Вісник
Житомирського національного агроекологічного університету

Науково-теоретичний збірник


2011 №1 (28), том 1


Зміст

Загальна екологія та радіоекологія

А.С. Малиновський, М.І. Дідух
Реабілітація радіоактивно забруднених земель внаслідок аварії на ЧАЕС шляхом вирощування ріпаку на біопаливо ..... 3


В.Г. Куян
Особливості плодоношення ущільнених садів яблуні в різні вікові періоди на дерново-підзолистих грунтах Полісся України ..... 9


О.Ф. Смаглій, Ю.М. Ільїнський
Розробка енергетичного балансу технології вирощування хмелю ..... 18


С.Р. Трускавецький
Створення в ГІС електронних картограм деяких параметрів ґрунтів Житомирського Полісся на основі космічної зйомки ..... 27


В.В. Мойсієнко
Наукове обґрунтування шляхів підвищення кормової продуктивності та довголіття багаторічних травостоїв ..... 35


В.І. Дубовий, В.В. Ткалич,О.В. Дубовий
Екологічна оцінка ґрунту теплиць та оранжерей Миронівського фітотронно-тепличного комплексу ..... 57


В.Г. Дідора, Н.О. Суханюк
Вплив основного обробітку ґрунту та удобрення на продуктивність льону-довгунцю ..... 63


В.А. Трембіцький, І.М. Євтушок, О.М. Мартенюк
Продуктивність пшениці озимої залежно від добрив та засобів захисту при вирощуванні її на дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах Правобережного Полісся України ..... 70


А.І. Мельник, Ю.Д. Матухно, О.І. Проценко
Мінливість агрохімічних показників темно-сірого опідзоленого легкосуглинкового ґрунту упродовж теплого періоду року ..... 76


В.М. Положенець, О.В. Гурманчук
Вплив попередників на чисельність золотистої картопляної нематоди в ґрунті ..... 84


В.П. Славов, О.В. Коваленко, І.В. Заря, В.О. Патарідзе
Перехід на нові економічні та екологічні імперативи добробуту суспільства ..... 88


М.О. Клименко, А.М. Прищепа, О.А. Брежицька
Оцінка соціо-економіко-екологічного стану селітебної території міських поселень в контексті сталого розвитку ..... 95


В.В. Дьяченко, В.В. Дьяченко
Организационно-технологическое обоснование семеноводства суданской травы в Брянской области Российской Федерации ..... 103


Б.В. Борисюк, Р.А. Залевський
Просторова варіабельність важких металів в орному шарі сірого лісового ґрунту в середині ротації сівозміни ..... 110


Л.П. Кириченко
Ефективність перегнійно-сидеральної системи удобрення хмелю на дерновому ґрунті в зоні Полісся ..... 120


Т.М. Мислива
Цинк в ґрунтах Житомирського Полісся ..... 123


Б.В. Матвійчук, О.П. Рябчук
Кругообіг органічного вуглецю в агроценозі Північного Лісостепу ..... 136


Т.М. Коткова, Г.О. Селезньова
Динаміка біологічного та хімічного споживання кисню в р. Жерев та її основних притоках ..... 144


А.В. Бакалова
Ефективність застосування інсектоакарицидів проти великої смородинової попелиці на смородині чорній ..... 150


Н.В. Цуман, Т.В. Абдурагімова
Удосконалення елементів технології вирощування високоякісного насіння озимого жита в короткоротаційній сівозміні ..... 158


О.Ф. Смаглій, Н.В. Цуман, С.В. Журавель, С.С. Журавель
Агроекологічна оцінка класифікацій природних фітоценозів в умовах Полісся ..... 162


О.В. Іщук, О.В. Швайка
Вплив способів обробітку ґрунту та норм мінеральних добрив на вміст хлорофілу в рослинах пшениці ярої сорту "Печерянка" ..... 167


