Технологічний факультет

Кафедра фізичного виховання

Наш E-Mail: kfv@znau.edu.ua

Список наукових праць за 2014 рік

1. Грибан Г.П., Ткаченко П.П. Основи гирьового спорту: метод. рекомендації. – Житомир: Вид-во “Рута”, 2014. – 60 с.

2. Опанасюк Ф.Г. Фізичні вправи та їх вплив на інтелектуальну і фізичну діяльність студентів/ Ф.Г.Опанасюк, О.І.Єловець, Т.В.Курилло// Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2014. – С.314–319.

3. Дзензелюк Д.О. Аналіз мотиваційних пріоритетів до занять фізичними вправами студентів-аграріїв / Д.О. Дзензелюк, Г.П. Грибан, Д.А. Денисовець // V Всеукраїнська науково-практична конференція. Біологічні дослідження – 2014: зб. наук. пр. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2014. – С. 465–467.

4. Дзензелюк Д.О. Ставлення та перспектива самостійних занять із фізичного виховання студентів ВНУ / Д.О.Дзензелюк // Наукові записки кафедри педагогіки: зб. наук. пр. – Харків: Вид-во ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2014. – Вип. XXXIV. – С.81–87.

5. Дзензелюк Д.О. Рівень рухової активності студентів-аграріїв / Д.О.Дзензелюк // Молода спортивна наука України: зб. наук праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. Вип 18: у 4-х т. – Л.: ЛДУФК, 2014.– Вип. 18, Т.2.- С. 43–46.

6. Дзензелюк Д. О. Рухова активність студентів під час навчання у вищому навчальному закладі / ДО. Дзензелюк, Г.П.Грибан, Д.А.Денисовець // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 112–117.

7. Грибан Г.П., Ткаченко П.П., Пуздимір М.І., Бартош К.А., Погребенник Л.І., Трухан Л.В. Підвищення якості навчального процесу з фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення // Педагогічний вектор розвитку фізичного виховання в Україні : зб. наук. пр. І Всеукраїнської наук.-практ. конф., 16–17 квітня 2014 р. / за заг. ред. Ю.О. Долинного. – Краматорськ : ДДМА, 2014. – С. 80–83.

Список наукових праць за 2013 рік

1. Грибан Г.П., Романчук В.М., Романчук С.В., Фіногенов С.В., Петришин Ю.В. Профілактика спортивного травматизму у військових підрозділах: навч. посібник. – Житомир: ЖВІ НАУ, 2013. – 140 с.

2. Грибан Г.П., Ткаченко П.П., Скорий О.С., Денисовець А.П., Ободзінська О.В., Пантус О.О., Сметанникова Т.В., Плотіцин К.В. Вплив негативного навколишнього середовища на стан здоров’я студентської молоді під час проведення навчальних занять з фізичного виховання // Маterialy IХ Mezinarodni Vedecko-Prakticka Konference “Moderni vymozenosti vedy – 2013” 27 ledna – 05 unora 2013 roku. – Dil 79. – Telovychova a sport. – Praha Publishing House “Education and Science” s.r.o. 2013. – S. 91–94.

3. Грибан Г.П., Пуздимір М.І., Ткаченко П.П., Ободзінська О.В., Сметанникова Т.В., Денисовець А.П., Плотіцин К.В. Соціальні та духовні потреби студентів у руховій активності // Маterialy ІХ Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji “Naukowa Przestrzen Europy – 2013” 07–15 kwietnia 2013. – Volume 36. – Fizyczna kultura i sport. – Przemysl Nauka i studia, 2013. – S. 65–70.

4. Грибан Г.П., Пуздимір М.І., Ткаченко П.П., Скорий О.С., Денисовець А.П., Пантус О.О, Плотіцин К.В. Критерії оцінки фізичного стану студентів // Маterialy ІХ Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji “Naukowa Przestrzen Europy – 2013” 07–15 kwietnia 2013. – Volume 36. – Fizyczna kultura i sport. – Przemysl Nauka i studia, 2013. – S. 76–79.

