове забезпечення молоді – як гарантія соціального захисту // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник тез наукових доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів. – Луцьк. – 2006. – С.419–421.
9. Німко О. Б. Економічні передумови здійснення державної молодіжної житлової політики // Розвиток господарсько-правового забезпечення сучасної економіки: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк. – 2006. – с.44–47.
10. Німко О. Б. Юридичні факти у сфері державного молодіжного житлового кредитування // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К. – 2006. – С.523–525.
11. Німко О. Б. Напрями вдосконалення управлінського механізму у сфері державного молодіжного житлового кредитування // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому суспільстві: Збірник тез доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К. – 2007. – С.270–272.
12. Німко О. Б. Адміністративно-правовий статус Президента України як суб’єкта регулювання організації та проведення земельних аукціонів в Україні // Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку сучасної економіки України: Матеріали всеукр. Наук.-практ. Конференції 14 листопада 2008 року. Секція «Фінансове право та економічна безпека». – Донецьк. – 2008. – с.226–228.
13. Німко О. Б. Загальна декларація прав людини як інструмент адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення житлом сільської молоді // Науково-теоретична конференція викладачів, студентів, присвячена 60-й річниці «Загальній декларації прав людини»: Збірник тез. – Житомир. – 2008. – с.65–68.
14. Німко О. Б. «Проблеми викладання дисципліни «Інтелектуальна власність» у вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права Університету «Україна»: Випуск другий/За заг.редакцією д.ю.н., професора А. І. Берлача. – К.: Нова ідеологія. – 2010. – 206с.
15. О. Б. Німко, В. П. Бобер Формування інституту фінансового контролю як складової фінансового права та управління в Україні // Наука. Молодь. Екологія. – 2010 Збірник тез. 26-28 травня. Житомир.: ЖНАЕУ 2010, С. 235–237 (0,13 д.арк.)
16. О. Б. Німко, Ю. О. Кондратюк Фінансово-правові аспекти бюджетування в сільському господарстві. України // Наука. Молодь. Екологія. – 2010 Збірник тез. 26–28 травня. Житомир.: ЖНАЕУ 2010, С. 237–239 (0,13 д.арк.)
17. О. Б. Німко, І.Драчук Правове регулювання вирощування і реалізації високопродуктивного насіння зернових культур України // Наука. Молодь. Екологія. – 2010 Збірник тез. 26-28 травня. Житомир.: ЖНАЕУ 2010, С. 239–242 (0,13 д.арк.)
18. О. Б. Німко, О. М. Бугайчук правові та організаційні засади вдосконалення бухгалтерського обліку виробничих запасів у сільськогосподарських підприємствах України // Наука. Молодь. Екологія. – 2010 Збірник тез. 26–28 травня. Житомир.: ЖНАЕУ 2010, С. 242-245 (0,17 д.арк.)
19. О. Б. Німко, М. А. Морозюк Правові засади економічної конкуренції в Україні та шляхи їх удосконалення України // Наука. Молодь. Екологія. – 2010 Збірник тез. 26-28 травня. Житомир.: ЖНАЕУ 2010, С. 245–247(0,13 д.арк.)
20. О. Б. Німко, К. А. Сидорчук Проблеми кредитування сільськогосподарських підприємств України // Наука. Молодь. Екологія. – 2010 Збірник тез. 26-28 травня. Житомир.: ЖНАЕУ 2010, С. 247–249 (0,13 д.арк.)
21. Кирийчук Я. М., Німко О. Б. Правове регулювання витрат на виробництво сільськогосподарської продукції // Актуальні проблеми громадянського суспільства в Україні . – 2010 Збірник матеріалів науково-теоретичної конференції 27–28 травня 2010 р. Житомир.: ЖНАЕУ, С. 42–45 (0,13 д.арк.)
22. Попач К., Німко О. Б. Економіко-криміналогічні аспекти фінансового моніторингу в банках // Актуальні проблеми громадянського суспільства в Україні . – 2010: збірник матеріалів науково-теоретичної конференції 27–28 травня 2010 р. Житомир.: ЖНАЕУ, С. 45–49 (0,17 д.арк.)
23. Німко О. Б. Державне регулювання забезпечення соціальним житлом:правові та організаційні засади // Zbiór raportów naukowych. «Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe» (Kraków, 29.01.2013 − 31.01.2013 r.). – Kraków : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour». − S. 5 − 8.
24. Німко О. Б., Административная ответственность за порчу сельскохозяйственных и иных земель, загрязнение их химическими и радиоактивными материалами, нефтью и нефтепродуктами, неочищенными сточными водами, производственными и иными отходами// Современные тенденции правового регулирования экологических отношений : сб. тезисов Международной научно-практической конференции (Минск, Республика Бєларусь, 26-27 апреля 2013 г.). − 2013. – С.212–214.
25. Німко О. Б. Правові засади діяльності саморегулівних організацій у сфері землеустрою / О. Б. Німко // Митна справа. – № 6 (84). – Ч 2. – 2012. – С. 366 – 370 (фахове видання).
26. Німко О. Б. Адміністративно-правовий статус Державного земельного банку / О.Б. Німко // Часопис Київського університету права: український науково-теоретичний часопис. – 2012. – № 4. – С.146–148 (фахове видання)..
27. Німко О. Б. Правові засади державного регулювання здійснення оціночної діяльності для цілей оподаткування / О. Б. Німко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Научный журнал. Серия: Юридические науки. – № 4. – Симферополь, 2012. – С. 292–295 (фахове видання).

Навчальні посібники
1. Правові основи діяльності вищих навчальних закладів: навч. посіб./ О. М. Стороженко, О. Б. Німко – К.: Видавничий дім «Плеяда», 2010. – 56 с.
2. Правові основи управління освітньою діяльністю :навч. Посібник / О. М. Стороженко, О. Б. Німко – К.: Видавничий дім «Плеяда», 2010. – 56 с.