Факультет обліку та фінансів

Кафедра комп’ютерних технологій і моделювання систем

  Історія кафедри

Кафедра створена у 1981 році під назвою кафедра обчислювальної техніки і економіко-математичних методів, перейменована у 1991 р. у кафедру економіко-математичних методів і статистики, у 1993 р. – моделювання економічних процесів і статистики, 2000 р. – моделювання економічних процесів і комп’ютерної техніки, у 2006 р. – інформатики і комп’ютерної техніки, 11 листопада 2008 р. – у кафедру комп’ютерних технологій і моделювання систем. Кафедру очолювали доценти В.П. Малютіна (1981–1992р., 1996–1999р.), А.Т. Мармоза (1992–1996р.), В.А. Мостепанюк (1999–2006 р.), з вересня 2006 року кафедру очолює доцент Ю.Б. Бродський.

Колектив кафедри спрямовує свої зусилля на фундаментальну підготовку студентів, магістрантів, аспірантів, слухачів Інституту післядипломної освіти, формування у них знань з моделювання еколого-економічних процесів і систем, прикладної інформатики і системології, уміння та навичок використання сучасних комп’ютерних інформаційних технологій для розв’язання різноманітних задач за фахом, досягнення виробничих цілей з мінімальними затратами ресурсів і часу, оволодіння науковими методами дослідження, які відповідають вимогам сьогодення.

Кафедра забезпечує навчання студентів за всіма спеціальностями з дисциплін: економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі; економіко-математичні методи та моделі: економетрика; моделювання систем; моделювання і прогнозування стану довкілля; математичне моделювання; математичне моделювання підприємницької діяльності; моделювання технологічних процесів і систем; бізнес-моделі підприємств; системний аналіз в економіці; моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті; управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті; комп’ютерні системи обробки економічної інформації; комп’ютерні мережі і телекомунікації; Інтернет-технології в підприємницькій діяльності; електронна комерція; інформаційні технології; економетрія; математичне програмування; інформатика; інформатика і системологія; економічна інформатика; комп’ютери і комп’ютерні технології; прикладні комп’ютерні технології; інформатика і програмування; інформатика і комп’ютерна техніка; обчислювальна техніка та програмування; основи інформатики і обчислювальної техніки. Постійно розробляються в електронному та видаються у друкованому вигляді навчально-методичні матеріали для забезпечення дисциплін кафедри (посібники, конспекти лекцій, рекомендації для виконання лабораторних завдань та самостійної роботи студентів тощо).

Зміцнюється і оновлюється матеріальна база кафедри. Сьогодні в навчальному процесі використовується чотири сучасних комп’ютерних класи, лекційна аудиторія, яка обладнана мультимедійними засобами, та Internet-лабораторія. Комп’ютери в аудиторіях кафедри з’єднані локальною мережею. Всі студенти, магістранти, що навчаються на кафедрі, отримують вільний доступ до інформаційних ресурсів кафедри та мережі Internet з будь-якого комп’ютера в навчальних класах та Internet-лабораторії не тільки на планових заняттях, а й позаурочний час у процесі самостійної роботи – з 8.00 до 19.30.

На Web-сайті (www.ktims.academy.zt.ua) розміщена інформація про склад кафедри, основні напрямки діяльності, перелік дисциплін та їх навчально-методичне забезпечення, електронна бібліотека.

У 2012 році на кафедрі розроблена і з 1 вересня впроваджена автоматизована інформаційна підсистема «АРМ–викладача» (Лапін А.В.). У найближчій перспективі кафедра планує застосовувати дистанційні форми і засоби навчання на базі платформи Moodle.

Кафедра є своєрідним консультативним центром з питань комп’ютерних інформаційних технологій (Лапін А.В., Сихневич К.Й.) та моделювання еколого-економічних процесів і систем (Бродський Ю.Б., Ганношин В.П., Тимонін Ю.О., Николюк О.М.), а також бере безпосередню активну участь у програмі комп’ютеризації навчального процесу в університеті. Щорічно забезпечує організацію та проведення незалежного тестування студентів всіх спеціальностей університету в комп’ютерних класах кафедри.