5. Грибан Г.П., Пуздимір М.І., Ткаченко П.П., Скорий О.С., Денисовець А.П., Ободзінська О.В., Пантус О.О. Фізичний розвиток студентів та критерії його оцінки // Маterialy IХ Mezinarodni Vedecko-Prakticka Konference “Efektinni nastrje modernich ved – 2013” 27 dubna – 05 kvetna 2013 roku. – Dil 33. – Telovychova a sport. Hudba a zsvot. – Praha Publishing House “Education and Science” s.r.o. 2013. – S. 69–74.

6. Грибан Г.П. Формування фізкультурно-оздоровчих компетентностей у майбутніх фахівців-аграріїв на основі моделі методичної системи фізичного виховання // Наукові читання –2013. – Житомир: Вид-во “Житомирський національний агроекологічний університет”, 2013. – Т. 2. – С. 96–99.

7. Грибан Г.П., Ткаченко П.П., Ободзінська О.В., Пантус О.О., Денисовець А.П. Активізація рухової активності студентів спеціального навчального відділення // Наукові читання –2013. – Житомир: Вид-во “Житомирський національний агроекологічний університет”, 2013. – Т. 2. – С. 99–102.

8. Грибан Г.П. Продовольча безпека – один із аспектів забезпечення здорового способу життя. /Грибан Г.П. // Органічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир: «Полісся», 2013. – С.276–281.

9. Дзензелюк Д.О. Оцінка мотивації та інтересів студентів ЖНАЕУ до занять з фізичного виховання // Наукові читання –2013. – Житомир: Вид-во “Житомирський національний агроекологічний університет”, 2013. – Т. 2. – С.102–105.

10. Опанасюк Ф.Г.Ковзанярський спорт, шорт-трек, роле спорт. / Ф.Г. Опанасюк, О.І. Єловець, Т.В. Кирилло, О.А. Москаленко // Вида-во ЖДУ ім.. І.Франка.–Житомир.–2013.–83с.

 

Список наукових праць за 2012 рік

 1. Романчук В.М., Боярчук О.М., Грибан Г.П., Гусак О.Д Подолання перешкод: навч.-метод. посібник. – Житомир: ЖВІ НАУ, 2012. – 148 с.

 2. Грибан Г.П. Аналіз рухової активності студентів спеціального навчального відділення / Г.П. Грибан // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: науковий журнал. – Харків, ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2012. – № 2. – С. 25–28.

 3. Грибан Г.П. Концептуальні основи функціонування методичної системи фізичного виховання студентів-аграріїв / Г.П. Грибан // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: науковий журнал. – Харків, ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2012. – № 3. – С. 45–48.

 4. Грибан Г.П. Методологічні та психолого-педагогічні виміри фізичного виховання студентів // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Серія № 15. – Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт: зб. наукових праць / За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – Вип. 16. – С. 26–29.

 5. Грибан Г.П., Ткаченко П.П., Денисовець А.П., Пантус О.О., Бартош К.А. Шляхи підвищення рухової активності у студентів спеціальної медичної групи // Маterialy VIII Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji “Naukowa Przestrzen Europy – 2012” 07–15 kwietnia 2012. – Volume 19. – Pedagogiczne nauki Muzyka i zycie Fizyczna kultura i sport. – Przemysl Nauka i studia 2012. – S. 58–60.

 6. Грибан Г.П., Ткаченко П.П., Денисовець А.П., Пантус О.О., Плотіцин К.В., Ободзінська О.В., Пилипчук П.Б. Роль здоров’язбережувальних технологій у фізичному вихованні студентів спеціального відділення // Маterialy VIII Mezinarodni Vedecko-Prakticka Konference “Dny Vedy – 2012” 27–05 dubna 2012 roku. – Dil 95. – Telovychova a sport. – Praha Publishing House “Education and Science” s.r.o. 2012. – S. 68–71.

 7. Грибан Г.П. Особливості формування методичної системи фізичного виховання студентів аграрних університетів // Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фіз. вих., спорту і здоров’я людини. Вип. 16. – Т. 2. – Львів: ЛДУФК, 2012. – С. 63–66.