О.М. Климчик
Оцінка екологічного стану поверхневих водних об'єктів Солотвинської еталонної осушувальної системи в результаті впливу скидних вод ..... 173


Р.А. Валерко, Т.М. Мислива, Л.О. Герасимчук
Особливості акумуляції свинцю у едафотопах і фітоценозах Житомира ..... 179


В.В. Тарасова
Екологічність агровиробництва в Україні ..... 189

Г.Я. Дрозд, Е.Н. Пашутина, С.А. Белокобыльский
Роль антропогенного фактора в деградации водоемов урбанизированного региона ..... 197


П.П. Храпійчук
Короткоіснуючі елементи як фактор радіоактивного забруднення після аварії на ЧАЕС ..... 204


Ю.О. Ременюк, О.В. Бойчук, Є.В. Мартиненко, М.Й. Орловський
Екологічне обґрунтування впливу заходів основного обробітку ґрунту в зерно-бурякових сівозмінах на забур'яненість цукрових буряків ..... 207


О.І. Худяков
Економічна оцінка застосування рідких комплексних добрив "Віталист" та "Оазис" при вирощуванні сої ..... 213

 

Зооекологія

М.С. Пелехатий, Л.М. Піддубна, А.Л. Шуляр
Ефективність непрямого відбору корів за габаритними розмірами ..... 218


Ю.І. Савченко, І.М. Савчук, М.Г. Савченко, Л.І. Чорна, Н.А. Карпюк
Міграція важких металів в системі корми–організм бугайців на відгодівлі ..... 225


І.М. Савчук, Ю.В. Костанецька
Перетравність і обмін поживних речовин в організмі бугайців при використанні пелюшки ..... 231


Л.Д. Романчук
Радіоекологічна оцінка молока та його частка у дозовому навантаженні мешканців північної частини України ..... 236


В.П. Хвостик
Порівняльний аналіз фізико-морфологічних якостей яєць гусей різного генетичного походження ..... 242


В.М. Біденко, В.І. Ковальчук, О.А. Мартинчик
Ефективність використання солей і комплексонатів мікроелементів у годівлі молочних корів на території радіоактивного забруднення ..... 248


І.А. Гелевер, В.А. Бурлака, І.Ю. Горальська, М.І. Дідух
Гематологічні показники свиноматок при включенні в раціон генномодифікованих шротів ..... 252


В.А. Бурлака, Л.Ф. Бабич, Н.В. Павлюк, В.Ю. Мамченко, О.Л. Романюк
Вплив металохелатів на морфологію яєць при різному утриманні перепілок ..... 255


І.П. Лігоміна, С.В. Фурман, Г.П. Олійник, В.П. Фасоля
Моніторинг показників гемопоезу та природної резистентності у продуктивних тварин в умовах радіоактивного забруднення території ..... 258


І.А. Іванов, Г.І. Сніхівська
Роль взаємозв'язків між продуктивними і технологічними ознаками корів молочних порід при проведенні послідовного добору в умовах безприв'язної технології утримання ..... 264


Механізація

А.І. Бойко, В.М. Савченко, В.Л. Куликівський
Особливості навантаження і розподіл зношування поверхонь витків шнекових робочих органів ..... 277


А.С. Лімонт
Статистичне оцінювання розстилання стебел льону-довгунцю комбайнами ..... 285


Р.Н. Мерцедін, Г.Р. Мерцедін
Розробка сільськогосподарської техніки України на базі сучасної науки і нових технологій ..... 297


І.А. Пількевич
Прогнозування врожайності зернових культур за багатоспектральними даними дистанційного зондування землі ..... 304


Лісівництво

В.М. Вірченко, О.О. Орлов
Нові та рідкісні мохоподібні для Житомирської області ..... 314


О.В. Єрмолаєва, О.К. Левицька
Цитогенетична оцінка стану аутохтонних лісів ..... 322


Сторінка молодого вченого

С.В. Стоцька
Продуктивність та якість конюшини лучної залежно від агротехнічних прийомів вирощування ..... 329


