Технологічний факультет

Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології

 

  Завідувач кафедри

Пелехатий Микола Сергійович
Завідувач кафедри розведення, генетики тварин та біотехнології, професор,
доктор сільськогосподарських наук, ветеран праці

Дата народження: 18 травня 1938 року.

Відомості про науково-педагогічну діяльність
У вузі працює з 1993 року, на кафедрі – з 1993 року.
Підготував 11 кандидатів наук.

Відомості про навчання
У 1961 році закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Зоотехнія».
У 1970 році закінчив аспірантуру в Українському інституті тваринництва (м. Харків) за спеціальністю 06.02.01 – «Розведення та селекція сільськогосподарських тварин».
У 1986 році захистив докторську дисертацію на тему «Селекційно-генетичні параметри та шляхи удосконалення чорно-рябої молочної породи Української РСР на основі принципів великомасштабної селекції» за спеціальністю 06.02.01 – «Розведення та селекція сільськогосподарських тварин» (Всесоюзний науково-дослідний інститут розведення і генетики сільськогосподарських тварин, м. Пушкін Ленінградської області).

Викладає дисципліни:
– генетика з біометрією;
– розведення тварин.

Напрямки наукових досліджень
Розведення, генетика, селекція та відтворення великої рогатої худоби молочного і м’ясного напрямку продуктивності.
Поліпшення продуктивних і племінних якостей молочної худоби шляхом використання принципів великомасштабної селекції високопродуктивних порід, генотипів, ліній і бугаїв-поліпшувачів, відбору за виробничими та екстер’єрно-конституційними типами.

Публікації: всього 244 (підручників та посібників – 26, статей і тез – 190, методичних розробок – 28), патенти – 2, науково-популярні кінофільми – 2.

Основні наукові та навчально-методичні праці
1. Чорно-ряба порода // Племінна робота з породами великої рогатої худоби. – К.: Урожай, 1970. – С. 185–226.
2. Чорно-ряба порода // Скотарство. – К.: Урожай, 1979. – С. 14–26.
3. Державні племінні книги великої рогатої худоби чорно-рябої породи (у співавторстві):
К.: «Урожай», 1968. – Т. 10. – 256 с.
К.: «Урожай», 1976. – Т. 23. – 295 с.
К.: «Урожай», 1977. – Т. 35. – 387 с.
К.: «Урожай», 1981. – Т. 43. – 322 с.
4. Перспективні плани племінної роботи з великою рогатою худобою (у співавторстві):
– Житомирської області, 1973. – 136 с.
– Тернопільської області, 1976. – 109 с.
– Київської області, 1977. – 112 с.
– Житомирської області, 1978. – 146 с.
– Волинської області, 1992. – 120 с.
5. Программа крупномасштабной селекции молочного скота на Житомирщине. – Житомир, 1982. – 152 с.
6. Рекомендации по выращиванию, испытанию, оценке по качеству потомства и использованию быков-производителей в хозяйствах Житомирской области. – Житомир, 1982. – 32 с.
7. Основні напрями розвитку тваринництва в дослідних господарствах системи УААН на 1995–2000 рр. // За ред. М.С. Пелехатого. – К.: УААН, 1995. – 37 с. (у співавторстві).
8. Динаміка ультрамікроморфології ядерного апарату передімплантаційних ембріонів корів в області хронічного радіоактивного опромінення // Ветеринарна медицина. – Прага, 1997. – Вип. 42. – С. 33-38 (словац., у співавторстві).
9. Молочне скотарство, виробництво яловичини, свинарство // Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і Західного регіону України. – К.: Урожай, 2004. – С. 272–291 (у співавторстві).
10. Еволюційні основи селекції. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 7.130201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ–ІVрівнів акредитації (спеціалізація «Племінна справа»). – К.: Аграрна освіта, 2005. – 8 с. (у співавторстві).
11. Селекційно-генетичні аспекти розведення молочної худоби. – Житомир: «ДВНЗ» ДАЕУ. – 2008. – 444 с.
12. Молочне скотарство // Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і західного регіону України. –К.: Аграрна наука, 2010. –492–527 с. (у співавторстві).
13. Комплексна програма розвитку сільського господарства Житомирської області у 2009–2010 роках та на період до 2015 року. – Житомир: ПП «Рута», 2009. –300 с. (у співавторстві).
14. Племінна робота «Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби (навчальний посібник). – Житомир: «Полісся», 2011. –С. 9–14.
15. Програма селекційно-племінної і технологічної роботи в стадах великої рогатої худоби приватної агрофірми «Єрчики» Житомирської області до 2020 року. –Житомир «Полісся», 2011. –73 с. (у співавторстві).
16. Пелехатый Н.С. Методика и результаты оценки пигментации шерстного покрова коров пестрых пород // Аграрная наука – сельскому хозяйству / междунар. науч.-практ. конф. (2–3 февраля 2012 г.). – Барнаул : Изд-во АГАУ, 2012. – С. 157–159 (у співавторстві).
17. Пелехатий М.С. Племінний підбір у відкритій популяції молочної худоби / Зб. наук. праць Білоцерк. нац. аграр. ун-ту. – 2012.- Вип. – С. 94-98 (у співавторстві) .

Авторські свідоцтва:
– на заводські лінії Класса 182 і Ділле 55886 (1978 р., МСГ СРСР);
– на українську чорно-рябу молочну породу (1996 р., МСГ України);
– на поліський зональний тип української чорно-рябої молочної породи (1996 р., МСГ України).

Громадські доручення
Член спеціалізованої Вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 03.00.16. – «Екологія» Житомирського національного агроекологічного університету.
Член спеціалізованої Вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 06.02.01 – «Розведення та селекція тварин» Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького.
Член Вченої ради ЖНАЕУ та технологічного факультету.
Член редакційної колегії «Вісника Житомирського національного агроекологічного університету».

Контактна інформація:
м. Житомир,
вул. Корольова, 39,
роб. телефон/факс: 8 (0412) 33 – 09 – 82; 33–59–97
дом. 36–13–64