Факультет лісового господарства

Кафедра загального лісівництва

  Загальна інформація

У 2006 році рішенням Вченої ради університету створена кафедра загального лісівництва (наказ № 34к від 23.01.2006 року), яка входить до складу факультету лісового господарства.

Кафедра загального лісівництва створена внаслідок реорганізації кафедри лісівництва, лісових культур і таксації з метою удосконалення організації структури забезпечення напрямків розвитку лісогосподарського факультету університету.

Колектив кафедри основні зусилля спрямовує на подальше вдосконалення навчального процесу, поглиблення методичного забезпечення навчальних дисциплін, підвищення рівня кадрового потенціалу викладацького складу.

Кафедра готує фахівців для роботи в галузі лісового господарства.

Під час навчання студенти засвоюють наукові основи лісознавства, лісових культур, деревинознавства і лісового товарознавства, підвищення продуктивності лісів та раціонального використання лісових ресурсів.

Кафедра забезпечена навчальними лабораторіями, необхідним обладнанням та технічними засобами навчання, які дають можливість студентам виконувати програми лабораторно-практичних занять з дисциплін, які вивчаються, а також має відповідну документацію, яка забезпечує організацію і проведення цих занять.

Колектив кафедри проводить достатню навчальну, методичну, виховну роботу, готуючи кваліфікованих бакалаврів, спеціалістів та магістрів лісового господарства. Студенти залучаються до наукових досліджень, участі в конференціях, олімпіадах, конкурсах.

Етап розбудови кафедри полягає у створенні наукової школи з лісознавства та використання лісових ресурсів, підготовці аспірантів за напрямами згідно з науковою тематикою кафедри.

На кафедрі проводиться науково-дослідна робота за державним замовленням та тематиками:
- «Міграція Сs-137 у лишайникових борах Поліського природного заповідника» – Бєльська О. В. (№ держреєстрації 0106U010957, до 2014 р.);
- «Вивчення особливості регуляції росту деревних рослин методами мікрорезонансної біоактивації» – Іванюк І. Д., Шикіло І. С. (№ держреєстрації 0111U007677, 2012-2015 рр.).

Формування науково-педагогічного складу кафедри здійснюється за рахунок аспірантів, які успішно виконують дисертаційні роботи.

Протягом останніх років викладачами кафедри опубліковано ряд методичних розробок. Завідувач кафедри, професор Ткачук В. І. видав посібник «Проблеми вирощування сосни звичайної на Правобережному Поліссі», «Довідник із захисту лісу». Доцент Приступа Г. К. та інші підготовили і опублікували: «Навчально-методичний порадник до виконання курсових робіт з лісових культур», навчальний посібник «Основи екологічного підприємництва», «Практикум виробничої практики та методичні вказівки до її виконання». У співавторстві доцентами Турчаком Ф. М., Тичиною Л. К. та Приступою Г. К. опубліковані методичні розробки: «Деревинознавство та лісове товарознавство», «Визначення деревних порід за ознаками та будовою деревини», «Вади деревини», «Лісове насінництво», методичні вказівки та завдання до лабораторних занять з розділу «Лісові культури», методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з лісового насінництва. Доцент Іванюк І. Д. опублікував методичні вказівки для виконання курсового проектування з дисципліни «Регулювання продуктивності лісів», збірник нормативно-довідкових матеріалів, методичні вказівки для практичних занять з лісівництва «Сучасні методи поліпшення якісного складу лісів».