 8. Грибан Г.П., Денисовець А.П., Ткаченко П.П., Пилипчук П.Б., Ободзінська О.В., Бартош К.А. Визначення фізичних навантажень студентами шляхом самооцінки власного фізичного стану // Материали за 8-а международна научна практична конференція, “Ключови въпроси в съвременната наука”, – 2012. – “Бял ГРАД-БГ ООД”. – С. 50–53.

 9. Грибан Г.П. Методична система фізичного виховання студентів-аграріїв та особливості її формування / Г.П. Грибан // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Серія № 15. – Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт: зб. наукових праць / За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – Вип. 20. – С. 44–48.

 10. Романчук С.В., Лойко О.М., Романчук В.М., Грибан Г.П., Петришин Ю.В., Фіногенов Ю.С. Фізичне виховання у системі військово-професійної діяльності: навч. посібник. – Львів: АСВ, 2012. – 319 с. (друк. арк. 20,00).

 11. Грибан Г.П. Підвищення якості навчального процесу з фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення / Г.П. Грибан // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Вип. 63, 2012. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 105–109.

 12. Грибан Г.П. Нормування фізичних навантажень шляхом самооцінки студентами рівня фізичного стану і працездатності / Г.П. Грибан // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: науковий журнал. – Харків, ХОВНОКУ-ХДАДМ. – № 7. – 2012. – С. 47–49.

 13. Грибан Г.П. Системний підхід у навчальному процесі з фізичного виховання / Г.П. Грибан // Педагогічні науки: зб. наукових праць Полтавського нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка. – Вип. 55. – Полтава, 2012. – С. 74–79.

 14. Грибан Г.П. Тенденції розвитку методичної системи фізичного виховання в освітній практиці у ХХ столітті / Г.П. Грибан // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: науковий журнал. – Харків, ХОВНОКУ-ХДАДМ. – № 8. – 2012. – С. 30–33.

 15. Грибан Г.П. Удосконалення фізичного виховання студентів шляхом активізації рухової активності / Г.П. Грибан // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Серія № 15. – Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт: зб. наукових праць / За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – Вип. 21. – С. 18–26.

 16. Грибан Г.П. Особливості організації системи фізичного виховання студентів-аграріїв / Г.П. Грибан // Проблеми сучасної педагогічної науки. Сер.: Педагогіка і психологія. – Вип. 37, Ч. 2. Зб. статей. – Ялта: РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, 2012. – С. 54–60.

 17. Грибан Г.П. Модернізація сучасної методичної системи фізичного виховання студентів аграрних університетів / Г.П. Грибан // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: науковий журнал. – Харків, ХОВНОКУ-ХДАДМ. – № 9. – 2012. – С. 34–38.

 18. Грибан Г.П. Фізичне виховання студентів аграрних вищих навчальних закладів: монографія. – Житомир: Вид-во “Рута”, 2012. – 514 с.

 19. Грибан Г.П. Вплив негативних екологічних чинників на стан здоров’я студентів-аграріїв / Г.П. Грибан // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 37. – Вінниця ТОВ “Нілан ЛТД”, 2012. – С. 304–309.

 20. Грибан Г.П. Історичні аспекти становлення та розвитку методичної системи фізичного виховання студентів / Г.П. Грибан // Науково-педагогічна думка: науково-методичний журнал. – Рівне, Ред.-видавничий відділ Рівненського ОІППО. – № 3 (71). – 2012. – С. 159–162.

 21. Грибан Г.П. Фізичне виховання у формуванні духовності студентів / Г.П. Грибан // Наука і освіта: науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. Педагогіка і психологія. – Одеса. – № 5 – 2012. – С. 17–21.

 22. Грибан Г.П. Валеологічні засади фізичного виховання студентів / Г.П. Грибан // Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ. Вип. Двадцять п’ятий. Педагогіка. – Дрогобич, ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – С. 253–265.

 23. Грибан Г.П. Методичне забезпечення системи фізичного виховання студентів у зарубіжних країнах / Г.П. Грибан // Наукова скарбниця освіти Донеччини: науково-метод. журнал, № 3(12). – Донецьк, 2012. – С. 114–118.

 24. Грибан Г.П. Управління навчальним процесом з фізичного виховання студентів шляхом самооцінки стану здоров’я / Г.П. Грибан // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. праць Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 10–14.

