Факультет лісового господарства

Кафедра екології лісу та меліорації

 

Загальна інформація

Кафедра екології лісу та меліорації заснована в листопаді 2001 року на базі реформованої кафедри екології лісового господарства агрономічного факультету. Після реформування вона входить до складу факультету лісового господарства.

Очолював кафедру екології лісу та меліорації з часу її створення до 2007 року доктор біологічних наук, професор П.В. Литвак. З 2007 року кафедрою завідував кандидат сільськогосподарських наук, професор кафедри Г.І. Васенков. З липня 2013 року кафедру очолює доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України Романчук Людмила Донатівна.

У складі колективу кафедри 11 співробітників: 2 професори, 5 доцентів та 4 асистенти (з них 1 доктор наук та 5 кандидатів наук).

Основним та найважливішим пріоритетом роботи кафедри є якість підготовки спеціалістів.

На кафедрі читаються такі дисципліни: вступ до спеціальності, радіобіологія, фізіологія рослин, мікробіологія, дендрологія, основи біотехнлогії рослин, загальна екологія, лісівництво та лісові ландшафти, сільськогосподарські меліорації, лісова меліорація, рекультивація земель, загальна гідрологія, основи гідротехнічних меліорацій, світове лісове господарство, основи наукової діяльності.

\Навчальні дисципліни мають відповідне методичне забезпечення: навчальні та робочі програми, плани практичних занять, тексти лекцій, питання для підсумкового контролю знань, методичні розробки для проведення лабораторних, семінарських та практичних занять, сучасні комп’ютерні програми, рейтингові системи контролю знань студентів.

Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво над виконанням дипломних робіт студентів факультетів лісового господарства, агрономічного та екологічного.

Навчально-методична робота проводиться у відповідності плану кафедри. На кафедрі розроблені типові програми дисциплін, видано підручники та посібники з дисциплін, які читаються на кафедрі. Колектив кафедри докладає основні зусилля до подальшого вдосконалення навчального процесу, написання монографій, підручників, навчальних посібників, довідкових видань, програм з дисциплін кафедри та методичних розробок. Належна увага приділяється підвищенню рівня кадрового потенціалу викладацького складу. На кафедрі під керівництвом професора Романчук Л.Д. проводять наукові дослідження 2 аспіранти з відривом від виробництва за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Також, за останні роки під науковим керівництвом Г.І. Васенкова підготовлено 4 кандидати наук, 3 з яких працюють на кафедрі та 2 асистенти кафедри завершують наукові дослідження.

Крім навчально-методичної роботи співробітниками кафедри проводиться виховна робота. Кураторами груп є доценти Т.П. Василюк, В.Б.Левченко, асистенти Т.М. Іванюк та А.О.Піціль.

Важливим напрямком роботи кафедри є подальше продовження наукових досліджень з проблем екології лісу і води, гідрології, охорони ґрунтів, радіоекології лісоаграрних ландшафтів.

Протягом останніх років співробітники кафедри видали понад 110 навчальних та навчально-методичних праць, з них найвагоміші: “Екологія та рослинництво” (2001), “Дендрологія” (2002), монографії “Основи екології рослин” (1995), “Берези карельська і українська” (1998), “Лесные экосистемы Полесья Украины” (2001) та “Атлас природних та штучних екосистем (2003)”, “Основи наукових досліджень” (2012), “Ландшафтна екологія” (2012), “Практикум з фізіології рослин” (2011), “Типи лісу” (2013), “Загальна екологія” (2013) та інші.

Важливим напрямком наукової діяльності професорсько-викладацького колективу кафедри є наукове забезпечення розвитку агропромислового, лісового комплексів регіону та впровадження завершених наукових розробок у виробництво.

Зусилля співробітників кафедри спрямовані на розробку наукових основ ведення сільськогосподарського і лісового виробництва на територіях радіоактивного забруднення Полісся України.

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує проведення занять на належному педагогічному, методичному та науковому рівні на факультетах лісового господарства, агрономічному та екологічному.