Факультет лісового господарства

Кафедра економіки природокористування та менеджменту лісового господарства

  Загальна інформація

Створена у червні 2009 р. у складі факультету лісового господарства.

Метою розбудови кафедри є створення науково-педагогічного потенціалу, здатного вести викладацьку діяльність на високому методичному рівні та здійснювати науковий пошук.

Принципами розбудови кафедри є:
• залучення молодих фахівців, що мають наукові ступені, вільно володіють двома іноземними мовами та сучасними комп’ютерними технологіями;
• оновлення переліку дисциплін, що пропонуються для вільного вибору студентів;
• постійне вдосконалення методичного та інформаційного забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Етапи розбудови кафедри:
• створення наукової школи з економіки природокористування та охорони довкілля (передбачає підготовку аспірантів за напрямами згідно з науковою тематикою кафедри);
• збільшення обсягу педагогічного навантаження по кафедрі за рахунок популяризації дисциплін, що викладаються на кафедрі;
• зміна статусу кафедри з міжфакультетської на випускну.

Формування наукового-педагогічного складу кафедри здійснюється за рахунок аспірантів, які успішно захищають дисертаційні роботи.

Рівень методичного забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі, підвищується за рахунок:
• підготовки та друку навчальних посібників з дисциплін «Економіка природокористування», «Екологічний менеджмент та аудит», «Планування виробництва в лісовому господарстві», «Економіка лісового і садово-паркового господарства», «Математична статистика», «Екологічна стандартизація і сертифікація», «Екологічна статистика», «Геоекологічний ризик»;
• розробки та видання методичних вказівок до практичних та семінарських занять до всіх дисциплін;
• оновлення та доповнення опорних конспектів лекцій з курсів, що викладаються на кафедрі, сучасними науковими доробками;
• проведення практичних занять за методиками «ділової гри», «круглого столу» тощо.

Рівень інформаційного забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі, підвищуються за рахунок:
• створення електронної бібліотеки кафедри, що містить монографії, фахові статті вітчизняних й зарубіжних науковців, законодавчі і нормативні матеріали, Інтернет-повідомлення з проблем економіки природокористування та охорони довкілля та її з’єднання з мережею електронних бібліотек інших кафедр університету;
• формування комп’ютерної бази даних стосовно методичного забезпечення курсів, що викладаються на кафедрі для студентів заочної форми навчання.

Наукова робота кафедри спрямована на розроблення та обґрунтування економіко-організаційного механізму природокористування в аграрному секторі. Науковий пошук здійснюється за напрямами:
• Розробити та обґрунтувати напрями вдосконалення економіко-організаційного механізму природокористування в аграрному секторі (Зіновчук Н.В.);
• Розробити та обґрунтувати організаційно-економічний механізм поводження з відходами у сільській місцевості (Горобець О.В.);
• Розробити та обґрунтувати організаційно-економічний механізм запровадження екологічних програм в аграрному секторі (Лесь А.В.);
• Розробити та обґрунтувати організаційно-економічний механізм збалансованого використання природних ресурсів в аграрному та лісовому секторі (Шигонський В.С, Корчинська Л.Ф.);
• Розробити та обґрунтувати організаційно-економічний механізм екологічного менеджменту в аграрному секторі (Мартинчук М.І., Ращенко А.В., Орел О.І., Смаглій В.О.).

Виховна робота із студентами пов’язана з формуванням у молоді екологічного світогляду за допомогою проведення акцій щодо збереження довкілля.