 25. Грибан Г.П. Методична система фізичного виховання студентів аграрних університетів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал, № 6 (24). – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 25–32.

 26. Грибан Г.П. Методологічні аспекти розвитку духовності в фізичному вихованні студентів // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – № 19 (254), 2012. – Луганськ: ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. – С. 115–120.

 27. Грибан Г.П. Технологія удосконалення моделі методичної системи фізичного виховання студентів-аграріїв / Г.П. Грибан // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Серія № 15. – Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт: зб. наукових праць / За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – Вип. 23. – С. 33–42.

 28. Грибан Г.П. Оцінювання ефективності впровадження моделі методичної системи фізичного виховання студентів-агараріїв / Г.П. Грибан // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: науковий журнал. – Харків, ХОВНОКУ-ХДАДМ. – № 11. – 2012. – С. 27–30.

 29. Грибан Г.П., Ткаченко П.П., Денисовець А.П., Ободзінська О.В., Скорий О.С., Пантус О.О., Плотіцин К.В., Пилипчук П.Б., Сметанникова Т.В. / Формування духовності в студентів у процесі занять фізичною культурою і спортом // Маterialy VIII Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji “Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami – 2012” 07–15 listopada 2012 roku. – Volume 10. – Pedagogiczne nauki. – Przemysl Nauka i studia 2012. – S. 51–54.

 30. Грибан Г.П. Теоретико-концептуальні аспекти формування методичної системи фізичного виховання // Фізичне виховання в сучасній школі: науково-методичний журнал. – № 5 (81), 2012. – С. 32–35.

 31. Грибан Г.П. Навчальна програма з фізичного виховання для студентів основного навчального відділення агарних вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації / Г.П. Грибан. – Житомир: Вид-во “Рута”, 2012. – 40 с.

 32. Грибан Г.П., Ткаченко П.П., Скорий О.С., Денисовець А.П., Сметанникова Т.В., Плотіцин К.В., Ободзінська О.В., Пантус О.О., Пилипчук П.Б. / Основи повноцінного харчування студентської молоді як один із показників здорового способу життя // Материали за VІІІ международна научна практична конференція, “Achievement of high school”, – 2012. – Т. 24. – Физическа культура и спорт. – София “Бял ГРАД-БГ” ООД. – С. 58–63.

 33. Грибан Г.П. Конструювання та проектування змісту навчального процесу з фізичного виховання в аграрних університетах на основі моделі методичної системи / Г.П. Грибан // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Серія № 15. – Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт: зб. наукових праць / За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – Вип. 26. – С. 19–25.

Список наукових праць кафедри фізичного виховання ЖНАЕУ за 2004-2010 навчальний рік

 1. Грибан Г. П. Перша допомога потопаючому. Методичні рекомендації. Житомир, ДАУ, 2004. – 45 с. (арк. 5,11).

 2. Опанасюк Ф. Г., Грибан Г. П. Розвиток спритності та координаційних здібностей в процесі самостійних занять студентів. Методичні рекомендації для викладачів кафедр фізичного виховання і студентів. Житомир, ДАУ, 2004.. – 19 с. (арк. 0,93).

 3. Опанасюк Ф. Г., Грибан Г. П. Розвиток гнучкості в процесі самостійних занять студентів. Методичні рекомендації для викладачів кафедр фізичного виховання і студентів. Житомир, ДАУ, 2004. – 18 с. (арк. 0,93).

 4. Опанасюк Ф. Г., Грибан Г. П. Розвиток швидкості в процесі самостійних занять студентів. Методичні рекомендації для викладачів кафедр фізичного виховання і студентів. Житомир, ДАУ, 2004. – 30 с. (арк. 3,48).

 5. Опанасюк Ф. Г., Грибан Г. П. Виховання фізичних якостей в процесі самостійних занять студентів. Методичні рекомендації для викладачів кафедр фізичного виховання і студентів. Житомир, ДАУ, 2004. – 41 с. (арк. 4,65).

 6. Ахметов Р. Ф., Грибан Г. П. Навчальна програма з курсу “Основи наукових досліджень” для факультетів фізичного виховання вищих навчальних закладів. – Житомир. ЖДУ ім. І. Франка, 2004. – 23 с. (арк. 1,1).

