Факультет обліку та фінансів

Кафедра комп’ютерних технологій і моделювання систем

  Завідувач кафедри

Бродський Юрій Борисович –

кандидат технічних наук, доцент

Дата і місце народження
26.11.1962, м. Нікополь, Дніпропетровська обл.

Дані про вищу освіту
Житомирське військове училище радіоелектроніки, 1985 р., «Радіотехнічні засоби», "Радіотехнічні системи спеціального призначення"; Академія (аспірантура) при Харківському військовому університеті, 1994 р.; інженер-радіотехнік.

Тема дисертації та рік захисту
Кандидат технічних наук; "Нелінійні ефекти, що виникають при розповсюдженні потужного НВЧ-пучка через атмосферу Землі", 1995 р.

Перелік дисциплін
Моделювання систем; інформатика і системологія; інформатика; математичне моделювання; системний аналіз в економіці; комп’ютерні системи обробки економічної інформації; моделювання технологічних процесів і систем; економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі; економіко-математичні методи та моделі: економетрика.

Сфера наукових інтересів
моделювання процесів і систем різної фізичної природи, системний аналіз.

Загальна кількість публікацій – 96.

Останні наукові та методичні праці:
Бродський Ю. Б. Системний аналіз в економіці: конспект лекцій / Ю. Б. Бродський, С. Ф. Білоконь. – Житомир: ЖНАЕУ, 2008. – 164 с.
Бродский Ю. Б. Связь вращения ротационных блоков с геомагнитными пульсациями в период подготовки землетрясения / Ю. Б. Бродский, В. П. Ганношин // III міжнародний полярний рік 2007–2008: результати та перспективи. ІV Міжнародна Антарктична Конференція. – м. Київ, Україна, 12–14 травня 2009. Тези. – К.: «Гнозіс», 2009. – 312 с. – С. 43–44.
Бродский Ю. Б. Гипотеза связи протекающего сейсмического процесса с пульсациями геомагнитного поля / Ю Б. Бродский, В. П. Ганношин // Український антарктичний журнал. – 2009. – № 8. – С. 79–84.
Бродський Ю. Б. Нагрів верхніх шарів атмосфери потоком електронів у період протікання сейсмічного процесу / Л. В. Лось, Ю. Б. Бродський, В. П. Ганношин // Вісник ЖНАЕУ. – Житомир, 2009. – № 1. – С. 23–30.
Бродський Ю. Б. Універсальна модель системи: методологічний аспект / І. Г. Грабар, Ю. О. Тимонін, Ю. Б. Бродський // Вісник ЖНАЕУ. – Житомир, 2009. – № 1. – С. 358–366.
Бродський Ю. Б. Причини порушення просторово-часового розподілення електронної концентрації в іоносфері в період протікання сейсмічного процесу / Ю. Б. Бродський, В. П. Ганношин // Вісник ЖНАЕУ. – Житомир, 2009. – № 2. – C. 355–366.
Бродский Ю. Б. Подход к общей задаче проектирования экономических систем / И. Г. Грабар, Ю. А. Тимонин, Ю. Б. Бродский // Вісник ЖНАЕУ. – Житомир, 2009. – № 2. (25). – Т. 2. – С. 52–60.
Бродский Ю. Б. Развитие логистической модели динамики популяций / Ю. Б. Бродский, Ю. А Тимонин // «Екологія: вчені у вирішенні проблем науки, освіти і практики»: зб. тез доповідей ІІ Міжнар. наук.–практ. конф. (25–26 березня 2010 року). – Житомир, 2010 р. – С. 35–37.
Патент України на винахід № 90613. Спосіб короткострокового виявлення сильного землетрусу, що насувається / Бродський Ю. Б., Ганношин В. П.; заявник і патентовласник Житомир. нац. агроекол. ун-т.; заявл. 23.02.2009 р.; опубл. 11.05.2010. Офіційн. бюл. № 9.
Патент України на винахід № 91152. Спосіб короткострокового виявлення сильного землетрусу, що насувається, за вимірюваних значеннях геомагнітного поля / Бродський Ю. Б., Ганношин В. П., заявник і патентовласник Житомир. нац. агроекол. ун-т; заявл. 24.04.2009 р., опубл. 11.05.2010. Офіційн. бюл. № 12.
Бродский Ю. Б. Исследование нелинейной логистической функции для моделирования экономической стагнации / Ю. А. Тимонин, Ю. Б. Бродский // Вісник ЖНАЕУ. – Житомир, 2010. – № 1 (26). – Т. 2. – С. 31–38.
Бродський Ю. Б. Економіко-математичне моделювання: конспект лекцій з дисципліни / Ю. Б. Бродський, В. П. Малютіна. – Житомир: ЖНАЕУ, 2010. – 116 с.
Бродський Ю. Б. Економіко-математична модель оптимізації виробничої структури високотоварних сільськогосподарських підприємств / Ю. Б. Бродський, В. Є. Данкевич // Вісник Державного технологічного університету. – Випуск 1(55) «Економічні науки». – Житомир: ЖДТУ. – 2011. – С. 180–183.
