Технологічний факультет

Кафедра годівлі тварин та технології кормів

Науково-дослідний гурток “Дослідник”

Науково-дослідний гурток “Дослідник” створений у 1983 році. Першими керівниками гуртка “Дослідник” були: ст.викладач Максименко Т.І. (1983–1986 рр.), доцент Абукаров А.З. (1987–1997 рр.), доцент Борщенко В.В. (1997–2005 рр.)

Основною метою гуртка є навчання студентів самостійно планувати, організовувати і проводити наукові дослідження, аналізувати отримані результати та надавати рекомендації щодо поліпшення технологічного процесу виробництва і переробки продукції тваринництва. Цілями гуртка є апробація отриманих результатів досліджень шляхом написання наукових статей, тез, публічний захист основних положень досліджень на засіданнях гуртка та конференціях, залучення студентів до участі у фахових олімпіадах. Кінцевим результатом діяльності гуртка є написання студентом дипломної роботи та її захист.

Гуртківці беруть активну участь у виконанні науково-дослідних та дослідно – конструкторських робіт, які виконує кафедра годівлі с.-г. тварин та технології кормів, а також міжнародних наукових проектів.

З метою проведення профорієнтації до роботи гуртка залучаються кращі учні випускних класів загальноосвітніх шкіл. Так, зокрема викладачі кафедри налагодили співпрацю із колективом обласного еколого-натуралістичного центру і є керівниками учнівських науково-дослідних робіт.

Керівництво членами гуртка (гуртківцями) здійснюється керівником гуртка, керівником дипломної роботи та старостою гуртка відповідно із “Планом роботи гуртка”, який затверджується на засіданні кафедри на початку навчального року.

З моменту утворення гуртка щороку на кафедрі годівлі с.-г. тварин захищається близько 60 дипломних робіт, значна їх кількість рекомендується до впровадження у виробництво, а студенти-гуртківці одержують рекомендації до вступу у аспірантуру.

У різні роки членами гуртка “Дослідник” були Дідух М.І. доценти Кривий М.М., Борщенко В.В., Малярчук П.М., ст. викладач Павлюк Н.В., ассистенти Степаненко В.М., Вербельчук С.П., Вербельчук Т.В., доцент Лавринюк О.О., Мамченко В.Ю.