 7. Грибан Г. П., Дзензелюк Д. А. Физическое воспитание студенческой молодежи в условиях радиоактивного загрязнения окружающей среды. /Экология: образование, наука, промышленность и здоровье. ІІ Международная научно-практическая конференция. Вестник БГТУ, № 8. Часть 1. Белгород, 2004. С. 86-87.

 8. Грибан Г. П. Проблемы этизации культуры поведения в процессе физического воспитания в условиях реализации учебной программы и принципов гуманопедагогики. Всероссийская научная конференция: Методология современной общей и спортивной педагогики. М., 2004. – С. 200-202.

 9. Грибан Г. П. Аналіз стану здоров’я абітурієнтів та студентів, які проживають в негативних умовах навколишнього середовища. /Теорія і практика фізичного виховання. Науково-методичний журнал. № 2. Донецький національний університет, 2004. – С. 145-149.

 10. Грибан Г. П., Дзензелюк Д. О. Шляхи активізації теоретичної і методичної підготовки студентів для удосконалення самостійних занять фізичними вправами. /Молода спортивна наука України. Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Випуск 8. Том 3. Львів: НВФ “Українські технології”, 2004. – С. 425-428.

 11. Грибан Г. П., Ніколайчук С. С., Чайковський С. Г. Науково-методичні основи використання засобів фізичного виховання для підвищення рівня фізичної підготовленості студентської молоді. Фізична культура, спорт та здоров’я нації // Зб. наук. праць. – Випуск 5. ДОВ “Вінниця”. Вінниця, 2004. – С. 52-56.

 12. Грибан Г. П., Марчук В. Н. Особенности проведения занятий по физическому воспитанию со студентами с патологией в состоянии здоровья. Олимпийский спорт, физическая культура, здоровье нации в современных условиях. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной ХХVІІІ Олимпийским играм в Афинах 11-13 мая 2004 г. Луганск, 2004. С. 150-153.

 13. Грибан Г. П., Дзензелюк Д. О. Фізична підготовленість і стан здоров’я студентів в умовах забрудненого навколишнього середовища. Сучасні досягнення спортивної медицини, лікувальної фізкультури та валеології. // Х Ювілейна науково-практична конференція. Одеса, 22-24 вересня 2004 . – Одеса: Одес. держ. мед. ун.-т, 2004. - С. 74-77.

 14. Грибан Г. П., Кутек Т. Б. Аналіз стану здоров’я студентів вищих навчальних закладів / Спортивний вісник Придністров’я. Науково-теоретичний журнал Дніпропетровського держ. інституту фіз. кул. і спорту. № 7, 2004. – С. 130-132.

 15. Грибан Г. П., Дзензелюк Д. О. Вплив вольових якостей студентів на виконання тестів фізичної підготовленості. /Молода спортивна наука України. Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Випуск 9. Том 4. Львів: НВФ “Українські технології”, 2005. – С. 173-177.

 16. Грибан Г. П., Опанасюк Ф. Г. Удосконалення навчального процесу з фізичного виховання за допомогою модульно-рейтингової системи /Реформування системи аграрної вищої освіти в Україні: досвід і перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 21 квітня 2005 р. Національний аграрний університет. – Ч. І. – К.: НАУ, 2005. – С. 51-54.

 17. Грибан Г. П., Ткаченко П. П., Плотіцин К. В. Проблеми екологічного виховання студентської молоді в процесі занять фізичною культурою і спортом /Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта, 2005”. Том 16. Екологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 61-62.

 18. Грибан Г. П., Опанасюк Ф. Г., Марчук В. М. Методика оцінки вольових проявів у студентів в процесі занять з фізичного виховання /Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта, 2005”. Том 65. Фізична культура і спорт: проблеми, дослідження, пропозиції. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 84-86.

 19. Грибан Г. П. Шляхи вдосконалення системи психологічної підготовки висококваліфікованих спортсменів //Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. /Зб. наукових праць. – Луцьк, 2005. – С. 158-160.

