СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

К14.083.01

Голова спеціалізованої вченої ради —
Смаглій Олександр Феодосійович

Заступник голови спеціалізованої вченої ради —
Пелехатий Микола Сергійович

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради —
Романчук Людмила Донатівна
Тел.(0412) 37-85-77

Спеціальність 03.00.16 — екологія
(сільськогосподарські науки)
 

Склад спеціалізованої вченої ради К14.083.01


з/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

Спеціальність

1

СМАГЛІЙ
Олександр
Феодосійович
(голова)

д.с.-г.н., професор

завідувач кафедри ґрунтознавства та землеробства ЖНАЕУ Міністерства аграрної політики та продовольства України

03.00.16

2

ПЕЛЕХАТИЙ
Микола
Сергійович
(заступник голови)

д.с.-г.н.,
професор
завідувач кафедри розведення та генетики с.-г. тварин ЖНАЕУ Міністерства аграрної політики та продовольства України 03.00.16

3

РОМАНЧУК
Людмила
Донатівна
(вчений секретар)

к.с.-г.н.,
 доцент

доцент кафедри охорони довкілля та збалансованого природокористування
ЖНАЕУ Міністерства аграрної політики та продовольства України
03.00.16

4

ВЕРЕМЕЄНКО
Сергій
Іванович

д.с.-г.н.,
професор

професор кафедри екології НУВГП МОН України 03.00.16

5

ГРАБАР
Іван
Григорович

д.т.н.,
професор

професор кафедри теоретичної механіки ЖНАЕУ Міністерства аграрної політики та продовольства України 03.00.16

6

ДІДУХ
Микола Ілліч

к.с.-г.н.,
доцент
директор НДІ регіональних екологічних проблем ЖНАЕУ Міністерства аграрної політики та продовольства України 03.00.16

7

ДУБОВИЙ
Володимир
Іванович
д.с.-г.н.,
с.н.с.
професор кафедри загальної екології ЖНАЕУ Міністерства аграрної політики та продовольства України 03.00.16

8

КОВАЛЬОВ
Віталій
Борисович
д.с.-г.н.,
професор
заступник директора з наукової роботи Інституту сільського господарства Полісся УААН 03.00.16

9

МАЛИНОВСЬКИЙ
Антон
Станіславович
д. е. н.,
професор
ректор ЖНАЕУ Міністерства аграрної політики та продовольства України 03.00.16

10

НАДТОЧІЙ
Петро
Петрович
д.с.-г.н.,
професор
завідувач кафедри охорони довкілля та збалансованого природокористування ЖНАЕУ Міністерства аграрної політики та продовольства України 03.00.16

11

ПОЛОЖЕНЕЦЬ
Віктор
Михайлович
д.с.-г.н.,
професор
завідувач кафедри селекції і біотехнології ЖНАЕУ Міністерства аграрної політики та продовольства України 03.00.16

12

САВЧЕНКО
Юрій
Іванович
д.с.-г.н.,
професор
завідувач кафедри зооекології ЖНАЕУ Міністерства аграрної політики та продовольства України (0,5 ставки); директор Інституту сільського господарства Полісся УААН 03.00.16

13

ТАРАРІКО
Юрій
Олександрович
д.с.-г.н.,
професор
завідувач відділу агроресурси інституту гідротехніки і меліорації УААН 03.00.16

Історична довідка

Наказом ВАК України від 29 грудня 1993 року № 319 спеціалізованій вченій раді К26.01.01 було надано право на період до 28 грудня 1996 року проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 — екологія.

Наказом ВАК України від 20 жовтня 1997 року № 555 спеціалізованій вченій раді К14.083.01 було надано право на період до 1 жовтня 2000 року, наказом від 29 листопада 2000 року № 587 — на період до 15 листопада 2003 року, наказом від 13 жовтня 2003 року № 452 — на період до 15 листопада 2006 року, наказом від 13 листопада 2006 року № 559 — на період до 16 листопада 2009 року, а наказом від 19.11.2009 року № 782 — на період до 23 листопада 2011 року проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 — екологія.

