Технологічний факультет

Кафедра годівлі тварин та технології кормів

Завідувач кафедри

Бурлака Віктор Анатолійович

Завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів,
доктор сільськогосподарських наук, професор,
 академік Академії наук вищої школи України,
заслужений працівник освіти України

Дата народження: 26 липня 1948 року.

Відомості про науково-педагогічну діяльність
У 1975 році закінчив Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Зоотехнія». З 1985 року, асистент кафедри гігієни тварин НАУ, з 1991 – доцент. Потім (1991 р.) успішно захистив докторську дисертацію з годівлі тварин. У 1997 році йому присвоєно звання професора. Згодом перейшов на роботу у Тверську сільськогосподарську академію на посаду завідувача кафедри годівлі тварин. З 2001 року і наразі працює завідувачем кафедри годівлі тварин та технології кормів у Державному агроекологічному університеті.

Відомості про навчання
У 1975 році закінчив Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут.
У 1978-1981 році − навчався в аспірантурі при кафедрі годівлі тварин і технології кормів, УСГА (м. Київ).
У 1982 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.02.02 – «Годівля тварин та технологія кормів» на тему «Влияние типа кормления и сбалансированности рациона на продуктивность свиноматок и откормочные качества молодняка».
У 1991 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 06.02.02 на тему «Продуктивные качества молодняка крупного рогатого скота и свиней при использовании биологически активных веществ».

Викладає дисципліни:
– годівля сільськогосподарських тварин;
– технологія виробництва та переробки продукції тваринництва;
– біологічно активні речовини в живленні тварин;
– технологія кормів і відходів виробництв.

Напрям наукових досліджень:
екологія і технологія отримання та використання біоферментованих відходів виробництв у тваринництві, питання екології, відновлення порушених екосистем шляхом комплексної інтродукції біоти, розв’язування проблем промислового виробництва свинини, використання мінеральних добавок, біологічно активних речовин у годівлі тварин і птиці з метою зниження кумулятивності важких металів в організмі тварин та підвищення їх продуктивності.

Публікації: всього близько 406, підручник – 1, навчальних посібників – 14, монографій – 7, наукових рекомендацій − 11, авторських свідоцтв на винахід – 9, технологічних умов для виготовлення кормів та кормових домішок − 21.

Основні наукові та навчально-методичні праці
1. Бурлака В.А. Способ получения минеральной добавки // Авторское свидетельство. Заявка № 4459528/30-15/109852/1988. – 16 с. (в соавт.: Биба А.Д., Хмельницкий Г.А.).
2. Бурлака В.А. Способ получения кормов // Авторское свидетельство. Заявка № 4481454/30-15/134481/1988. – 19 с. (в соавт.: Биба А.Д., Хмельницкий Г.А.)
3. Детергенти сучасності: технологія виробництва, екологія, економіка використання. Наукова монографія В.А.Бурлака, Г.Б. Руденко, І.Г. Грабар, А.Д. Біба й ін. / Під ред. д-ра с.-г. н., професора В.А. Бурлаки; д-ра т. н, професора І.Г. Грабара. – Житомир: РВД ЖДТУ, 2004. – 746 с.
4. Бурлака В.А., Хом’як І.В., Сукненко Т.М. Екологія відходів. Наукова монографія. Книга 1 (1 – 2 томи). Житомир. – В-во «Рута», 2007. – 432 с.
5. Годівля сільськогосподарських тварин: Навчальний посібник / В.А. Бурлака, В.В. Борщенко та ін. // Під заг. редакцією професора В.А. Бурлаки. – Житомир: Видавництво Державного агроекологічного університету, 2004. – 460 с.
6. Пат. № 92406 UA, МПК (2009), А23К 1/00. Спосіб нормалізації ацидозних порушень кислото-лужного стану в організмі худоби /Славов В.П., Бурлака В.А., Кебко В.Г., Прусова, Г.Л., Борщенко В.В., Кривий М.М., Корх І.В. Житомирський національний агроекологічний університет, – № а 2009 01776; дата подання заявки 02.03.2009; дата публікації 25.10.2010. Бюл. № 20.
7. Кінологія: утримання, годівля та дресура собак. Підручник / В.А. Бурлака, Л.П. Горальський, Д.А. Засекін та ін. – Житомир: «Полісся», 2012. – 513 с.
8. Еколого-біологічні особливості та господарська цінність малопоширених рослин. Навчальний посібник / В.А. Бурлака, Д.А. Засекін, О.І. Скоромна та ін. // Під заг. редакцією В.А. Бурлаки. – Житомир: «Полісся», 2012. – 113 с.

Громадські доручення
Член Вченої ради університету і технологічного факультету, член редколегії науково-теоретичного збірника «Вісник Житомирського національного агроекологічного університету» (м. Житомир), член редколегії науково-практичного журналу «Тваринництво України».

Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1980-2013 роки Бурлаки В.А.

Контактна інформація:
м. Житомир,
вул. Корольова, 39,
роб. телефон/факс 8 (0412) 33 – 09 – 82