 20. Опанасюк Ф. Г., Грибан Г. П. Гігієна та харчування спортсмена. Методичні розробки для викладачів кафедри фізичного виховання та студентів. – Житомир, ДАУ, 2005. – 34 с. (друк. арк. 1,98).

 21. Грибан Г. П., Опанасюк Ф. Г. Контроль і самоконтроль при самостійних заняттях фізичними вправами. Методичні розробки для викладачів кафедри фізичного виховання та студентів. – Житомир, ДАУ, 2005. – 27 с. (друк. арк. 1,63).

 22. Грибан Г. П., Опанасюк Ф. Г., Скорий О. С. Розвиток витривалості в процесі самостійних занять студентів. Методичні розробки для викладачів кафедри фізичного виховання та студентів. – Житомир, ДАУ, 2005. – 39 с. (друк. арк. 2,33).

 23. Грибан Г. П., Опанасюк Ф. Г. Розвиток сили в процесі самостійних занять. Методичні розробки. – Житомир, ДАУ, 2005. – 50 с. (друк. арк. 3,16).

 24. Грибан Г. П., Опанасюк Ф. Г., Плотіцин К. В., Лук’яненко А. М. Основні тенденції та методологічні підходи становлення та розвитку фізичної культури у вузах в світлі вимог Болонського процесу. /Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень – 2005”. Том 55. Фізична культура і професійний спорт. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 39-40.

 25. Грибан Г. П., Грибан Н. Г., Ткаченко П. П., Дзензелюк Д .О. Особливості екологічного виховання молоді на заняттях з фізичної культури в радіаційних зонах. /Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень – 2005”. Том 5. Екологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 22-23.

 26. Дзензелюк Д. О., Грибан Н. Г., Грибан Г. П. Місце екологічної освіти та виховання молоді у формуванні здорового способу життя /Наука і вища освіта: Тези доповідей учасників ХІІІ міжвуз. студ. конф., м. Запоріжжя, 19 травня 2005 р. Ч. 2. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2005. – С. 187.

 27. Грибан Г. П., Опанасюк Ф. Г., Дзензелюк Д. А. Изучение индивидуальных психологических различий в процессе физического воспитания студентов /Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях: интеграция в европейское образовательное пространство //сборник статей под ред. Ермакова С.С. /международная электронная научная конференция, г. Харьков, 26 апреля 2005 г. – Харьков: ХГАДИ, 2005. – С. 74-77.

 28. Грибан Г. П. Методологічні аспекти духовності у сфері фізичної культури та спорту /Олімпійський спорт і спорт для всіх //Тези доповідей ІХ Міжнародного наукового конгресу 20-23 вересня 2005 р. Київ, Україна. – К.: Олімпійська література, 2005. – С. 54.

 29. Грибан Г. П Оцінка якості впровадження модульно-рейтингової системи в навчальний процес з фізичного виховання /Олімпійський спорт і спорт для всіх //Тези доповідей ІХ Міжнародного наукового конгресу 20-23 вересня 2005 р. Київ, Україна. – К.: Олімпійська література, 2005. – С. 890.

 30. Грибан Г. П., Ободзінська О. В., Пантус О. О. Технічна підготовка волейболістів. Методичні рекомендації для студентів спортивного відділення і викладачів кафедр фізичного виховання. – Житомир, ДАУ, 2005. – 51 с. (друк. арк. 3,14).

 31. Денисовець А. П., Грибан Г. П. Фізична підготовка волейболістів. Методичні розробки для викладачів кафедри фізичного виховання, тренерів та студентів. – Житомир, ДАУ, 2005. – 51 с. (друк. арк. 3,14).

 32. Грибан Г. П., Ткаченко П. П. Гирьовий спорт. Методичні розробки для студентів спортивного відділення, викладачів і тренерів. – Житомир, ДАУ, 2005. – 54 с. (друк. арк. 3,26).

 33. Грибан Г. П., Дзензелюк Д. О., Плотіцин К. В. Історія Олімпійських ігор. Методичні рекомендації для студентів спортивного відділення і викладачів кафедри фізичного виховання. – Житомир, ДАУ, 2005. – 69 с. (друк. арк. 4,07).

