Факультет обліку та фінансів

Кафедра історії, політології та психології

В.о. завідувача кафедри

Сініцький Андрій Цезарович

(18.05.1962 р.н.)

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, політології та психології. У 1987 році закінчив історичний факультет Луцького державного педагогічного інституту (спеціальність “Історія”).

Кандидат історичних наук з 1997 року.

Дисертацію на тему “Антиукраїнська політика російського самодержавства на початку ХХ ст. (1900–1914 рр.)” захистив на спеціалізованій вченій раді Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Навчальні дисципліни: історія України, політологія.

Науково-дослідна робота ведеться за темами:
- Антиукраїнська політика російського самодержавства;
- Українська національна ідея: її суть та генезис.

Загальна кількість праць – 32.

Основні наукові праці:
1. Український національно-визвольний рух початку ХХ ст. в курсі історії України // Українознавство у технічному вузі: методологія, методика, перспективи: тези доп. Всеукр. наук.-метод. конф., 12–14 жовтня 1994р.: у 2-х ч. –К.: УДУХП, 1994. – Ч.1. – С.100–101.
2. Про перші щоденні українські газети (1905 – 1914 рр.). Образ епохи // Культурне середовище Києва кінця ХІХ – початку ХХ ст.: тези доп. міжнар. наук. конф., 20–22 листоп. 1995 р. – К.: Будинок вчених НАН України, 1995. – С.66–71.
3. Зародження та розвиток ідей самостійництва і сепаратизму як різновиду інтегрального націоналізму в Україні // Глобалізація політики в контексті сучасної політичної культури: досвід і перспективи Східної Європи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Харків: ХДПУ, 1996. – С.139–141.
4. Ідеологічні засади національної політики російського царизму. Укр.-Деп. ДНТБ України 05.03.1996 р. – К.: ДНТБ України, 1996. – 55с.
5. Український національно-визвольний рух початку ХХ ст. Укр.-Деп. В ДНТБ України 05.03.1996 р. – К.: ДНТБ України, 1996. – 78с.
6. Український соціал-демократичний рух та національне питання на початку ХХ ст. (1900–1914 рр.) // Зб. наук. пр. викладачів кафедри історії (КДЛУ). К., 1997. – Вип.1, ч.1. – С.16–24.
7. Політика російського самодержавства щодо українського національно-визвольного руху (1990 – 1914 рр.). – Житомир: Полісся, 1997. – 92с.
8. Український національно-ліберальний рух та національна ідея на початку ХХ ст. // Матеріали наук.-практ. конф. – Житомир: ІПСТ, 1998. – С.55–57.
9. Трудове право України: метод. посіб. [для студ. всіх спец. ден. та заоч. форми навч.]: курс лекцій. – Житомир: ІПСТ, 1998. – 54с.
10. До історії товарних бірж в Україні // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / ІПСТ. – Житомир: ІПСТ, 1998. – С.52–61.
11. Тернистий шлях відродження і становлення української національної преси як виразника духовності (1905-1914 рр.) // Духовність українства: зб. наук. пр. / ЖДПУ. – Житомир: ЖДПУ, 1999. – Вип.1. – С.66–68.
12. Основи права: метод. посіб. [для студ. всіх спец. ден. та заоч. форми навч.]: курс лекцій. – Житомир: ІПСТ, 1999. – 71с.
13. Господарське право України: метод. посіб. [для студ. всіх спец. ден. та заоч. форми навч.] – Житомир: ІПСТ, 2000. – 129с.
14. Національна ідея в українському соціал-демократичному русі на початку ХХ ст. // Духовність українства: зб. наук. пр. / ЖДПУ. – Житомир: ЖДПУ, – 2001. – Вип.3 – С.153–159.
15. Історія України: метод. посіб.[для студ. всіх спец. ден. та заоч. форми навч.]: курс лекцій. – Житомир: ІПСТ, 2001. – 123с.
16. Передумови активізації українського національного руху на початку ХХ ст. // матеріали ювіл. наук.-практ. конф. ІПСТ, присвяч. 10-й річниці заснування вищ. навч. закладу. – Житомир: Ред. вид. відділ ІПСТ, 2002. – С.325–336.
17. Українська національна ідея: суть та генезис (ІХ – ХVІІ ст.) // зб. наук. пр. Духовність українства / ЖДПУ. – Житомир: ЖДПУ, 2002. – Вип.4. – С.32–44.
18. Світова та українська культура: матеріали до вивчення курсу культурології для студентів ІПСТ: метод. посіб. для студ. всіх спец. ден. та заоч. форми навч. – Житомир: ІПСТ, 2003. – 160с. ( співавт. – Лавринович М.І.).
19. Українська національна ідея: суть та генезис (середина ХVІІ – ХVІІІ ст.) // Духовність українства: зб. наук. пр. / ЖДПУ. – Житомир: ЖДПУ, 2003. – Вип.6. – С.14–18.
20. Антиукраїнська політика і практика російського самодержавства ХХ ст. // Духовність українства: зб. наук. пр. / ІПСТ. – Житомир: ІПСТ, 2004. – Вип.7. – С.94–102.
21. Історія світової та української культури. Курс лекцій: навч. посіб. – К.: Кондор, 2006. – 228с. (у співавт. Лавринович М.І.).
22. Процеси демократизації у контексті становлення української національної ідеї (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) // Національна інтелігенція в історії та культурі України в ХХ – ХХІ ст.: Матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., 26–27 жовт. 2006 р. / Вінницький держ. пед. уні-т ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – С.83–92.
23. Український етнос: пошук історичної самоідентичності // Вісн. ЖДТУ. Сер. філософ. науки. – 2007. – №2. – С.139–148.
24. Історичний аналіз релігійних засад військової служби. Історія релігій в Україні: науковий щорічник / Упоряд. О.Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Л.: Львівський музей історії релігії; вид-во «Логос», 2010. – Книга І. – С. 746-754.
25. Деякі історичні аспекти пізнання релігійного феномена. Історія релігій в Україні: науковий щорічник / Упоряд. О.Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Л.: Львівський музей історії релігії; вид-во «Логос», 2010. – Книга ІІ. С. 432-440.
26. Релігійна свідомість як суттєвий механізм національної ідентичності українського народу. Історія релігій в Україні: науковий щорічник / Упоряд. О.Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Л.: Львівський музей історії релігії; вид-во «Логос», 2011. – Книга І. С. 213-224.
27. Українська мова та національне відродження України. Гілея: науковий вісник. – К., 2011. – Вип. 48. № 6. – С. 120-127.
28. Особливості формування української національної ідеї (ІІ половина ХІХ – перша половина ХХ ст.). Гілея: науковий вісник. – К., 2012. – Вип. 62. № 8. – С. 148-155.
29. Релігійний фактор у формуванні національної ідентичності українства. Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 6. – С. 255-264.
30. «Історичні аспекти пізнання релігійного феномену українства». Міжнародна науково-теоретична конференція. Сборникнаучныхдокладов «Наука в современном мире». Ч. 1. Лодзь, 29-31.05.2013 р. С. 16-23 – 0,75 д.а.
31. Міжнародна науково-теоретична конференція «Теория и практика актуальных научных исследований», Варшава, 29-30.06.2013. Стаття: «Державницька ідея в українській політичній думці періоду середньовіччя» – 0,75 д.а.

Контактна інформація:
м. Житомир, бульвар Старий, 7, ауд. 109