ПЕРЕЛІК
дисертаційних робіт, захищених у спецрадах
ЖНАЕУ за спеціальністю 03.00.16 — екологія
з 1994 по 2011 рр.

№ з/п

Прізвище, ім’я,  
по-батькові здобувача

Рік захисту

Тема дисертаційної роботи

 Спецрада

1

Борисюк Борис Васильович

1994

Агрометеорологічні ресурси облісненого поля на осушених землях та агромеліоративні методи їх ефективного використання

*

2

Борщенко Валерій Володимирович

1994

Радіоекологічна оцінка різних типів кормових угідь і використання сорбентів як засобу зниження надходження цезію-137 в продукцію тваринництва

 

 

*

3

Сапронова Валентина Олексіївна

1995

Вплив зрошування на міграцію
цезію-137 і стронцію-90 в сільськогосподарських ланцюгах та властивості грунту

 

 

*

4

Євтушок
 Іван Мусійович

1995

Вплив мінеральних добрив і регуляторів росту на накопичення радіоцезію кормовими культурами в умовах радіоактивного забруднення зони Полісся України

 

*

5

Місюра Віра
 Василівна

1996

Екологічна оцінка антропогенного впливу на ландшафти басейну малих річок Полісся (на прикладі р. Веселуха)

 

*

6

Біденко Володимир Миколайович

1996

Влив різних рівнів мікроелементів кобальту, йоду, міді на продуктивність якість продукції та деякі показники резистентності організму корів в умовах радіоактивного забруднення с.-г. угідь

*

7

Романчук Людмила Донатівна

1996

Радіоекологічна оцінка раціонів з різним рівнем мікроелементів як засобу зниження надходження
цезію-137 в організм жуйних

*

8

Фещенко Володимир Петрович

1998

Вплив добрив і меліорантів на продуктивність, якість і нагромадження радіоцезію в урожаї зеленої маси кукурудзи на торфово-болотних грунтах Полісся України

 

**

9

Шульга Ігор Володимирович

1998

Особливості накопичення радіоцезію вовною та шкірою овець в умовах його хронічного надходження

 

**

10

Можар Анатолій Олександрович

1999

Вплив мінеральних добавок на природну резистентність великої рогатої худоби в умовах тривалої дії низьких доз радіації

 

**

11

Новіченко Тамара Миколаївна

1999

Агролісомеліоративні методи оптимізації екологічних умов с.-г. культур на напівгідроморфних ґрунтах Полісся

**

12 %

Короткова Олена Зигмундівна

2000

Накопичення цезію-137 основними дикорослими ягідними рослинами лісів Українського Полісся

**

13

Мороз Олександр Сергійович

2000

Вплив меліорантів на агроекологічний стан дерново-підзолистих грунтів Полісся України

**

14

Трофимова Ганна Василівна

2000

Особливості накопичення радіоцезію в організмі овець при його хронічному надходженні в різних умовах утримання та годівлі

**

15

Малярчук  Петро Михайлович

2000

Особливості радіоактивного забруднення травостою природних пасовищ, їх внесок у формування потоків цезію-137 в колективних та індивідуальних господарствах

**

16

Корж Зоя
Віталіївна

2001

Екологічна оцінка застосування фітоценозів з багаторічних трав'янистих культур на осушених торфовищах Лісостепу України

***

17

Довбиш Лариса Леонідівна

2002

Забруднення важкими металами дерново-підзолистих ґрунтів лісоаграрних ландшафтів Полісся

***

18

Статник
Ігор
Іванович

2003

Оцінка екологічного стану та розробка природоохоронних заходів для басейну річки Горинь

 