 34. Грибан Г. П., Скорий О. С. Підготовка лижників-гонщиків у вищому навчальному закладі. Методичні розробки для викладачів кафедри фізичного виховання та студентів. – Житомир, ДАУ, 2005. – 45 с. (друк. арк. 2,79).

 35. Грибан Г. П. Правила техніки безпеки, профілактики спортивного травматизму і надання першої допомоги на заняттях з фізичного виховання, спортивних тренуваннях і фізкультурно-масових заходах. – Житомир, ДАУ, 2005. – 123 с. (друк. арк. 7,21).

 36. Грибан Г. П. Методологічні аспекти духовності в фізичному вихованні та спорті. / Спортивний вісник Придністров’я. Науково-теоретичний журнал Дніпропетровського держ. інституту фіз. кул. і спорту. № 2, 2005. – С. 19-21.

 37. Грибан Г. П., Дзензелюк Д. О. Досвід впровадження модульно-рейтингової системи в навчальний процес з фізичного виховання /Навчально-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу в галузевих університетах. Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції 9-10 листопада 2005 року. – Рівне: НУВГП, 2005. С. 143-150.

 38. Грибан Н. Г., Грибан Г. П. Стан та перспективи розвитку фізичної культури і спорту в соціальній інфраструктурі села /Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 10. Т. 3. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2006.– С. 22-27.

 39. Грибан Н. Г., Грибан Г. П. Стан та перспективи розвитку фізичної культури і спорту в соціальній інфраструктурі села /Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Анотації, зміст та допоміжні індекси. Вип. 10. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2006. – С. 113.

 40. Опанасюк Ф. Г., Грибан Г. П. Основи розвитку фізичних якостей студентів: Навч.-метод. посіб. – Житомир: Вид-во “Державний агроекологічний університет”, 2006. – 332 с. (19,29 друк. арк.).

 41.  Грибан Н. Г., Грибан Г. П., Ніколайчук С.С., Чайковський С. Г. Формування духовності студентської молоді в системі сучасної освіти /Матер. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Дні науки – 2006”. Том 16. – Педагогічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. С. 34-36.

 42. Грибан Г. П., Власенко Т. В., Ткаченко П. П., Москаленко О. А. Основи технічної підготовки баскетболістів. Метод. розробки для викладачів кафедр фізичного виховання та студентів. Житомир, ДАУ, 2006. – 61 с. (3,60 друк. арк.).

 43. Грибан Г. П., Пантус О. О., Ободзінська О. В. Силова підготовка бігунів на короткі дистанції. Метод. рекомендації для студентів-спортсменів. Житомир, ДАУ, 2006.- 82 с. (4,88 друк. арк.).

 44. Грибан Г. П. Духовний розвиток особистості студента в процесі фізичного виховання //Фізична культура, спорт та здоров’я нації. /Зб. наук. праць. – Вінниця, 2006. – С. 6-10.

 45. Грибан Г.П. Теоретико-методологічні підходи до вивчення питань духовного розвитку особистості студента в процесі фізичного виховання / Спортивний вісник Придністров’я. Науково-теоретичний журнал Дніпропетровського держ. інституту фіз. кул. і спорту. № 2, 2006. – С. 7-9.

 46. Грибан Г.П. Проблеми фізичного виховання в умовах євроінтеграції //Буковинський науковий вісник. Випуск 3. – Чернівці, ЧНУ, 2007. – С. 6-10.

 47. Грибан Г.П. Анкета щодо вивчення здорового способу життя студентської молоді. – Житомир, ДАЕУ, 2007. – 18 с. (0,93 друк. арк.).

 48. Грибан Г.П. Соціальні та духовні виміри особистості студента у фізичному вихованні та спорті / Спортивний вісник Придністров’я. Науково-теоретичний журнал Дніпропетровського держ. інституту фіз. кул. і спорту. № 2-3, 2007. – С. 78-81.

 49. Грибан Г., Скорий О., Власенко Т., Єловець О. Проблеми реалізації принципів Болонського процесу на кафедрах фізичного виховання українських вузів // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчання. / Матер. всеук. наук.-практ. конф.(13-14 вересня 2007 р.). – Ч. І. – Дніпропетровськ, ДНУ, 2007. – С. 38-40.

