Факультет обліку та фінансів

Виховна робота

Загальна інформація

 Створений у 1970 році, як економічний факультет Житомирського державного сільськогосподарського інституту.

Першим деканом факультету був кандидат економічних наук, заслужений діяч культури УРСР, доцент О.С. Зінченко. Крім того деканами факультету були професор А.Р. Палій, доценти Ю.Ю. Чередниченко, В.С. Омельченко, А.Т. Мармоза, В.А. Мостепанюк, Л.А. Суліменко.

З грудня 2011 року – кандидат економічних наук, доцент Степура М.О.

Факультет готує фахівців за напрямом “Економіка і підприємництво” спеціальностей “Облік і аудит” та “Фінанси і кредит” за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр- спеціаліст-магістр.

Освітня концепція факультету
Підготовка фахівців економічного профілю відбувається на базі сучасних стандартів освіти, адаптованих до кращих світових освітніх програм, для трудової діяльності в ринковому середовищі всіх форм господарювання незалежно від форм власності.

Пріоритетними завданнями підготовки є:
- розуміння аграрної політики держави, стратегії і тактики її розвитку;
- набуття навичок управління трудовими колективами у процесі функціонування підприємств, формувань, організацій АПК;
- отримання знань, необхідних для вирішення оперативних та прогнозних, економіко-організаційних, бухгалтерсько-облікових, фінансово-аналітичних, аудиторських і дослідницьких функцій;
- формування вмінь для вирішення соціально-професійних функцій;
- знання державної та, якнайменш, однієї з іноземних мов на побутовому та професійному рівні.

Науково-педагогічний склад
Навчально-виховний процес на факультеті забезпечує науково-педагогічний колектив, у складі якого 7 професорів, 31 доцент; близько 78% викладачів мають вчений ступінь доктора та кандидата економічних наук. Щорічно залучаються до читання лекцій професори європейських та американських університетів.

Значний вклад у становлення та розвиток факультету внесли професори І.В. Попович, В.М. Микитюк, Ф.Ф. Бутинець, М.П. Поліщук, Ю.С. Цаль-Цалко, Д.І. Дема, Л.А. Суліменко, Г.В. Осовська, доценти Т.І. Дружиніна, О.В. Крушельницька, В.М. Мальцева, В.П. Малютіна, М.В. Паламарчук, В.М. Шваб.

Організація навчального процесу
Навчальний процес на факультеті спрямовано на ефективну індивідуальну підготовку та виховання сучасного фахівця, здатного до вирішення сучасних виробничих та наукових завдань з бухгалтерського обліку і аудиту, економіки, фінансів.

Протягом навчання за програмою ОКР “Бакалавр” студенти вивчають три цикли обов’язкових нормативних дисциплін, передбачених освітньо-професійними програмами (ОПП): гуманітарні, фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни економічного, бухгалтерського та фінансового профілю. 30% навчального процесу займають вибіркові дисципліни (за вибором закладу освіти та студентів). За програмою ОКР “Спеціаліст ” та “Магістр” студенти проходять поглиблене вивчення фахових дисциплін, що формують обраний ними фах.

Понад 6 тисяч випускників факультету успішно працюють на підприємствах АПК, в податковій адміністрації, у сфері соціального та майнового страхування, в банківських установах, а також викладачами економічних дисциплін навчальних закладів І-IV рівнів акредитації.

Наукова робота
За останні три роки викладачами факультету видано 20 монографій, 10 навчальних посібників, опубліковано понад 400 наукових статей.

За результатами досліджень студентів-науковців публікуються статті. Наші студенти неодноразово були переможцями Всеукраїнських предметних олімпіад, учасниками міжнародних, міжвузівських та регіональних наукових конференцій.

Міжнародна діяльність
Широкі міжнародні контакти з навчальними та науковими закладами США, країн Європейського Союзу та СНД створюють передумови для участі у міждержавних програмах, конференціях, навчання та стажування студентів і викладачів у багатьох провідних університетах, наукових центрах цих країн. Викладачі факультету беруть активну участь у міжнародних конкурсах на одержання грантів для проведення наукових досліджень та стажування. Гранти одержали Д.І. Дема (США, 1991 р., 1997 р., Великобританія 2005 р., Франція 2007р., 2009р.), П.Г. Поплавський (США, 1999р.), О.Д. Ковальчук (США, 2000 р., 2007 р.), В.М. Микитюк (США, 2003 р.), Т.М. Розумей (Польща, 2003 р.), Л.А. Суліменко (Франція, 2009 р.), Л.М. Дорохова (Франція, 2009 р.), Ю.Ю. Мороз (Франція 2009 р.). Закріплення теоретичних знань та набуття практичного досвіду здійснюється під час проходження виробничої практики у кращих сільськогосподарських підприємствах нашого регіону та у фермерських господарствах Великобританії, США, Німеччини, Данії, Польщі, Франції та Австрії.

Структура факультету
У складі факультету обліку та фінансів функціонують 6 кафедр:
- бухгалтерського обліку;
- фінансів і аудиту;
- аналізу і статистики ім. І.В. Поповича;
- комп’ютерних технологій і моделювання систем;
- історії, політології та психології;
- філософії.

Умови навчання
На факультеті здійснюється навчання у таких формах: денній та заочній; за державним замовленням і на контрактній основі. Випускники вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації мають змогу навчатися за програмою зі скороченим терміном навчання.

Культурне життя факультету
Студенти факультету гармонійно поєднують навчання з участю в художній самодіяльності, заняттям спортом.

Доцент кафедри аналізу і статистики А.М. Шлапак організував та керує джаз-оркестром університету. Кращі співачки факультету виступають в складі вокального ансамблю. Великою популярністю користується танцювальний гурток.

При факультеті обліку та фінснвів функціонує музей побуту поліського села.

Правила прийому
Організацією прийому на факультет займається приймальна комісія ЖНАЕУ, яка діє відповідно до “Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу”, що затверджене Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Для участі у конкурсі на зарахування до складу студентів факультету ОКР “бакалавр“ вступники подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти із наступних навчальних предметів:
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або географія

Довідки про умови прийому можна отримати за тел.: (0412) 37-46-84.

Адреса факультету
Україна, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7, факультет обліку та фінансів.
Тел. (0412) 37-30-90.
e-mail: mastepzdau@ukr.net