Факультет обліку та фінансів

Кафедра фінансів і аудиту

 

Завідувач кафедри

Дема Дмитро Іванович

Освіта: закінчив з відзнакою Житомирський сільськогосподарський інститут у 1977 році зі спеціальності бухгалтерський облік в сільському господарстві.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор кафедри фінансів і аудиту.

Вільно володіє англійською мовою. Переможець міжнародних програм і грантів: Faculty Exchange Program (США, 1991 р.); Програми академічних обмінів ім. Фулбрайта (Університет штату Північна Дакота, США, 1997 –1998 рр.).

Наукові інтереси: податковий механізм в аграрному секторі економіки.

Підготовка наукових кадрів: під керівництвом професора Деми Д.І. підготовлено 6 кандидатів економічних наук; 7 аспірантів та здобувачів працюють над написанням дисертаційних робіт. Неодноразово виступав у якості офіційного опонента при захисті дисертаційних робіт.

Праця в ЖНАЕУ: з 1985 р.

Посада: завідувач кафедри фінансів і аудиту.

Дисципліни, які викладає на кафедрі: аудит, податкова система, податковий менеджмент.

Загальна кількість науково-методичних праць: понад 150.

Основні наукові та навчально-методичні праці:
1. Дема Д.І.Фінанси: навч. посіб. / О.Я.Стойко, Д.І.Дема; за ред.. О.Я.Стойка.-К.: Алерта, 2014. – 432 с.
2. Дема Д. І. Проблемні питання оподаткування сільськогосподарських кооперативів // Наукові та практичні аспекти сільської кооперації. Зб. наук. Доповідей.-Львів, Ліга-Прес, 2013 – С.184-188.
3. Дема Д.І. Зміни податкової політики, викликані корпоратизацією аграрного виробництва // Розвиток облікової та фінансових складових економічної науки і практики. Зб. матеріалів VІІІ міжн.наук.-практ. конф. ( 26-27 вересня 2013 р.,м. Київ), К.: ННЦ «IAE», 2013. – С. 615-619.
4. Страхові послуги: навч. посібник / Д.І.Дема, О.М. Віленчук, І.В. Дем’янюк; за заг.ред. Д.І.Деми. 2-е вид. перероб. та допов. – К.: Алерта, 2013. – 526 с.
5. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / Д.І.Дема, І.В.Абрамова, І.А.Шубенко, Л.В.Недільська, В.М.Трокоз. 2-е вид. перероб. та допов. – К.: Алерта, 2013. – 376 с.
6. Дема Д.І. До питання неприбуткового статусу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / Д.І. Дема, О.Д. Дема // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 2012. – №1 (30),т.2. – С.91-96.
7. Дема Д.І. Податкова політика щодо оподаткування землі в аграрному секторі економіки України // Методи та моделі фінансового забезпечення сталого економічного розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 5-8 вересня 2012. – Севастополь: СевНТУ. – 2012. –С.89-91.
8. Дема Д.І. Аудиторський контроль розрахунків за податком на додану вартість: шляхи підвищення ефективності / Д.І. Дема // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – №1(59) Ч.2. – 2012. – С. 22-24.
9. Дема Д.І. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи в системі оподаткування України // Кооперативний маркетинг в агробізнесі: проблеми і перспективи розвитку в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ конференції, присвяченої Міжнародному року кооперативів (м.Житомир, 5-7 квітня 2012 р.). – Житомир. – 2012. – С.198-202.