На кафедрі проводяться наукові дослідження за напрямом: моніторинг і моделювання складних природних та економічних систем, працює постійно діючий науковий семінар викладачів університету «Моделювання еколого-економічних процесів і систем».

Продовжується робота (Ганношин В.П., Бродський Ю.Б.) над проектом «Розробка способів раннього прогнозу землетрусу з метою попередження екологічної катастрофи» (проект – фіналіст Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний прорив 2009»; отримано 9 патентів на винаходи та корисні моделі). Планується видання монографії (Бродський Ю.Б.) у 2014 році.

Тимонін Ю.О. співпрацює в міжнародних проектах: «Разработка и создание панели финансово-экономического мониторинга субъектов малого предпринимательства по отраслевому и территориальному принципу. Формирование критериев экономической устойчивости малых предприятий, требующих государственной поддержки». Державний контракт від 30.09. 2004 р. № 33-369-п/1-04 з міжнародним центром соціально-економічних досліджень «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург. 2005 р.

Активно проводяться дослідження проблеми моделювання економічних систем у контексті їх конкурентоспроможності (Николюк О.М., Бродський Ю.Б.). Зокрема, здійснюється розробка економіко-математичної моделі процесу формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, яка враховуватиме вплив як вхідних факторів, так і основних чинників зовнішнього середовища економічних суб’єктів. Практичне застосування моделей такого роду дасть можливість створити обґрунтовану систему заходів управління діяльністю виробників сільськогосподарської продукції й досягти потенційно можливого рівня конкурентоздатності та ефективності діяльності. Планується видання монографії (Николюк О.М.) у 2015 році.

Також на кафедрі здійснюється робота у сфері моделювання процесів розвитку суб’єктів господарювання (Николюк О.М, Бродський Ю.Б., Тимонін Ю.О., Бойко Б.В.). Динамічні моделі розвитку являють собою систему еволюційних диференційних рівнянь, які враховують основні принципи синергетичної економіки. Метою розробки таких еволюційних моделей є визначення початкових значень основних показників діяльності підприємства, за яких у майбутньому результативні показники досягнуть бажаного (запланованого, потенційно можливого, оптимального) рівня. При цьому, навіть за негативних змін внутрішнього та зовнішнього середовища підприємство зможе самостійно повернутись до досягнутого стійкого стану.

В межах дисертаційного дослідження «Моделювання ризику в антикризовому менеджменті» (Копчинська В.В.) розглядаються основні підходи до оцінки ризику при антикризовому управлінні, структура інформаційних систем антикризового управління в умовах конфліктності та невизначеності, формування інноваційних інфраструктур в антикризовому управлінні, моделювання ризику, особливості моделі антикризового управління з урахуванням ризику, оптимізація управління ризиками малого підприємства.

У процесі роботи над дисертацією за темою «Управління еколого-економічними ризиками сільськогосподарських підприємств» (Князєва О.П.) висвітлені загальні підходи до кількісної оцінки ступеня еколого-економічної ризикогенності суб’єктів сільськогосподарського господарювання, запропоновано алгоритм якісного аналізу ризику та поведінки його суб’єктів щодо прийняття рішень у ситуації, зумовленій ризиком. Розробляється модель управління еколого-економічними ризиками вартості сільськогосподарських угідь підприємств.

Крім того, на кафедрі проводяться наукові дослідження з метою підготовки дисертацій за темами: «Управління сільськогосподарськими підприємствами на засадах інфокомунікаційних технологій» – теоретичне та практичне обґрунтування шляхів вирішення проблеми комплексного підходу до удосконалення управління сільськогосподарськими підприємствами Житомирської області на засадах нових інфокомунікаційних технологій (Сталідзанс Л.Я.), «Інформаційне забезпечення розвитку вертикальних інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки» (Лапін А.В.), «Оптимізація виробничої структури фермерських господарств» (Грінчук І.О.).

Таким чином, кафедра комп’ютерних технологій і моделювання систем наразі виступає новатором у використанні сучасних комп’ютерних інформаційних технологій, програмних і технічних засобів забезпечення навчального процесу, фундаментальних та прикладних наукових досліджень, а в перспективі планує нарощування якісного наукового потенціалу, підвищення методичної майстерності викладачів, стрімкого зростання всіх напрямків діяльності кафедри на основі новітніх інформаційних технологій.