Факультет лісового господарства

Кафедра таксації лісу та лісовпорядкування

У 2001 році наказом ректора університету створена кафедра лісівництва, лісових культур і таксації, яка входила до складу агрономічного факультету. Рішенням Вченої ради університету від 9 січня 2007 р. кафедра реорганізована в кафедру таксації лісу та лісовпорядкування.

Основні зусилля колективу кафедри спрямовуються на подальше вдосконалення навчального процесу, поглиблення методичного забезпечення навчальних дисциплін, підвищення рівня кадрового потенціалу викладацького складу.

У своїй діяльності кафедра таксації лісу та лісовпорядкування виконує такі завдання:

проводить теоретичну та практичну підготовку студентів з питань лісівництва, лісової таксації, лісовпорядкування та захисту лісу;

організовує проведення додаткових занять, консультацій, семінарів, дискусій і конференцій, які забезпечують підготовку фахівців у даній галузі;

систематично проводить виховну роботу зі студентами у процесі навчання, в гуртожитку та у період надання допомоги учбовому господарству;

розробляє методичні вказівки та рекомендації для проведення занять з дисциплін, які вивчаються на кафедрі;

надає методичну допомогу, консультації спеціалістам лісового господарства;

створює матеріально-технічну базу кафедри за допомогою придбання приладів, технологічного обладнання, наочного приладдя.

Навчальний процес з дисциплін кафедри здійснюється на основі робочих навчальних планів і програм, при виконанні яких велика увага приділяється:

екологізації навчання;

збільшенню ролі самостійної роботи;

поєднанню навчання з навчальними практиками.

Кафедра виконує наступні функції:

організовує і виконує навчальний процес зі студентами у відповідності до навчального плану та програми дисциплін, рішень ректорату, ради університету, деканату, ради факультету та методичної комісії факультету;

формує і удосконалює матеріально-технічну базу кафедри придбанням обладнання, приладів та інструментів;

проводить лекції та лабораторно-практичні заняття та забезпечує студентів методичними матеріалами;

організовує та проводить додаткові заняття, консультації, конференції, конкурси, олімпіади, які сприяють підвищенню якості теоретичної і практичної підготовки;
систематично проводить виховну роботу зі студентами у процесі занять, у гуртожитку і у період надання допомоги лісовим господарствам;

організовує змістовний відпочинок викладачів і студентів;

здійснює контроль теоретичних знань і практичних навиків;

проводить науково-дослідну роботу з проблем лісівництва, ґрунтознавства;

забезпечує керівництво дипломними роботами.

Кафедра має відповідну документацію, яка забезпечує організацію і проведення занять з дисциплін кафедри.