К.В. Борак
Розподіл мікротвердості в поверхневому шарі після електроерозійної обробки ..... 336


О.С. М'ясковська
Вплив таксономічної приналежності видів трав'яно-чагарничкового ярусу на акумуляцію ними 137Cs у чорновільхових болотах ..... 341


Т.І. Ковальчук, О.В. Барсукова
Методи визначення білка і жиру в молоці та молочних продуктах ..... 352


Н.П. Хандрика
Оптимізація складу субстратів при акліматизації мікросаджанців хмелю,отриманих шляхом in vitro ..... 357


Н.О. Рябцева
Вплив теплотворної здатності оксиду кальцію на агрохімічні показники органо-мінеральної суміші ..... 362


Ю.А. Кінцал
Вивчення реципрокного схрещування при створенні поліської м'ясної породи великої рогатої худоби ..... 369


Л.В. Гойсюк
Формування асиміляційної поверхні та сухої речовини рослин кабачків при застосуванні різних схем розміщення рослин в умовах південної частини Західного Лісостепу України ..... 374


С.А. Ященко, Т.М. Димань
Вплив різних систем агроменеджменту на біорізноманітність ..... 378


О.Р. Гичка
Розподіл важких металів у агроландшафтах водозбірних басейнів малих річок Дністра (в межах Львівської області) ..... 383


Х.О. Сивик
Оцінка забруднення атмосферного повітря від діяльності Добротвірської теплоелектростанції ..... 389


А.О. Піціль
Екологічні оособливості формування талого та дощового поверхневого стоку міста ( на прикладі міста Житомир) ..... 393


Т.Б. Годовська, В.П. Фещенко
Критерії індикаторів впливу на агроекосистеми полігону твердих побутових відходів м. Житомир ..... 400


О.М. Кумечко
Змішані посіви пальчастого проса (eleusine coracana) з редькою олійною в Житомирському Поліссі ..... 409


О.М. Січенко
Ранньовесняні лісові нектаро- та пилконоси зони радіоактивного забруднення ..... 422


А.Ф. Щербатюк, В.П. Фещенко
Моніторинг якості води джерел централізованого водопостачання Житомирського району ..... 428


Н.А. Кошицька, В.П.Фещенко
Екологічні аспекти переробки ріпаку ..... 436


О.І.Трембіцька
Біологічна активність грунту в залежності від систем добрив в короткоротаційній сівозміні ..... 441


Актуальні питання сьогодення

І.Г. Грабар, О.М. Максимчук, С.А. Левик
Вплив часу біоактивації зерен пшениці сорту «Одеська-162» на кінетику її проростання ..... 450


Ю.Б. Бродський, В.П. Ганношин, С.Б. Чичилюк
Гіпотеза енергетичного зв'язку сейсмічного процесу, що протікає, з моноенергетичним потоком електронів шару f2 іоносфери ..... 455


В.П. Ганношин, С.Б. Чичилюк
Обґрунтування фізичного зв'язку сейсмічного процесу, що розвивається, з аномальними змінами магнітного і електричного полів у верхній атмосфері землі ..... 464


Т.М. Іванюк, Д.П. Іванюк
Заповідні території як основа розвитку туристично-рекреаційної індустрії регіону ..... 478


О.В. Коваленко
Економічно та екологічно раціональне агробудівництво ..... 483


Л.В. Лось, В.В. Іванцов
Дослідження переваг та недоліків використання рослинних відходів як сировини для отримання генераторного газу в порівнянні з іншими видами твердого палива, що використовується в газогенераторах ..... 491


Екологічне виховання молоді

О. В. Гнатів
К.П. Ягодовський – учений, педагог, практик ..... 503


Ювіляри

Леоніду Васильовичу Лосю – 75 ................. 510

Вірі Василівні Мойсієнко – 60 ..................... 512

Анотації .................... 514

Вимоги ..................... 552