Факультет ветеринарної медицини

Загальна інформація

Факультет ветеринарної медицини був створений у 1987 році. Декан факультетукандидат ветеринарних наук, доцент Ревунець Анатолій Степанович.

Факультет атестований за ІV рівнем акредитації. Готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів ветеринарної медицини зі спеціальності «Ветеринарна медицина» та спеціалізацій «Хвороби свиней», «Хвороби великої рогатої худоби», «Хвороби коней», «Хвороби дрібних тварин», «Ветеринарно-санітарна експертиза», «Лабораторна діагностика тварин». Здійснюється підготовка аспірантів зі спеціальностей: ветеринарне акушерство; паразитологія та гельмінтологія; епізоотологія та інфекційні хвороби тварин; фізіологія, морфологія та онкологія тварин. З 1987 до 2012 роки підготовлено понад 1000 фахівців ветеринарної справи.

Навчально-клінічний корпус факультету знаходиться в мальовничому куточку ботанічного саду. Має 20 лабораторій, устаткованих сучасним обладнанням, навчально-ветеринарну клініку, клініку великих тварин, музеї, комп’ютерний клас, читальний зал, їдальню.

На факультеті навчається кожний рік близько 500 студентів. Виробнича практика проводиться в господарствах районів області, на фермах Великої Британії, Німеччини і Данії.

Студенти факультету займаються науково-дослідною роботою в гуртках кафедр. Частина з них бере участь у дослідженнях за госпдоговірними тематиками.

Молоді спеціалісти працюють в Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Волинській та інших областях України.

Навчальну та науково-дослідну роботу проводять 47 викладачів та 16 співробітників. Серед них 5 докторів наук та 35 кандидатів наук.

На факультеті працюють кафедри:
анатомії та гістології; акушерства та хірургії; мікробіології, вірусології та епізоотології; внутрішніх хвороб тварин та фізіології; паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни.

Кафедра анатомії і гістології
Створена у січні 1990 року. Завідувач кафедри – доктор ветеринарних наук, професор Горальський Леонід Петрович, є автором та співавтором багатьох підручників та монографій, патентів України на винаходи та корисні моделі. Основний напрямок наукової роботи кафедри – вивчення морфофункціональних змін в організмі тварин за інфекційної патології та впливу іонізуючого випромінення.

Кафедра забезпечує навчальний процес з таких дисциплін: анатомія свійських тварин, морфологія сільськогосподарських тварин, цитологія, ембріологія та гістологія, патологічна анатомія, розтин та судова ветеринарія; історія ветеринарної медицини.

Кафедра акушерства і хірургії
Створена в 1995 році. Кафедру очолює доктор ветеринарних наук, професор Калиновський Григорій Миколайович, співавтор підручників “Загальна ветеринарна хірургія”, “Часна ветеринарна хірургія”, “Болезни собак и кошек”,”Болезни молодняка сельскохозяйственныхживотных” та багатьох інших, автор та співавтор патентів України на винаходи та корисні моделі. Основний напрямок наукової роботи кафедри – вивчення природної резистентності і відтворювальної здатності тварин та розробка методів їх корекції за умов тривалого впливу на організм іонізуючого випромінення.

У лабораторіях кафедри і на клініках студенти вивчають дисципліни хірургічного циклу; ветеринарне акушерство, гінекологію та біотехнологію розмноження тварин; ветеринарну анестезіологію: хвороби молочної залози; імунологію відтворення. На базі господарств Попільнянського району створені та активно працюють філії кафедри.

Кафедра мікробіології, вірусології та епізоотології
Створена у 1992 році. Керує кафедрою доктор ветеринарних наук, професор Галатюк Олександр Євстафійович, автор понад 200 наукових праць, співавтор 6 монографій та підручників, 5 патентів на винаходи та корисні моделі. Наукова робота кафедри присвячена вивченню крайової епізоотології та розробці методів діагностики й боротьби з найбільш небезпечними хворобами тварин у Центрально-Північному регіоні України.

Кафедра здійснює підготовку фахівців з таких дисциплін: ветеринарна мікробіологія; ветеринарна вірусологія; епізоотологія та інфекційні хвороби тварин; організація та економіка ветеринарної медицини; ветеринарна фармакологія та токсикологія; екотоксикологія; приватна практика у ветеринарній медицині; хвороби риб; хвороби бджіл.

На базі господарств Житомирської Хмельницької та Тернопільської областей створені філії кафедри, де студенти проходять практичне навчання та виконують наукові дослідження.

Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та гігієни тварин
Організована в 1999 році на базі кафедри радіоекології, а у 2006 році реорганізована з кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни. Завідує кафедрою доктор ветеринарних наук, професор Довгій Ю.Ю., автор та співавтор багатьох монографій, патентів України на винаходи та корисні моделі, навчальних посібників та інших наукових праць. Наукова робота кафедри присвячена вивченню питань ветеринарно-санітарної експертизи продуктів тваринництва в постчорнобильський період, розробці методів діагностики та заходів боротьби з інвазійними захворюваннями тварин, профілактичних та лікувальних заходів, спрямованих на підвищення природної резистентності та продуктивності тварин.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців з таких дисциплін: біохімія з основами фізколоїдної хімії; зоогігієна; екологія у ветеринарній медицині; клінічна біохімія; ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології та стандартизації продукції тваринництва; дозиметрія і радіометрія у ветеринарній медицині; паразитологія та інвазійні хвороби тварин та інші.

Кафедра має філії для проведення практичних занять студентів та виконання наукових досліджень у лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи Житомира та господарствах області.

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та фізіології
Створено в 1994 році та реорганізована у 2006 році. Кафедру очолює кандидат ветеринарних наук, доцент Пінський Олег Вікентійович, автор багатьох наукових праць. Наукова робота кафедри присвячена вивченню проблем внутрішньої патології собак; довготривалого впливу підвищених доз радіації на показники природної резистентності та імунобіологічної реактивності сільськогосподарських тварин й пошуку засобів їх корекції.

Співробітники кафедри викладають студентам такі дисципліни: клінічна діагностика тварин, внутрішні хвороби тварин, фізіологія та патологічна фізіологія тварин, основи науково-дослідної роботи, професійна етика лікаря ветеринарної медицини, отруєння собак і котів, фізичні методи лікування тварин, інтерпретація лабораторних досліджень.

Кафедра має філії для проведення навчання студентів та наукових досліджень у господарствах та установах ветеринарної медицини області.

Навчально-науково-виробнича клініка дрібних тварин
Створена у 1995 році. Клініку очолює кандидат ветеринарних наук, доцент Ковальов Павло Вікторович. Робота клініки має за мету практичне навчання студентів з клінічних дисциплін та проведення наукових досліджень співробітників та студентів факультету. На базі клініки виконуються дисертаційні роботи на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора ветеринарних наук.