***

19

Іванюк
Ігор Дмитрович

2003

Особливості використання недеревної продукції лісу в умовах радіоактивного забруднення Полісся України

 

***

20

Данкевич Євген Михайлович

2003

Агроекологічне обгрунтування вирощування ріпаку ярого в умовах Полісся України

 

***

21

Тичина
Леонід
Костянтинович

2003

Екологічний моніторинг осушених гідроморфних ґрунтів правобережного Полісся

***

22

Журавель Сергій Васильович

2003

Агроекологічна оцінка дерново-підзолистого ґрунту за умов тривалого застосування ґрунтозахисних агротехнологій

***

23

Поліщук Олег Євгенійович

2003

Міграція радіоцезію при водно-ерозійних процесах у лісоаграрних ландшафтах правобережного Полісся України

 

***

24

Портянник Сергій Васильович

2004

Технологічні прийоми виробництва екологічно чистого молока і яловичини в умовах надмірного техногенного навантаження агроекосистем важкими металами

 

****

25

Кунчик
Тарас Миколайович

2004

Антропогенна трансформація і біопродуктивність озерних екосистем межиріччя Західного Бугу і Припяті

 

****

26

Тимощук Тетяна Миколаївна

2004

Агроекологічне обґрунтування природоохоронної системи захисту насіннєвих посівів озимої пшениці від хвороб в умовах Полісся України

 

****

27

Баб 'як Наталія Миколаївна

2004

Забруднення агроекосистем західного Полісся важкими металами техногенного походження

 

****

28

Коткова Тетяна Миколаївна

2004

Накопичення цезію-137 рослинними організмами в процесі їх розвитку в умовах Полісся

****

29

Полінкевич Володимир Анатолійович

2004

Агроеклогічні основи створення пасовищного конвеєра для молодняку ВРХ м'ясного напрямку продуктивності в умовах радіоактивного забруднення Полісся України

****

30

Трембіцький Віктор Аполлінарович

2004

Агроекологічний стан грунтів правобережного Полісся України, вдосконалення управління  родючістю і продуктивністю агроценозів

 

****

31

Калініченко Володимир Миколайович

2005

Агроекологічне обґрунтування та моделювання впливу кліматичних умов на урожайність та якість зерна сої в умовах центрального лісостепу України

 

****

32

Рибальченко Сергій Леонідович

2005

Ресурси дикоростучих лікарських рослин та вирощування нагідок лікарських в умовах радіоактивного забруднення Житомирського Полісся

****

33

Пісковий Микола Борисович

2005

Агроекологічна оцінка застосування комплексного біопрепарату і полімінерального добрива при вирощуванні ячменю з підсівом еспарцету

 

****

34

Тарасевич Олександр Васильович

2005

Популяційні різновиди роду Веtulа L. та їх оцінка для використання в Поліссі України

****

35

Гаврилов Сергій Олексійович

2006

Агроекологічна ефективність способів основного обробітку ґрунту та удобрення під ячмінь ярий в польовій сівозміні Полісся

****

36

Вознюк Наталія Миколаївна

2006

Оцінка екологічного стану української частини басейну річки Західний Буг

****

37

Яковишина Тетяна Федорівна

2006

Детоксикація забрудненими важкими металами чорноземів звичайних Північного Степу України

****

38

Бєдункова Ольга Олександрівна

2006

Міграція важких металів у водних екосистемах (на прикладі річки Замчисько)

****

39

Іванов Григорій Борисович

2006

Оцінка екологічної безпеки сільськогосподарського виробництва на забруднених біогеоценозах Донецького Приазов’я

****

40

Калина
Тетяна Євгеніївна

2007

Оцінка екологічних умов розміщення виноградних насаджень на правобережному Нижньодніпров´ї

*****

41

Деребон
 Ігор Юрійович

2007

Агроекологічне обґрунтування виробництва льонопродукції в умовах радіоактивного забруднення

