Інженерно-технічний факультет

Інженерно-технічний факультет створено у 2012 році на базі факультету механізації сільського господарства ЖНАЕУ, науково-педагогічний склад якого проводив підготовку інженерів-механіків сільського господарства, починаючи з 1986 року. Основну роботу зі створення факультету механізації сільського господарства, який згодом стане інженерно-технічним факультетом, у свій час проведено кандидатами технічних наук, доцентами С.Ф. Кучеровим, С.Й. Корсаком, М.В. Мельником та Г.П. Водяницьким. Протягом 1986–2011 років факультет очолювали: доцент, к.т.н. С.Й. Корсак (1986–1989 рр.), доцент, к.с.-г.н. Л.К. Томашевський (1989–2002 рр.), доцент, к.т.н. О.Ю. Романишин (2002 – 2010 рр.), ст. викл. В.М. Боровський (2010 – 2011 рр.). Заступниками декана з навчальної, виховної та наукової роботи в різні роки були: доценти Г.П. Водяницький, В.М. Патсаєв, В.З. Докуніхін, О.Д. Муляр, С.М. Герук та старший викладач І.П. Слюсаренко. З литопада 2011 року обов’язки декана факультету виконує к.с.-г.н., доцент О.Д. Муляр.

Значний вклад у розвиток факультету внесли: професор, д.т.н. Л.В. Лось; професор, д.т.н. І.Г. Грабар; доцент, к.т.н. П.М. Горкуша; доцент, к.т.н. А.С. Лімонт; доцент, к.т.н. В.А. Мамчур; доцент, к.с.-г.н. Р.М. Мерцедін; професор, к.т.н. Б.А. Шелудченко. Їх наукова діяльність та активна участь в удосконаленні індустріальних технологічних процесів сільськогосподарського виробництва відома в університеті та за його межами.

Колектив деканату інженерно-технічного факультету:
Тимків В.В. – заст. декана факультету з виховної роботи; Іщук С.І. – методист деканату; Павлюк І.О. – секретар деканату; Панчишин Ю.О. – секретар деканату; Кравець Л.Г. – заст. декана з наукової роботи; Нездвецька І.В. – заст. декана з навчальної роботи; Муляр О.Д. – декан факультету; Свінцицька О.М. – методист деканату

З 1986 року на факультеті пройшло підготовку понад 2100 висококваліфікованих спеціалістів з механізації аграрного виробництва, які продовжили свій трудовий шлях на підприємствах України та ближнього зарубіжжя. Кращі випускники факультету пов’язали свою долю з науково-освітньою діяльністю і поповнили науково-педагогічний склад ЖНАЕУ та інших вищих навчальних закладів України. Послідовниками кращих інженерно-освітніх традицій факультету стали: доценти В.Р. Білецький, В.І. Котков, С.М. Кухарець, В.М. Савченко, М.О. Степура, С.Б. Чичилюк, В.О. Шубенко; кандидати технічних та економічних наук Р.О. Герелиця, М.Л. Заєць, С.В. Міненко, С.М. Хоменко,; старші викладачі та асистенти В.М. Боровський, А.О. Ковальчук, О.В. Медведський, О.С.Поліщук, Ю.В. Соколовський, В.В. Тимків, К.В. Борак, В.Л. Куликівський, О.В. Макарчук; викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії М.І. Шмалюк; спеціалісти Д.В. Герасимчук, С.С. Добрянський, В.Л. Зданевич, В.Г. Руденко.

Згідно з ліцензійним обсягом, щорічно 110 абітурієнтів, як денної, так і заочної форм навчання, можуть стати студентами 1 курсу і, за умови виконання навчального плану, отримати диплом ОКР бакалавр за напрямом підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва». Ліцензійний обсяг прийому на денну і заочну форми навчання для здобуття ОКР спеціаліст складає 90 осіб, для здобуття ОКР магістр – 25 осіб.

У даний період часу факультет здійснює підготовку фахівців за четвертим рівнем акредитації, для чого має відповідну навчально-наукову базу та кадровий потенціал. Науково-педагогічний склад факультету налічує 5 докторів наук (2 з яких працюють в університеті на постійній основі) та 36 кандидатів наук, що в цілому складає більше 70% від викладацького контингенту факультету. З 1986 року науково-педагогічним колективом факультету видано: 52 підручники та навчальні посібники, 38 монографій, понад 800 методичних розробок; опубліковано понад 1000 наукових статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях і отримано понад 90 патентів.

Навчальний процес проводиться на основі типового навчального плану, розробленого з урахуванням досвіду вітчизняних та зарубіжних фахівців освітньої галузі. В останні роки проведена значна робота з впровадження у навчальний процес сучасних технічних засобів навчання, створені спеціалізовані комп’ютерні класи. Для проведення занять запрошуються провідні вчені із інших вищих навчальних закладів та наукових установ, фахівці передових господарств, що мають значний досвід і високі досягнення у аграрній та машинобудівній галузях.

На кожній з кафедр факультету функціонують студентські наукові гуртки, де під керівництвом досвідчених фахівців студенти проводять наукові та практичні дослідження. Показниками системності наукової та професійної підготовки студентів є їхні успіхи у наукових конкурсах та олімпіадах всеукраїнського рівня.

У рамках розвитку наукового потенціалу університету, розширення взаємозв'язків науки, освіти та виробництва в нових соціально-економічних умовах на факультеті ведеться робота з поглиблення співпраці з провідними вітчизняними та закордонними вищими навчальними закладами, установами та підприємствами. Для розширення власного практичного досвіду студенти, за бажанням, проходять стажування за кордоном у фермерських господарствах Австрії, Данії, США, Німеччини, Великобританії, Польщі, Чехії. Під час навчання в університеті студентам надається можливість опанувати такі робітничі спеціальності, як водій автотранспортних засобів категорії В і С, тракторист-машиніст широкого профілю, електрогазозварювальник, слюсар-складальник, токар та інші.

Пріоритетні завдання факультету:

  •  задовольняти потреби аграрної, переробної та машинобудівної галузей в кваліфікованих інженерних кадрах з урахуванням суспільно-економічних змін, готувати науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації та підвищувати якість підготовки фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці;

  • спрямовувати фундаментальні наукові та прикладні дослідження на створення і впровадження нових конкурентоздатних технологій і машин, на модернізацію базових зразків техніки для комплексної механізації, автоматизації і електрифікації виробництва з урахуванням сучасних енергозберігаючих та екологічних вимог;

  • проводити інформаційно-консультаційну діяльність;

  • брати участь у державних і міжнародних освітніх та наукових програмах;

  • налагоджувати і розвивати творчу співпрацю з освітніми, науково-дослідними установами в нашій державі та провідними зарубіжними університетами і організаціями;

  • продовжувати впроваджувати кредитно-модульну Європейську систему освіти, з метою видачі випускникам дипломів міжнародного зразка і підготовки фахівців, конкурентоспроможних як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках праці;

  • втілювати заходи з відбору обдарованої молоді для навчання, створювати й організовувати діяльність навчальних комплексів із загальноосвітніми школами, ліцеями, професійно-технічними училищами та вищими навчальними закладами І – ІІ рівня акредитації.