 50. Грибан Г., Грибан Н., Ткаченко П., Плотіцин К., Лук’яненко А. Шляхи удосконалення системи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів аграрних вузів України // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчання. / Матер. всеук. наук.-практ. конф.(13-14 вересня 2007 р.). – Ч. І. – Дніпропетровськ, ДНУ, 2007. – С. 129-131.

 51. Грибан Г.П. Історичні аспекти становлення і розвитку системи фізичного виховання у вузах України / Наук.-метод. розробки для студ. та викл. кафедр фіз. вихов. – Житомир, ДАЕУ, - 2008. – 80 с. (5,0 друк. арк.).

 52. Грибан Г.П. Теоретико-методологічні, психолого-педагогічні та науково-валеологічні засади комплексного і системного вирішення завдань фізичного виховання студентів / Наук.-метод. розробки для студ. та викл. кафедр фіз. вихов. – Житомир, ДАЕУ, - 2008. – 104 с. (6,5 друк. арк.).

 53. Грибан Г.П. Теоретико-методологічні, соціальні та психолого-педагогічні аспекти духовного розвитку особистості студента в галузі фізичного виховання і спорту / Наук.-метод. розробки для студ., викл. кафедр фіз. вихов. та тренерів. – Житомир, ДАЕУ, - 2008. – 121 с. (7,28 друк. арк.).

 54. Грибан Г.П. Модульно-рейтингова система у фізичному вихованні. – Житомир: Вид-во Рута, 2008. – 106 с. (7 друк. арк.).

 55. Грибан Г.П. Вплив фізичних вправ на розумову та інтелектуальну діяльність студентів. – Житомир: Вид-во Рута, 2008. – 121 с. (7, 28 друк. арк.).

 56. Грибан Г.П. Фізичне виховання і воля. – Житомир: Вид-во Рута, 2008. – 168 с. (10,08 друк. арк.).

 57. Грибан Г.П. Проблеми екології у фізичному вихованні. – Житомир: Вид-во Рута, 2008. – 181 с. (11,30 друк. арк.).

 58. Грибан Г.П. Плавання. Прикладні аспекти. Навч. метод. поіб. – Житомир: Вид-во Рута, 2009. – 157 с. (9,36 друк. арк.).

 59. Грибан Г.П. Життєдіяльність та рухова активність студентів. – Житомир: Вид-во Рута, 2009 – 593 с. (35,38 друк. арк.)

Закордонні наукові праці кафедри фізичного виховання

 1. Грибан Г. П., Дзензелюк Д. А. Физическое воспитание студенческой молодежи в условиях радиоактивного загрязнения окружающей среды. /Экология: образование, наука, промышленность и здоровье. ІІ Международная научно-практическая конференция. Вестник БГТУ, № 8. Часть 1. Белгород, 2004. С. 86-87.

 2. Грибан Г. П. Проблемы этизации культуры поведения в процессе физического воспитания в условиях реализации учебной программы и принципов гуманопедагогики. Всероссийская научная конференция: Методология современной общей и спортивной педагогики. М., 2004. – С. 200-202.

 3. Грибан Г. П., Грибан Н. Г., Дзензелюк Д. А., Ткаченко П. П. Пути приобщения к здоровому образу жизни учащейся и студенческой молодежи /Materialy ІІ Miedzynarodowej naukowe-praktycznej konferencji “Wykstalcenie i nauka bez granic – ’2005”. Tom 27 – Muzyka i zycie, Fizyczna kultyra i sport. – Przemysl – Praha: Sp. Z o. o. “Nauka i studia”. – 2005. – S. 35-37.

 4. Грибан Г. П., Грибан Н. Г., Скорий О. С., Плотіцин К. В., Лук’яненко А. М. Радіозахисне харчування студентської молоді в умовах радіонуклідного забруднення навколишнього середовища / Materialy ІІ Miedzynarodowej naukowe-praktycznej konferencji “Wykstalcenie i nauka bez granic – ’2005”. Tom 18 – Ekologia, Geografia i geologia. – Przemysl – Praha: Sp. Z o. o. “Nauka i studia”. – 2005. – S. 56-58.