*****

42

Коваль Світлана Іванівна

2007

Агроекологічний стан осушених торфових ґрунтів та розробка заходів їх збереження і забезпечення високої продуктивності

*****

43

Іщук
Оксана Василівна

2007

Екологічна толерантність пшениці ярої (triticum aestivum L.) в агрофітоценозах Полісся

*****

44

Курбет
Тетяна Володимирівна

2007

Екологічні особливості накопичення цезію-137 їстівними макроміцетами лісів Полісся України

*****

45

Шевчук
Ірина
Володимирівна

2008

Агроекологічна оцінка темно-сірих лісових грунтів Західного Лісостепу України та обґрунтування заходів їх покращення

*****

46

Бобрусь
Сергій
Віталійович

2009

Агроекологічний стан напівгідроморфних грунтів Полісся та вдосконалення управління їх родючістю і продуктивністю агроценозів

*****

47

Матвійчик Богдан Володимирович

2009

Агроекологічні аспекти біологізації землеробства на ясно-сірих  супіщаних лісових ґрунтах

*****

48

Радько Тетяна Вікторівна

2009

Агроекологічна оцінка вирощування картоплі в коротко ротаційних сівозмінах зони Полісся України

*****

49

Перцьовий Іван Васильович

2009

Оцінка біогенної міграції 137Cs і 90Sr в агроландшафтах Білоцерківського району Київської області, що зазнали забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

*****

50

Буцяк Ганна Андріївна

2009

Сумісна дія важких металів в регіоні  Львівсько-Волинського вугільного басейну, способи попередження їх кумуляції і токсичного впливу

*****

51

Валерка Руслана Анатоліївна

2009

Важкі метали в урбоедафотопах та фітоценозах м. Житомира і його приміської зони

*****

52

Вербельчук Сергій Петрович

2009

Обґрунтування використання критичних ландшафтів полісся України, забруднених 137Cs внаслідок аварії на ЧАЕС

*****

53

Клименко Людмила Валеріївна

2009

Оцінка стану агросфери сільських населених пунктів за показниками стійкого розвитку                                                

*****

54

Василюк Тетяна Павлівна

2009

Біологічне очищення стічних вод різного походження

*****

55

Давидова Ірина Володимирівна

2009

Екологічна оцінка забруднення водних об’єктів і грунтового покриву в процесі проведення вибухових робіт при розробці гранітних кар’єрів на Житомирському Поліссі

*****

56

Скиба Володимир Віталійович

2010

Оцінка міграції 137Cs та 90Sr у водних екосистемах риболовних ставків на радіоактивно забруднених територіях лісостепу

*****

57

Швайка Ольга Вікторівна

2010

Екологічні особливості функціонування агроценозу пшениці озимої в умовах Полісся

*****

58

Стецюк Людмила Миколаївна

2010

Оцінювання стану водних екосистем  за показниками біотестування

*****

59

Брежицька Олена Анатоліївна

2010

Оцінювання стану селітебних територій за показниками сталого розвитку (на прикладі міста Дубно Рівненської області)

*****

* Спецрада К 26.01.01 створена за наказом ВАК України № 319 від 29.12.1993 р.
** Спецрада К 14.083.01. створена за наказом ВАК України № 555 від 20.10.1997 р.
*** Спецрада К 14.083.01. створена за наказом ВАК України № 587 від 29 листопада 2000 року.
**** Спецрада К 14.083.01. створена за наказом ВАК України № 452 від 13 жовтня 2003 року.
***** Спецрада К 14.083.01. створена за наказом ВАК України № 559 від 13 листопада 2006 року.

