Факультет обліку та фінансів

Кафедра бухгалтерського обліку

 Наукова та виховна робота кафедри

 

ЗРАЗОК тестових завдань для вступного випробування на базі ОКР рівня «Молодший спеціаліст»

ЗРАЗОК тестових завдань для вступного випробування «Спеціаліст» («Магістр»)

Програма для вступного випробування на базі ОКР «Молодший спеціаліст»

Програма для вступного випробування «Спеціаліст» («Магістр»)

 

Запрошення на конференцію

 2 грудня 2013

На кафедрі проводиться значна наукова робота. Усі асистенти кафедри плідно працюють над темами дисертаційних робіт. Викладацький склад бере активу участь у науковій роботі: щороку викладачі кафедри готують до друку та опубліковують статті у фахових та інших виданнях, виступають на конференціях, семінарах та круглих столах.

Колектив кафедри працює над дослідженнями за такими напрямами:

- розробка моделей внутрішнього економічного механізму діяльності підприємств різних форм власності, господарювання і видів економічної діяльності на основі створення центрів витрат і відповідальності;

- розробка бізнес-планів для залучення інвестицій, розширення асортименту об'єктів підприємницької діяльності, обсягів виробництва, створення нових суб'єктів господарювання, складання фінансових планів підприємств;

- економічна діагностика, фінансовий аналіз і аудит економічного стану суб'єктів господарювання;

- розробка економічної політики підприємства у сфері оптимізації об'єктів бізнесу, організаційної структури підприємства, розподілу доходів, ціноутворення, відносин з постачальниками і покупцями;

- розробка моделей визначення фонду оплати праці та розподілу між окремими структурними підрозділами і працівниками підприємства;

- оцінка кредитоспроможності підприємств;

- визначення податкового навантаження на суб'єкти господарювання та оцінка податкового потенціалу регіонів і платників податків;

- ведення бухгалтерського, податкового і статистичного обліку та використання інформаційних ресурсів у системі економічної діяльності;

- моделювання рівня беззбиткової діяльності суб'єктів господарювання;

- розробка синергетичних моделей розвитку підприємств і регіонів;

-удосконалення правових засад корпоративного управління в акціонерних товариствах.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри здійснюється за темою:

«Розвиток організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможної діяльності суб’єктів господарювання в АПК».

Викладачами кафедри розроблені такі методичні рекомендації для студентів: “Облік грошових коштів і розрахунків”, “Облік виробничих запасів”, “Організація обліку”, “Облік господарської діяльності підприємства” Методичні вказівки щодо виконання курсових та дипломних робіт та інші.

На кафедрі працює студентський науковий гурток під керівництвом доцента Ю.Ю. Мороз. Студенти щороку беруть участь у всеукраїнських студентських олімпіадах з обліку і аудиту, у міжвузівських та внутрішньо- вузівських студентських конференціях, а також наукових конкурсах, які організовує газета “Все про бухгалтерський облік”.

Викладачі кафедри проводять виховну роботу, організовують виховні заходи, конференції та семінари, цікаві зустрічі, будучи кураторами студентів академічних груп спеціальності “Облік і аудит”.