Факультет обліку та фінансів

Кафедра філософії

Завідувач кафедри

Ковтун
Юрій Васильович

(19.07.1971 р.н.)

Виконувач обов’язків завідувача кафедри філософії, кандидат філософських наук.

У 1990 році закінчив Коростишівське педагогічне училище за спеціальністю «вчитель праці і креслення». У 1997 році закінчив історичний факультет Прикарпатського університету ім.. В.Стефаника за спеціальністю «історик, викладач». У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему: «Соціокультурний зміст українського традиціоналізму у ХІХ – І половині ХХ ст..». З лютого 2012 року працює в Житомирському національному агроекологічному університеті на кафедрі філософії, політології та історії, а з 27 грудня 2012 року – на кафедрі філософії.

18 червня 2013 року призначений виконуючим обов’язки завідувача кафедри філософії.

Сфера наукових інтересів: соціальна філософія, філософія історії, філософія релігії, філософські проблеми біології.

Основні наукові праці:
1. Ковтун Ю.В. Концепція релігійного традиціоналізму і консерватизму В’ячеслава Липинського // Історія. Філософія. Релігієзнавство. – 2008. – № 1. – С. 23-26.
2. Ковтун Ю.В. Про міжпредметні зв’язки під час викладання курсів історія України, всесвітня історія, основ правознавства та громадянської освіти // Вісник Житомирського державного центру науково-технічної і економічної інформації". – 2008. – № 1-2. – С. 34-36.
3. Ковтун Ю.В. Формування концепції традиціоналізму в контексті філософії Просвітництва // Тези ХХХІV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету (16-18 березня 2009 р.). – Житомир: ЖДТУ, 2009 – С. 99-100.
4. Ковтун Ю.В. Транцендентально-метафізичний традиціоналізм Р. Генона // Людина. Світ. Суспільство (До 175-річчя філософського факультету. 21-22 квітня 2009 р.). Дні науки філософського факультету. – 2009: Між нар. наук. конф. (21-22 квітня 2009 р.): Матеріали доп. та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2009. – Ч. 1. – С. 106-108.
5. Ковтун Ю.В. Класичний і некласичний традиціоналізм: практика інтерпретації // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2009. – № 48. – С. 3-9. – (240 с.).
6. Ковтун Ю.В. Концепція "територіального патріотизму" В. Липинського як основа становлення міжнаціональної толерантності // Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П. Ю.– Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка, 2009. – С. 105-108. (324 с.)
7. Ковтун Ю.В. Співвідношення інновації й традиції у процесі трансформації суспільних систем епохи постмодерну // Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: творче, критичне і практичне мислення: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Поліщук О.П. – Житомир: Житомирський центр науково-технічної і економічної інформації, 2009. – С. 127-129. (144 с.)
8. Ковтун Ю. В. Євразійський дискурс російського традиціоналізму // Дні науки філософського факультету – 2010: Міжнародна наукова конференція (21-22 квітня 2010 року) : Матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. – Ч. І. – С. 146-148. (191 с.)
9. Ковтун Ю. Традиціоналістський вимір проблеми соціокультурного розвитку України у філософській спадщині Ю. Липи / Юрій Ковтун // Історія. Філософія. Релігієзнавство. – 2010. – № 3-4. – С. 48-53. (108 с.).
10. Ковтун Ю. Традиціоналістський вимір проблеми соціокультурного розвитку України в філософії Ю. Липи у контексті глобалізації // Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наукових праць / за заг. ред. проф. Сауха П. Ю. / Ковтун Юрій Васильович. – Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка, 2010. – С. 100 – 101. (144 с.)
11. Ковтун Ю. Консерватизм і традиціоналізм у філософській спадщині І. Лисяка-Рудницького / Ковтун Ю. // Вісник Київського національного університету. – 2011. – № 103. – С. 5 – 11.
12. Ковтун Ю. В. Соціокультурні засади українського традиціоналізму ХХ ст. // "Дні науки філософського факультету – 2011", Міжн. наук. конф. (2011; Київ). Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2011", 20-21 квіт. 2011 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. – Ч. 2. – С. 29 – 32. (191 с.)
13. Ковтун Ю. В. До проблеми визначення поняття "традиція" / Ковтун Ю. В. // "Дні науки філософського факультету – 2012", Міжн. наук. конф. (2012; Київ). Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2012", 18-19 квіт. 2012 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. – Ч. 7. – С. 86 – 88. (223 с.)
14. Ковтун Юрій. Аристократія як творча меншість у процесі державотворення в інтерпретації В. Липинського / Юрій Ковтун // Studia Politologica Ucraino-Polona. Випуск 2. – Житомир-Київ-Краків : ФОП Євенок О. О., 2012. – С. 42 – 48. – (206 с.)
15. Ковтун Ю. Розуміння ролі католицької церкви у процесі державотворення у релігійному традиціоналізмі В. Липинського // "Україна і Ватікан: до і після Другого Ватиканського собору". Шоста Міжнародна науково-практична конференція (Житомир, 9-10 листопада 2012 р.): [збірник доповідей та виступів]. – К.: Видавництво Інституту філософії АН України, 2012. –С. 112 – 118. (248 с.)
16. Ковтун Ю. Західноєвропейський рефлексивний традиціоналізму контексті світоглядно-ціннісної кризи сучасності// Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наукових праць / за заг. ред. проф. Сауха П. Ю. / Ковтун Юрій Васильович. – Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка, 2012. – С. 104 – 105. (144 с.).
17. «Традиціоналістська концепція осмислення соціокультурного розвиту України у працях Ю.Липи» /Юрій Ковтун // Studia Politologica Ukraina – Polonia. Випуск 3. – Житомир – Київ – Краків: ФОП Евенок О.О., 2013. – (201 с.).
18. У співавторстві Козловець М.А., Ковтун Ю.В. підготовлено та подано до друку статтю: «Національна ідея як рефлексія національно-культурної ідентичності». «Гілея». Вип. 73. (№1). – Київ, 2013. – С.290-299. (буде виданий до 10.07.2013 р.).