03.00.16 — екологія

Документи здобувача

(ПРИ ПОДАЧІ ДО РАДИ )

1. Заява про прийняття дисертації до розгляду в спеціалізованій раді.
2. Особовий листок з обліку кадрів.
3. Копії дипломів про вищу освіту.
4. Посвідчення про складені кандидатські іспити.
5. Витяг з наказу про навчання в аспірантурі.
6. Висновок установи, де виконувалась дисертація (витяг з протоколу наукового семінару або засідання кафедри).
7. Довідка, що підтверджує участь у НДР установи.
8. Копії публікацій (монографій, статей, тез, брошур, інформлистків, авторських свідоцтв).
9. Дисертація (3 примірники).
10. Автореферат дисертації.
11. Автобіографія.
12. Відгук наукового керівника, засвідчений печаткою.
13. Папка звичайна.
14. 2 папки-зшивачі з конвертом.
15. 4 поштові картки з марками.
16. 2 магнітофонні касети (90 хв).

 

Наказом ВАК України № 513 від 9 липня 2009 р. спеціалізованій вченій раді К 14.083.02 надано право на період до 9 липня 2012 р. проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Згідно з Наказом ВАК № 347 від 26.04.2011р. спеціалізованій вченій раді Д 14.083.02 дозволено приймати до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Склад
спеціалізованої вченої ради Д 14.083.02

№ 3/п Прізвище, ім'я,
по батькові
Науковий ступінь, вчене звання  Постійне місце роботи
1. ЗІНОВЧУК
Віталій Володимирович
(голова ради)
Доктор економічних наук, професор  Житомирський національний агроекологічний університет
2. ХОДАКІВСЬКИЙ
Євгеній Іванович
 (заступник голови ради)
Доктор економічних наук, старший науковий співробітник Житомирський національний агроекологічний університет
3. ЯКОБЧУК
Валентина Павлівна
 (вчений секретар)
Кандидат економічних наук, доцент Житомирський національний агроекологічний університет
4. ЗАХАРЧУК
Олександр Васильович
Доктор економічних наук, старший науковий співробітник Український інститут експертизи сортів рослин
5. ЗІНОВЧУК
Наталія Василівна
Доктор економічних наук, професор Житомирський національний агроекологічний університет
6. ЗІНЧУК
Тетяна Олексіївна
Доктор економічних наук, професор Житомирський національний агроекологічний університет
7. ІЛЬЧУК
Микола Максимович
Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААНУ Національний університет біотехнологій і природокористування України
8. КАНІНСЬКИЙ
Петро Казимирович
Доктор економічних наук, старший науковий співробітник ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААНУ
9. КУЗУБОВ
Микола Васильович
Доктор економічних наук, старший науковий співробітник  Київський славістичний університет
10. МАЛИНОВСЬКИЙ
Антон Станіславович
Доктор економічних наук, професор Житомирський національний агроекологічний університет
11. МАСЛОВСЬКА
Людмила Цезарівна
Доктор економічних наук, професор  Житомирський національний агроекологічний університет
12. ПІДЛІСЕЦЬКИЙ
Гліб Макарович
Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААНУ ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААНУ
13. СКИДАН
Олег Васильович
Доктор економічних наук Житомирський національний агроекологічний університет
14. ЮРЧИШИН
Володимир Васильович
Доктор економічних наук, професор, академік НААНУ Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

  В 2011 р. спеціалізована вчена рада провела 18 засідань, на яких проведено захист 2 докторських (за спеціальністю 08.00.04) та 16 кандидатських (за спеціальністю 08.00.04 – 15, за спеціальністю 08.00.03 – 1) дисертацій.

Всі захищені дисертаційні роботи виконані на актуальні теми пореформеного розвитку аграрного сектора національної економіки, пов’язані з відповідними науковими програмами (темами), мають науково-теоретичне і практичне значення, що підтверджено відповідними документами про впровадження результатів дослідження.

За звітний період не отримано жодного негативного відзиву на захищені роботи та їх автореферати. Спеціалізована вчена рада приділяє особливу увагу рівню теоретичної підготовки здобувачів, відповідністю робіт вимогам МОНмолодьспорту України та попередній експертизі робіт, що подаються на захист.