Факультет обліку та фінансів

Кафедра аналізу і статистики ім. І.В. Поповича

Завідувач кафедри

Микитюк Валерій Мар’янович –
доктор економічних наук, професор
заслужений економіст України

 У 1979 році закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Економіка і організація сільського господарства” і здобув кваліфікацію “Економіст-організатор”.

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.05 – економіка, організація управління і планування народного господарства (сільське господарство) – захистив у 1984 р. у Харківському ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарському інституті ім. В.В. Докучаєва.

Підготував 10 кандидатів економічних наук.

Почесні відзнаки:
– 1997 рік – почесне звання “Заслужений економіст України”;
– 2003 рік – трудова відзнака “Знак пошани”.

Публікації:
– 117 наукових праць, з них 53 наукові та 64 навчально-методичного характеру;
– 7 навчальних посібників у співавторстві, з них: з грифом Міністерства освіти і науки України – 1, з грифом Міністерства аграрної політики України – 3, з грифом Державного агропромислового комітету Української РСР – 1;
– 3 монографії у співавторстві.

Основні наукові та навчально-методичні праці:
1. Економічний аналіз: Навч. посіб. за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир, ПП “Рута”, 2003. – 680 с. / Авторський внесок – С. 518–541, С. 617–627 (з грифом Міністерства освіти і науки України).
2. Руснак П.П., Андрійчук В.Г., Черевко Г.В., Микитюк В.М., Яворська Т.І., Мальченко І.І., Станкевич О.Б., Ільєнко А.А. Економіка аграрних підприємств: Навч. посіб. до вивчення курсу для студ. економ. спеціальностей. – К., 2002. – 198 с. / Авторський внесок – С. 124–149 (з грифом Міністерства аграрної політики України).
3. Маркетинг: Навч. посіб. / Р.П. Дудяк, В.В. Липчук, В.М. Микитюк, С.І. Мельник. – 2-е вид., виправл. – Житомир, Вид-во "Волинь", 2003. – 320 с. / Авторський внесок – С. 76–191, С. 303–315 (з грифом Міністерства аграрної політики України).
4. Руснак П.П., Андрійчук В.Г., Ільєнко А.А., Черевко Г.В., Микитюк В.М., Мальченко І.І., Яворська Т.І. Економіка підприємства: Навч. посіб. – Біла Церква, 2003. – 256 с. / Авторський внесок – С. 118–138, С. 149–172 (З грифом Міністерства аграрної політики України).
5. Анализ хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий: Практикум / И.В. Попович, Т.И. Дружинина, В.М. Микитюк. – К.: Вища шк. Главное изд-во, 1986. – 96 с. / Авторський внесок – С. 26–71 (с грифом Государственного агропромышленного комитета Украинской ССР).
6. Руснак П.П., Микитюк В.М., Ільєнко А.А., Кулаєць М.М., Черевко В.Г., Яворська Т.І., Чередніченко О.О. Економіка природокористування / Збірник задач і методика їх розв’язування для студентів вищих навчальних закладів освіти І–ІV рівнів акредитації. – К., 2003. – 190 с. / Авторський внесок – С. 3–40, С. 53–73.
7. Руснак П.П., Андрійчук В.Г., Черевко В.Г., Ільєнко А.А., Микитюк В.М., Яворська Т.І., Кулаєць М.М. Економіка підприємства / Збірник практичних задач і конкретних ситуацій для студентів вищих навчальних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації. – К.: Вид. центр НАУ, 2003. – 168 с. / Авторський внесок – С. 80–91, С. 98–129.
8. Руснак П.П., Шпичак О.М., Микитюк В.М., Ільєнко А.А. та ін. Економіка сільського господарства і АПК / Зб. задач і формування нормативних показників вир-ва с.-г. продукції для студ-в вищих навч. закладів освіти І–ІV рівнів акредитації. – К., 2004. – 64 с. / Авторський внесок – С. 26–44.
9. Региональные аспекты аграрных преобразований: политика, реструктуризация, рыночная адаптация / Под ред. П. Тиллака и В. Зиновчука. – Халле, IAMO, 2003. – 236 с. / Авторський внесок – С.46–55, С.59 (колективна монографія).
10. Микитюк В.М., Скидан О.В. Формування продовольчої безпеки в Україні: регіональний аспект. – Житомир: ДАУ, 2005. – 248 с. / Авторський внесок – С. 4–58, С. 118–182 (колективна монографія).
11. Микитюк В.М. Регіональна стратегія інвестування аграрного сектору / В.М. Микитюк, М.О. Орликовський / Житомир: Видавництво ЖНАЕУ. – 2010. – 220 с.

Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1982–2013 роки Микитюка В.М.

Контактна інформація:
м. Житомир, бульвар Старий, 7,
2-й поверх 2-го корпусу, ауд. 107
(0412) 37–04–21
Vmykytyuk@znau.edu.ua