Факультет економіки та менеджменту


Факультет економіки та менеджменту створений у серпні 1999 р. відповідно до “Положення про державний вищий заклад освіти”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р., № 1074, та листа Міністерства агропромислового комплексу України від 5 липня 1999 р., № 37-18-2-13/8330 на базі спеціальностей “Менеджмент організацій” та “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” з метою підвищення якості підготовки спеціалістів для агропромислового комплексу, удосконалення організаційної структури Державної агроекологічної академії України.

Наразі факультет забезпечує підготовку фахівців за напрямами та спеціальностями “Менеджмент організацій”, “Менеджмент ЗЕД”, “Економіка підприємства” за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр.

Першим деканом факультету протягом 12 років був кандидат економічних наук, доцент Ткачук Василь Іванович. Саме завдяки його досвіду, енергії та наполегливості факультет зростав і розвивався, зміцнювалася матеріально-технічна база, відкривалися нові напрями й спеціальності.

У грудні 2011 року факультет очолив декан, кандидат економічних наук, доцент Опалов Олександр Анатолійович. Заступники декана: з навчальної роботи – кандидати економічних наук, доценти М.А. Мартинюк та М.О. Орликовський; з наукової роботи – кандидат економічних наук, старший викладач О.Г. Булуй; з виховної роботи – кандидат економічних наук, доцент М.А. Місевич.

У деканаті працюють методисти Пужайлова Т.В. і Яцух С.Л., секретарі Мурашко О.М. та Сторожук С.М.


Склад деканату факультету економіки та менеджменту

Факультет економіки та менеджменту входить до складу науково-навчального інституту економіки й агробізнесу при Житомирському національному агроекологічному університеті, який очолює професор, доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України Зіновчук В.В.

На факультеті здійснюється навчання на денному та заочному відділеннях за державним замовленням і на контрактній основі. Випускники вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів мають змогу навчатися тут за програмою скороченого терміну навчання. Щорічний ліцензований обсяг прийому на перший курс студентів денної форми навчання складає 240 осіб. Наразі на факультеті навчається 834 студенти денної та 925 студентів заочної форм навчання.

Навчальний процес на факультеті забезпечують 8 професорів, докторів економічних наук – В.В. Зіновчук, Є.І. Ходаківський, В.М. Малес, М.В. Кузубов, Л.Ц. Масловська, П.К. Канінський, Т.О. Зінчук, О.В. Скидан; 30 доцентів, кандидатів наук; 20 старших викладачів; 6 викладачів; 19 асистентів. Професорсько-викладацький склад факультету постійно дбає про підвищення свого науково-педагогічного рівня та якість підготовки спеціалістів.


Міжнародний симпозіум, присвячений проблемам сільського розвитку

Завдяки високому фа­хо­вому рівню професорсько-ви­кла­дацького колективу фа­куль­тет економіки та менеджменту посідає чільне місце серед інших факультетів універ­си­тету. На факультеті сфор­мо­вано досвідчений, енергійний, працьовитий колектив, зміцнюється матеріально-технічна база, розширюється та урізноманітнюється тематика науково-дослідної роботи. Щороку залучаються до читання лекцій провідні вчені з інших вітчизняних та зарубіжних навчальних й наукових закладів, висококваліфіковані працівники підприємств аграрного сектора економіки України.

У складі факультету з моменту його створення функціонувало 5, а з  2011 р. - сім кафедр: менеджменту організацій; менеджменту зовнішньоекономічної діяльності; економіки підприємства; маркетингу; менеджменту інвестиційної діяльності; економічної теорії; іноземних мов.

Навчальний процес на факультеті спрямовано на ефективну індивідуальну підготовку сучасного фахівця з економіки та менеджменту, здатного до вирішення сучасних виробничих й наукових завдань. У процесі навчання за програмою ОКР бакалавр студенти вивчають три цикли обов’язкових нормативних дисциплін, передбачених Галузевими стандартами вищої освіти та освітньо-кваліфікаційними програмами: гуманітарні, фундаментальні, професійно орієнтовані дисципліни фінансового, економічного й управлінського профілю.


Засідання державної екзаменаційної комісії

Паралельно з економічною проводиться екологічна підготовка. Студенти розвивають економіко-екологічне мислення, пізнають теоретичні основи економічного механізму збереження довкілля та його покращення, визначають шляхи використання економічних важелів й механізмів природокористування у професійній діяльності, вивчають економіку навколишнього природного середовища.

Студенти факультету гармонійно поєднують навчання з культурним відпочинком, заняттями спортом. 200 студентів факультету відвідують спортивні секції, значна частина з яких входить до збірної університету, міста та України з волейболу, баскетболу, важкої атлетики, настільного тенісу, гирьового спорту, триатлону, карате.

Після закінчення навчання випускники факультету вільно володіють прийомами техніко-економічного планування, методикою проведення економічного аналізу господарської та зовнішньоекономічної діяльності підприємств агропромислового комплексу всіх форм власності й типів господарювання. Вони орієнтуються у формах підприємництва, знають основи ринкової економіки, організації інвестиційної діяльності, менеджменту, володіють основами державного, цивільного, господарського, комерційного та екологічного права. Зокрема, вони здатні давати еколого-економічну оцінку виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, вільно володіють іноземною мовою. Крім того, для студентів факультету організовуються стажування у фермерських господарствах зарубіжних країн: США, Данії, Чехії, Німеччини, Швеції та ін.


Практика студентів за кордоном

Випускники, що отримали відповідний досвід, набутий під час стажування за кордоном, мають змогу відкрити власну справу або працювати на посадах керівників підприємств. Вони набувають вміння розробляти, обґрунто­ву­вати і приймати управлін­ські рішення, давати їм економічну, екологічну і правову оцінку; аналізувати виробничу та фінансово-господарську діяльність агропромислових підприємств; організовувати їх маркетингову й зовнішньоеко­но­міч­ну діяльність, знають види зовнішньоторгових операцій і угод, систему міжнародних розрахунків, порядок створення спільних підприємств і організацію їх роботи; принципи ділового спілкування, організацію ділових переговорів, етику ділових відносин. Тому вони успішно обіймають керівні посади й посади спеціалістів у сільськогосподарських та переробних підприємствах АПК, державних структурах управління, податкових органах, банківських і фінансових установах Житомирської, Рівненської та Волинської областей.

Гордістю факультету є його випускники: аналітик Відділу розвитку сільської місцевості регіонів Європи та Східної Азії у Світовому банку (м. Вашингтон, США) С.І. Зоря; доктор філософії, науковий співробітник Інституту аграрного розвитку в країнах Центральної та Східної Європи (м. Галле, Німеччина) А. Недоборовський; співробітник Інституту аграрного розвитку в країнах Центральної та Східної Європи (м. Галле, Німеччина) І. Левкович; співробітник Міністерства аграрної політики та продовольства України, к.е.н. А. Білоченко; голова Бориспільської районної державної адміністрації Я. Добрянський та ін.