Факультет лісового господарства

Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності

  У 2001 році наказом ректора університету від 23.08.01 р. № 250к створена кафедра охорони праці та механізації лісогосподарських робіт, яка входить до складу факультету лісового господарства.

Рішенням Вченої ради університету від 9 січня 2007 р. кафедра реорганізована в кафедру охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Основні зусилля колективу кафедри спрямовуються на подальше вдосконалення навчального процесу, покращення методичного забезпечення навчальних дисциплін, підвищення рівня кадрового потенціалу викладацького складу.

У своїй діяльності кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності виконує такі завдання:

• проводить теоретичну та практичну підготовку студентів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільної оборони;

• надає майбутнім спеціалістам знання, уміння та навички забезпечення безпеки діяльності життя та здоров’я людини;

• організовує проведення додаткових занять, консультацій, семінарів, дискусій і конференцій, які забезпечують підготовку фахівців в галузі безпеки життєдіяльності людини;

• систематично проводить виховну роботу із студентами у процесі навчання, в гуртожитку та в період надання допомоги учбовому господарству;

• розробляє методичні вказівки та рекомендації для проведення занять з дисциплін, які вивчаються на кафедрі;

• проводить навчання із слухачами інституту післядипломної освіти та інформаційного забезпечення та спеціалістами в галузі охорони праці;

• надає методичну допомогу, консультації спеціалістам сільськогосподарського виробництва з питань охорони праці;

• створює матеріально-технічну базу кафедри шляхом придбання приладів, технологічного обладнання, навчальних посібників.

Навчальний процес з дисциплін кафедри здійснюється на основі робочих навчальних планів і програм, при виконанні яких велика увага приділяється:

• екологізації навчання;

• збільшенню ролі самостійної роботи;

• поєднанню навчання з навчальними практиками.

Кафедра виконує наступні функції:

• організовує та забезпечує навчальний процес зі студентами відповідно до навчального плану та програми дисциплін, рішень ректорату, ради університету, деканатів, рад та методичних комісій факультетів;

• формує і удосконалює матеріально-технічну базу кафедри шляхом організації нових лабораторій, нових робочих місць в лабораторіях, придбання обладнання, приладів та інструментів;

• проводить лабораторно-практичні заняття та забезпечує студентів методичними матеріалами;

• організовує та проводить додаткові заняття, консультації, конференції, конкурси, олімпіади, які сприяють підвищенню якості теоретичної і практичної підготовки;

• систематично проводить виховну роботу зі студентами у процесі занять, у гуртожитку і в період надання допомоги сільськогосподарським підприємствам;

• здійснює контроль теоретичних знань і практичних навичок;

• проводить науково-дослідну роботу з проблем безпеки життєдіяльності та охорони праці;

• забезпечує керівництво дипломними роботами та консультування розділів “Охорона праці” в дипломних роботах.

Кафедра має лабораторії, а також відповідну документацію, яка забезпечує організацію і проведення занять з дисциплін кафедри.