Бродский Ю. Б. О физической связи развивающегося сейсмического процесса с аномальными изменениями электрического поля в верхней атмосфере Земли /Ю. Б. Бродский, В. П. Ганношин // Антарктика і глобальні системи Землі: нові виклики та перспективи. V Міжнародна Антарктична Конференція, м. Київ, Україна, 17–19 травня 2011 р. Тези. – Київ: Фоліант, 2011. – 356 с. – С. 49–50.
Бродский Ю. Б. Способы обнаружения надвигающегося землетрясения с целью предотвращения экологической катастрофы / Ю. Б. Бродский, В. П. Ганношин // Антарктика і глобальні системи Землі: нові виклики та перспективи. V Міжнародна Антарктична Конференція, м. Київ, Україна, 17–19 травня 2011 р. Тези. – Київ: Фоліант, 2011. – 356 с. – С. 51–52.
Бродський Ю. Б. Гіпотеза енергетичного зв’язку сейсмічного процесу, що протікає, з моноенергетичним потоком електронів шару F2 іоносфери / Ю. Б. Бродський, В. П. Ганношин // Вісник ЖНАЕУ. – Житомир, 2011. – № 1. – С. 455–464.
Бродський Ю. Б. Системний аналіз поняття «конкурентоспроможність сільськогосподарського підприємства» / Ю. Б. Бродський, О. М. Николюк // Вісник ЖНАЕУ. – Житомир, 2011. – № 1 (28). – Т. 2. – С. 31–41.
Бродський Ю. Б. Про один з можливих способів короткострокового виявлення катастрофічного землетрусу, що насувається / Ю. Б. Бродський, В. П. Ганношин, Л. В. Лось // Вісник ЖНАЕУ. – Житомир, 2012. – № 1 (30), т. 1. – С. 420–427.
Бродський Ю. Б. Аномальна електрична складова електромагнітного поля землі як передвісник виникнення землетрусу / Ю. Б. Бродський, В. П. Ганношин, А. А. Пінкін // Вісник ЖНАЕУ. – Житомир, 2012. – № 2(31), т.1. – С. 280–286.
Бродський Ю. Б. Методичні рекомендації та завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» / Ю. Б. Бродський, О. М. Николюк. – Житомир: ЖНАЕУ, 2012. – 40 с.
Бродський Ю. Б. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика та програмування» / Ю. Б. Бродський, О. М. Николюк. – Житомир: ЖНАЕУ, 2012. – 60 с.
Бродський Ю. Б. Основи використання інструментарію MathCad для математичних розрахунків та моделювання: методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів, магістрантів, аспірантів з дисциплін: «Інформатика і програмування», «Інформатика і системологія», «Комп’ютерні системи обробки економічної інформації», «Економіко-математичне моделювання», «Моделювання систем» / Ю. Б. Бродський // Житомир: ЖНАЕУ, 2012. – 91 с.
Бродский Ю. Б. Метод концептуального моделирования социально-экономических систем / Ю. Б. Бродский , Ю. А. Тимонин, О. Н. Николюк, А. Ю. Тимонин // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 квітня 2013 р., м. Харків. – Х.: ФОП Александрова К. М., ВД «ІНЖЕК», 2013. – 390 с. – С. 89–90.
Бродський Ю. Б. Інформатика та системологія: методичні рекомендації для проведення лабораторних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни для студентів екологічних спеціальностей / Ю. Б. Бродський, К. Й. Сіхневич. – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 108 с.
Бродський Ю. Б. Інформатика та системологія: навч. посібник / Ю. Б. Бродський, К. В. Молодецька. – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 244 с.
Бродський Ю. Б. Моделювання еволюції підприємства в умовах конкуренції / О. М. Николюк, Ю. Б. Бродський // Перспективи розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості [текст]: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 14–15 лютого 2014 р. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 248 с. – С. 178–181.
Тимонін Ю. О. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисциплін: «Системний аналіз в економіці», «Бізнес-моделі підприємств», «Математичне моделювання підприємницької діяльності» / Ю. О. Тимонін, Ю. Б. Бродський. – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 64 с. .
Бродський Ю. Б. Інформатика і програмування: навч. посібник / Ю. Б. Бродський, К. В. Молодецька. – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 272 с.
Ю. Б. Бродський. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системний аналіз в економіці" / Ю. Б. Бродський , К. В. Молодецька., О. М. Николюк, І. І. Сугоняк. – Житомир: ЖНАЕУ. – 2014. – 71 с.

e-mail: yu.brodskiy@mail.ru
             yu.brodskiy@yandex.ua
             YBrodskiy@znau.edu.ua