Вісник
Житомирського національного агроекологічного університету

Науково-теоретичний збірник


2011 №1 (28) том 2


Зміст


Аграрна політика та сільський розвиток

О.В. Скидан, В.С. Ніценко
Аграрна політика регулювання зайнятості на селі.........3

Л.Л. Жерибор
Соціально-економічний стан сільських територій Житомирської області.............10

В.П. Шкатула
Стан зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі України.....18


Теорія і методологія наукових досліджень

І.М. Волкова
Теоретико-мотодологічні засади формування маркетингової інформаційної системи сільськогосподарських підприємств.....24

Ю.Б. Бродський, О.М. Николюк
Системний аналіз поняття «конкурентоспроможність сільськогоспо­дарського підприємства.....31

Т.В. Усюк
Інституційні аспекти розвитку сільського підприємництва: теоретико-методологічний підхід......41

О.В. Захаріна
Інституційні та методологічні засади регіональної стратегії розвитку зернової галузі: кластерна модель..........49

А.Д. Корягіна
Оцінка ефективності використання персоналу сільськогосподарських кооперативів.......56


Аграрний ринок та його інфраструктура

Н.В. Зіновчук, В.В. Зіновчук, В.В. Кухарець
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив як організаційна форма виробництва та реалізації біопалива.65

О.П. Власенко
Маркетингові технології ідентифікації профілю споживача на ринку кондитерських виробів...............73

О.М. Буднік
Брендинг як маркетинговий інструмент управління підприємством.......80

Л.В. Тарасович
Роль маркетингових досліджень у діяльності підприємств агрохімічного сервісу..................86

І.А. Кравчук
Особливості маркетингової товарної політики харчових підприємств.........95

А.Є. Данкевич
Розвиток агрохолдингів у сільському господарстві Житомирської області...................105

І.О. Грінчук
Динаміка розвитку фермерських господарств в Україні............111

В.О. Кузоваткін
Сільськогосподарська дорадча діяльність у Житомирській області.....118

Д.О. Дереча
Адаптація аграрного сервісу до умов відкритої економіки...........128

П.В. Пивовар
Сучасний стан технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області.......134

С.М. Іщук
Машинно-тракторний парк сільськогосподарських підприємств: стан та використання..........143

Ю.В. Гуля
Формування і функціонування продовольчого ринку м’яса птиці і яєць.......150


Організація виробництва та агробізнесу

Н.І. Степаненко
Основні напрями забезпечення системності диверсифікації діяльності підприємств аграрного сектора.162

Г.В. Фінашина
Механізм сільськогосподарської кооперації: сутність, структура та особливості функціонування.........170

Д.М. Кондратюк
Суть концепцій логістики та перспективи їх застосування у сільськогосподарській діяльності....179

І.Л. Литвинчук
Ризик-менеджмент в корпоративних підприємствах агробізнесу..............186

М.А. Вуйченко
Регулювання проявів дискримінації на сучасному ринку праці.................199

Т.М. Розумей, А.О. Арсеєва
Гендерна нерівність та її вплив на ринок праці в Україні.......208

О.А. Осовський
Особливості управлінської праці в трансформаційний період розвитку України...........215

 

Ефективність та конкурентоспроможність аграрного виробництва

О.М. Яценко
Конкурентні позиції країн провідних виробників продукції бджільництва...225

О.А. Козаченко
Обгрунтування альтернативних моделей галузевої структури виробництва в Лівобережному лісостепу....247

Д.М. Дідух
Проблеми розвитку інноваційної діяльності підприємств в Україні та шляхи їх вирішення..........255

А.В. Проценко
Перехід на хмельові препарати – вимога інноваційної технології пивоваріння..........264

Г.П. Мартинюк
Стан та напрями збільшення виробництва продукції скотарства в Житомирській області............271

В.М. Циганок, Ю.В. Гуля
Аналіз виробництва продукції птахівництва в умовах ринкових перетворень...276
 

Фінанси, облік та наліз господарської діяльності

Н.А. Тюленева, С.В. Краева
Антикризисные механизмы финансовой стабилизации предприятий аграрного сектора экономики.......288

Д.І. Дема, Л.М. Дорохова, О.М. Віленчук
Концептуальні засади реформування пенсійної системи України........294

В.М. Микитюк, Н.В. Трофименко
Оцінка інвестиційної привабливості аграрних підприємств.........305

В.Є. Данкевич
Джерела фінансування розвитку високотоварного виробництва в сільському господарстві.........312

Л.А. Суліменко, О.В. Нечипорук
Особливості державної підтримки розвитку фермерських господарств ....321

І.А. Шубенко
Розвиток ринку страхування як одна із складових фінансової безпеки України...........327

І.В. Шевчук
Іноземний досвід оподаткування доходів фізичних осіб та можливості його адаптації в Україні.......333

Г.С. Осіпчук
Система первинного обліку амортизації як джерела відтворення основних засобів підприємства..........343

Н.Ю. Черниця
Стан та рівень забезпеченості аграрного сектора Північно-Західного регіону основними засобами.......355


Економіка природокористування та екологічний менеджмент

М.В. Щурик
Регенеративні та асимілятивні властивості лісових ресурсів: макрорегіональний зріз...............364

О.Є. Бездітко
Вплив факторів погодного ризику на урожайність сільськогоспо­дарських культур...........374

І.В. Гнидюк
Визначення оптимального співвідношення між економічною та екологічною сферами землекористування сільськогосподарських підприємств.........382

В.С. Шигонський
Ідентифікація понятійного апарату дослідження проблеми водокористування в населених пунктах сільських територій..................395

Є.І. Ходаківський, В.О. Смаглій, О.В. Іванюк
Економічні альтернативи використання лісосировини............407

 

Анотації ...................414

Вимоги ..436

Зміст ............439